Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Икономика на предприятието
Лекция 20.02.2013г.
Севдалина Христова

Икономика на предприятието е основна микроикономическа дисциплина. Обекта на изучаване е предприятието а предмета това са явленията, процесите, закономерностите, тенденциите, особеностите на проявление при изграждане, стартиране, развитие и преструктуриране на предприятието .

Предприятието в икономическата система

1. Същност и особености на предприятието. Всяко едно предприятие търси и придобива производствени фактори, след това ги трансформира в съответните продукти и услуги и след това ги предлага на пазара. Функционирането на предприятието има икономическо ( стойностно ) изражение.
То се изразява в :
- разходи
- Добавена стойност ( приходи )
- Печалба
Под предприятие се разбира самостоятелна стопанска организация, която чрез планомерно и целенасочено преобразуване на производствените фактори, произвежда продукти за задоволяване на определени обществени потребности и създаване на печалба за натрупване и за разпределение между собствениците. Именно от това определение могат да се изведат и основните особености на всяко едно предприятие.
* Първата особеност - предприятието е организация. Това означава, че представлява съвкупност от хора който съвместно постигат определени крайни цели.
* Втора особеност - възниква съзнателно и преднамерено
* Трета особеност - самостоятелност. Тя се изразява какви да бъдат бизнес целите, самостоятелно определяне на начините на тяхното постигане и т.н.
* Четвърта особеност - планомерна и целенасочена стопанска дейност.
* Пета особеност - предприятието е съвкупност от ресурси, насочени към постигане на определена бизнес цел.
* Шеста особеност - Трансформира производствени фактори
* Седма особеност - Произвежда с цел удовлетворяване на обществени потребности и реализиране на печалба за съответните собственици.

2. Видове предприятия
А) По отраслова принадлежност - критерии при който се групират предприятията в различните сфери.
Б) Форма на собственост - частни и публични (държавни и общински ) предприятия и смесени предприятия. Кооперациите са сдружения на физически лица и биха могли да бъдат възприети като частни предприятия
В) Според размера - микро, малки, средни и големи предприятия. Това разделение според размера е на базата на закона за малките и средни предприятия.

Г) Икономическо значение на продукцията. Тук предприятията се делят на 2 големи групи:
- Предприятия за производство на потребителски стоки
- Предприятия за производство на стоки с инвестиционен характер
Д) Според правната форма те се разделят на 4 основни вида

Видове предприятия

Предприятия на ЕТ Предприятия на Търговските
Предприятия накооперациите дружества

Дружества
Видове предприятия
- Предприятия на ЕТ - Събирателно дружество ( СД ) , Командитно дружество (КД ), Дружество с ограничена отговорност ( ООД ), Акционерно дружество ( АД ), Командитно дружество с акции
- Предприятия на Търговските дружества
- Предприятия на кооперациите
-
Е) Жизнен цикъл на предприятието - новосъздадени, зрели и предприятия във фаза на спад.
Ж) Степен на самостоятелност - самостоятелни ( това са фирми - майки ) и зависими предприятия ( дъщерни )
З) Характер на отношенията между предприятията - правилата за разделение е в закона за малки и средни предприятия. Първа група предприятия партньори. Втората група между 25 и 50 са свързаните предприятия и условието тук е да се притежава над 50 % от капитала
И) Пазарна ориентация

Форма на предприятието
Неперсонифицирано гражданско дружество. То се създава с договор между 2 или повече лица, като то може да упражнява и търговска дейност. НЕ подлежи на регистрация в търговския регистър но в същото време съдружниците могат да правят имуществени и неимуществени връзки, а съответно печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техният дял в дружеството
Кооперацията е юридическо лице, сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, който чрез взаймопомощ и сътрудничество, осъществяват търговска дейност за задоволяване на техните интереси. Отговорността на операторите е ограниченаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.