Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: Икономика


2. Дуопол
3. Олигопол
4. Съвършенна конкуренция

Според основните разходообразуващи елементи:
1. Висока трудопоглъщаемост
2. Материалопоглъщаемост
3. Енергопоглъщаемост

ЛЕКЦИЯ 3

Тема 5: Продукция на предприятието

Същност на продукцията
Продукцията е пряк полезен резултат от стопанската дейност на предприятието. Изразява се в материални ценности и услуги с веществен характер или в услуги. Услугите в процеса на своето възпоризводство не изискват материали (ресурси). На базата на тези принципи продуктите и услугите се обособяват в 4 групи:
1. Продукти удовлетворяващи потребности от средства за производство, средства на труда, машини и съоражения и предмети на труда, материали. В производствените предприятия се работи с материали от естествен и промишлен характер;
2. Продукти удовлетворяващи потребностите от предмети за потребления (на отделния потребител, домакинството и предприятията);
3. Продукти удовлетворяващи потребностите от услуги (банкове, застрахователни, транспортни, образователни)
4. Удовлетворяващи потребностите за свободно време (туризъм).
Всеки един от тези продукти има специфични особености.

Основни признаци на продукцията в предприятието
1. Да бъде резултат от производствената дейност на предприятието - суровини и материали, които се намират в предприятието, но не са резултат от неговата дейност, не са продукция, която характеризира производствения профил на предприятието.
2. Да бъде резултат от основната дейност на предприятието - дейността на помощните стопанства (спомагателните), които задоволяват битови и други нужди на персонала, не е продукция на предприятието. Основната дейност е тази, за която е създадено предприятието. В предприятието се осъществяват следните дейности:
a. Основна - тази, за която е създадено предприятието, характеризира неговия производствен профил.
b. Спомагателна - включва ремонтното стопанство, енергийно стопанство, инструментално стопанство, складово стопанство, вътрешнозаводски транспорт,
c. Допълнителна дейност - опаковачен материал за готовата продукция, тази продукция не може да се реализира самостоятелно;
d. Странична дейност - използва отпадъците на основната дейност;
Основни дейности:
1. Подготвителна
2. Обработваща - термична, механична и др. Обработки, получават се в завяършен вид части от готовото изделие.
3. Крайна (сборна) - пуска в завършен вид готовото изделие;

Форми на специализация:
1. Предметна
2. Детайлна - извадена 1 от 3те основни дейности (подготвителна например)
3. Технологична

3. Да бъде полезен резултат от производствената дейност на предприятието - не се отчита готната продукция (брак). Специфична особеност имат и промишлено-производвените услуги - работи от промишлен характер. Към тях могат да бъдат отнесени ремонта на определен вид оборудване или неговия монтаж, обработката на материали по поръчка от вън.

Видове продукция
В зависимост от степента на завършеност.
1. Готова продукция (ГП) - произведена, окачествена, комплектована, опакована, предадена в склада за готова продукция - преминала всички стадий на технологична обработка.
2. Полуфабрикати (ПФ) - обработката е завършил в рамките на определено производствено звено - най-често основен цех или участък, който не е последен. Те остават такива, когато обработката продължава в рамките на същото предприятие, ако обработката им ще продължи в друго предприятие, се включват в готова продукция, например прежда, произвеждана в предано предприятие.
3. Незавършено производство - продукция, която е в процес на обработка по работни места.
4. Брак - продукция, която не отговаря на изискванията на съответните документи, стандарти, нормативи, технологични условия и не се отчита състава на продукцията на предприятието.

Измерители на продукцията
1. Натурални - предопределят се от физическите свойства на продукта, изразяват физически обем на продукцията, такива са бройки, метри, тонове.
2. Условни - по характер са натурални измерители. Получават се чрез привеждане на различни видове еднородна продукция, към условно избран вид продукция. Например двигатели с различна мощност. (виж Прогнозиране и планиране.)
3. Приведени - получават се чрез умножение или деление на определени технически, физически и други показатели на продукцията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.