Лекции по финанси


Категория на документа: Икономика


ЛЕКЦИИ ПО ФИНАНСИ
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ

1.Характеристика-финансите са наука и изкуство за управление на парите.
Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на институциите(лицата).
2.Видове финанси като научна дисциплина:
А)Публични(държавни)-управление на приходите и разходите на държавата.
Б)Корпоративни(фирмени) финанси-управление на приходите и разходите на фирмите.
В)Банково дело-управление на приходите и разходите на банките.
Г)Застраховане.
Д)Пенсионно осигуряване.
Е)Лични(семейни, персонални) финанси.
3.Финансова система:
А)Същност-финансовата система на една страна е съвкупност от пазари, институции, регулации и техники, чрез които се търгуват акциите, облигациите и други ценни книжа. Предлагат се финансови продукти и услуги и се определят лихвени равнища.
Б)Елементи на финансовата система:
- Финансови пазари
- Финансови институции
- Финансови техники
- Финансови закони и регулации
В) Функции на финансовата система
- Спестяване
- Ликвидност
- Запазване покупателната сила на парите
- Управление на риска
- Кредитна функция
- Политическа функция
4.Финансови пазари
А) Същност:
- На финансовите пазари се финансират икономическите агенти.
- На финансовите пазари се срещат лица, които изпитват недостиг на финансови средства или могат да управляват повече отклкото притежават със тези лица, които имат излишък на финансови средства.
Б)Критерии за класификация на финансовите пазари:
- Според институционализирането на финансовите пазари:
*Борсови
*Извън-борсови
- Според момента на живот на финансовия инструмент:
*Първични
*Вторични
- Според характера на инструмента, в който се инвестира на пазара:
*Пазари на дълг(облигации)
*Пазари на собственост(акции)
- Според срока на финансовите инструменти
*Паричен пазар-на него се търгува с финансови инструменти със срок до 1 година, като към тях спадат:
Краткосрочни банкови кредити
Държавни ценни книжа
Полици
*Капиталов пазар-търгува се със финансови инструменти със срок над 1 година, към тях спадат:
Акции
Облигации
Средносрочни и дългосрочни банкови кредити, ипотеки и др.

ВЪВЕДЕНИЕ В КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.