Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: Икономика


3. Финансиране и инвестиции - тук се обединяват функции и дейности, свързани с изграждане, разширяване и реконструкция на предприятието; осигуряване, планиране и управление на необходимите финансови ресурси, за реализация на иновационните, инвестиционните и имаркетинговите проекти. Отразяват се в пасива косвено и в актива.
4. Производство и производствена дейност - включва създаване на условия за ефективно съединяване на трите основни елемента на производството.
5. Управление на човешките ресурси - включват се всички дейности съврзани с подбора, разпределението и използването на кадрите; обучение, квалификация и преквалификация на персонала; заплащане, стимулиране и мотивация на кадрите; условия на труда, облужване на работни места.
6. Информационно осигуряване и мениджмънт на предприятието - необходимо е то да поддържа база данни за пазари, конкуренти, персонал и др.

Системна характеристика на предприятието.
Система като вход-изход. Предприятието и неговите поделения, от управленска гледна точка, се разглеждат като сложна икономическа система, на входа на която постъпват определени ресурси (пари, материали, труд, финанси, технология). Трансформационни процес - постъпилите ресурси се подлагат на определени производствено-технологични процеси, за да се получи на изхода готовия продукт. Системата задължително изисква анализа на външната околна и бизнес среда. Околната среда включва външните за предприятието партньори, конкуренти, клиенти, доставчици, политическите, екологичните, социалните и демографските фактори. Вътрешната (бизнес среда) е пряко свързана с основните ресурси, дейности и структури, характерни за предмета на неговата дейност. В това число маркетинг, иновации, финансиране, управление, администрация.

Преобразуване и обединяване на предприятията.
Предприятията у нас могат при определени условия и необходимост да се преобразуват в друг вид, да се влеят и обединят с други или да участват в образуването на ново дружество, чрез сливане. Това се прави, когато е в интерес на предприятието, без да се нанасят щети на 3ти лица. В развитите страни е налице голямо разнообразие от такива преобразувания и обединявания. Формите, чрез които се осъществява преобразуването и обединението на предприятията са концентрация на производството и управлението и кооперация на различните предприятия. При кооперацията обединението е на базата на договори, при концентрацията - на базата на концентриране на капитали, производство, упралвние. Преобладаващи форми на обединяване са картел, синдикат, концерт, тръст, фузия, пул. У нас търговския закон допуска обединяване на предприятия в 2 форми - консорциум и холдинг. Консорциума е договорно обединяване на търговци, за осъществяване на определена дейност. Прави се обикновено в търговската дейност, при големи инвестиционни проекти. Той се изгражда и функционира в съответсвие с правилата на акционерното дружество. Той е временно обединение на предприятия, на основата на разработен за целта съвместен договор. Различават се частни, държавни и смесени консорциуми по форма на собственост и национални и международни в зависимост от гражданството на участниците в тези обединения. Концентрацията на управленски, информационни и финансови средства, при различните видове консорциуми ще спомогне за нарастване на пазарния дял, повишаване конкурентноспособността на продукцията и предприятието. Холдингът по своята форма е АД, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност. Основната цел на неговото създаване и функциониране е да участва под каквато и да е форма в други дружества или тяхното упраление, при това не е задължително холдингът да осъществява собствена произовдствна или търговска дейност. В случая по-важно е концентрацията и съвместното управление на финансови средства, осъществяване на свъместна дейност в областта на ценните книжа, интелектуалните продукти и не за подценяване оказването на финансова помощ на предприятията и фирмите в холдинга. Поради това предметът на дейност на холдинговото дружество се концентрира в следните основни направления: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване и продажба на облигации, патенти, лицензи за ползване на патенти; финансиране на предприятия, в които холдинговото дружество участва.

УПР 2

Предприятития според своята икономическа същност
Според ТЗ предприятията са права и задължения и фактически отношения.
Понятието предприятие - стопанско-организационна форма, чрез която търговецът и неговата фирма упражняват своята дейност
Работна дефиниция - по своята същност и характеристика предприятието е сложна производствено-икономическа система, която трябва да се изучава от икономическа, социална, техническа, технологична, организационн-управленска и други гледни точки. Неговите главни характеристики и особености се изразяват в закупуването и наемането на ресурси, преобразуването им в продукти и услуги, които чрез продажба задоволяват потребностите на клиента и генерират печалба за предприятието.

Цели:
1. през месец Ноември фирма Х да произведе продукция на стойност 56 хил. лв. - резултат
2. Фирма Х да произвежда основната гама автомобилни гуми. Количество, което задоволява националния пазар и качество, което съответства на европейските стандарти - ориентир
3. През октомври 2011 фирма Х да произведе продукция с 5% по-висока стойност от стойността на продукцията произведена предходния месец. - състояние

Според същността - общи, обектови и локални. Общи - за цялото предприятие. Обектови - за работното място. Локалните - за цех или участък.
По времевия хоризонт - условно постоянни или безсрочни и периодични.
По възможностите за измерване биват количествено измерими, степенно оценявани (по скала) и качествено оценявани.
По сферите, за които се отнасят - пазарни (реализация на готови продукти), производствени (обем), технически (качеството на продуктите), икономически (използването на организационните ресурси), социални (качеството на труда) и екологични (опазване на околната среда).

Мисия и визия на предприятието
Мисията на всяко едно предприятие е свързана с основната идея за неговото създаване и развитие. Мисията предшества и определя визията, също така е и фактор, който се взема под влияние при определяне на целите и основната стратегия на предприятието. Тя уточнява насоките на производството, основните продукти или услуги, които ще се произвеждат и основните пазари, които ще се задоволяват.
Визията идеализира представата за желано и достижимо състояние. Определя дългосрочен курс на развитие на организацията, разработен от мениджърите и одобрен от служителите. Визията е това, заради което съществува. Тя е в компетенцията на висшите мениджъри. Визията трябва кратко и ясно да поясни предназначението на организацията и нейното развитие. Това са компонентите на визията и са персоналните действащи лица, които извършват основната дейност на предприятието или фирмата. Околната среда, средата, в която действа предприятието. Потребители - хора или предприятия, които се обслужват от предприятието. Производствения процес - трансформацията на входа на предприятието в неговия изход. Поглед към света - взаймодействие с външната среда. Собственици - притежатели. Визията трябва да отговор на следните 6 въпроса:
1. Как да се постигне успех в бизнеса, определен от комисията?
2. Какво повече от всичко ценят потребителите?
3. Как и с какви средства могат да бъдат победени конкурентите?
4. Какви фактори ще определят пазарните тенденции в близките 5 години?
5. Какви сътрудници са необходими на организацията, за да достигне своите цели?
6. По какви признаци и показатели ще се отчита ръста на организацията?

Тема 5. Класификация на предприятията

Големина:
1. Микро
2. Малки
3. Средни
4. Големи
Аранжирането на предприятията според големината се извършва на базата на 3 показателя: брой заети, годишен оборот, стойност на дълготрайните активи. Според закона за малките и средните предприята, за да бъде едно предприятие класифицирано като микро, то трябва да отговаря на следните изисквания: средносписъчен брой на персонала - 10 души, годишен оборот до 3,9 млн. лв. или стойност на активите - 3,9 млн. лв. Малки предприятия - до 50 души, оборот - 19,5 млн. лв., ДА - 19,5 млн. Средни предприятия - до 250 души, оборот - 97,5 млн. лв, ДА - 84 млн. големите - специално и нестандартно оборудване и се определят като високотехнологични фирми със значителна устойчивост.

Форма на собственост на предприятието
1. Държавни
2. Кооперативни
3. ЧастниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.