Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: Икономика


4. Косвени - стойностни и трудови.
a. Сстойностните - продукцията се измерва чрез паричен еквивалент
b. Трудови - измерва се чрез количеството труд, вложено в нейното производство

Дефиниции за кчеството на продукцията
Качество на продукцията - съвкупност от потребителни свойства на продукцията, обуславяща нейната пригодност да удовлетворява потребности в съответствие с предназаначението й. Характеризира степента на полезност на продукцията.
Total quality management (TQM) - управленски подход за постигане на дългосрочен успех чрез удовлетворяването на изискванията на клиентите, основан на участието на всички служители на организацията в подобряването на процесите, продуктите, обслужването и културата, в която те работят. Тотално качество - качество във всичко - съдържание, опаковка, цвят.
Тоталното качество на продукцията е това качество, което в най-пълна степен и за най-кратко време отговаря на изискванията на клиентите. Потребителната стойност означава полезност на продукцията за практическо използване. Потребителните свойства могат да бъдат следните видове:
1. Функционални свойства - показват съответствието на материалите и готовата продукция със тяхното предназначение
2. Ергономичени свойства - характеризират съотвествието между конструкцията на изделието и особеностите на човешкия организъм, удобството при ползване.
3. Хигиенни свойства - определя съответствието между изделията, изискванията за осигуряване на нормални условия за живот и за работа на хората в системата човек-изделие-среда.
4. Естетични свойства - характеризират рационалността на формата, цветовата гама, възможността за свързване със интериора по предназначение.
5. Надеждност - свойство на изделията да запазват експлотационните си показатели в определени условия за експлоатация. Тя е сложно свойство съставено от свойствата дълготрайност, безотказност, ремонтно пригодност, съхраняемост,
6. Безопастност - като свойство е особено важно.

Качество от гледна точка на производител и потребител.
1. Качеството на изработване отразява степента, в която фирмата (производителя) успява да постигне предварително определените свойства на продукцията. Производителя трябва да се съобрази със:
a. Нормативните документи - закони, стандарти и др. Документално обосновано качество
b. Да бъде изпитано качеството - изпитвано, тествано в лаборатори с съответните стендове и апарати. Необходимо за отстраняване на дефекти, още преди започване на производството.
c. Той така да организира и контролира производството, че да гарантира изпълнението му в реално-производствени условия. Така документално обоснованото, практически изпитаното и гарантирано изпълнение на качеството на производителя е качествено изработване.
2. Възприемането качество отразява степента, в която съвършенството на продукта се възприема от потребителя. Потребителят не се интересува дали и как каеството е документално обосновано, тествано и гарантирано. Той възприема качеството от гледна точка на своите субективни представи за годност и полезност, съобразно своите нужди. възприеманот

Значение на качеството
1. Икономическо - от него се определя финансовото състояние на предприятието;
2. Социално - определя степента на задоволяване на потребности;
3. Международно - позволява на предприятието да участва в международни, интернационални процеси.

Показатели за качество:
1. Експлотационни - свързани са с тези свойства на продукцията, които трябва да удовлетворят конкретни потребности, в съотвествуие с предназначението им. Към тях спадат надеждност, трайност, ергономичност, ремонтнопригодност.
2. Технически - производителност (количество на продукция за определено време и от един работник), мощност, маса, габарит, производствени функции, себестойност, разходи за амортизация, цена, печалба, рентабилност

Фази на формиране на качеството:
1. Предпроизводствена фаза - проучване на пазара. В резултат се изготвя технико-икономическо задание, след което се проектира изделието.
2. Производствена фаза
3. Следпроизводствена фаза - ГАПС - Гъвкаво Автоматизирани Производствени Системи, с висока степен на производителност. Включва транспорт, съхранение, монтаж, експлоатация, сервиз-гаранция.

Качество на научно-техническо равнище на продукцията:
НТР е степен на полезност на научно-техническото решение, заложено в новостта и начинът на неговото правилно възпроизвеждане в практиката.
Качеството показва как се реализира НТР в практиката. НТР има първичен характер, а качеството - производен. НТР е потенциално, а качеството - реализирано НТР.

Фактори, влияещи върху качеството на продукцията:
1. Научно-технически фактори - НТП, внедряване на нововъвдения и обновяване на продукцията, ниво на НТР, научно-технически потенциал, жизнен цикъл на продукта, гъвкавост.
2. Производствени фактори - кадрови потенциал, организационно равнище на производството, равнище на техника и технология, осъвършенстване методите на контрол и подготовка на производството.
3. Икономически фактори - потребността, цени и ценообразуване, качествено проучване, конкурентноспосбност.

УПР 3

Тема 7 и 8

Произовдствена и организационна структура на предприятието.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.