Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: ИкономикаЗатворени въпроси -
Кои са факторите, влияещи върху качеството на продукцията? Научнотехническо равнище, производствени фактори и икономически фактори.
Какви видове продукция познавате? Брак, готова продукция, незавършена продукция, полуфабрикати.
Кои от изброените показатели се отнасят за оценка на качеството? Технически, производствен, експлоатационен.
Какво означава TQM? Тотално управление на качеството.
Какви биват измерителите на продукцията? Натурални, условни, косвени (приведени)
Удостоверяването на качеството на продукцията? Сертификат, знак за съответствие, декларация за съответствие.
В процеса на технически контрол могат да се установят 3 степени на качество на продукта? Годни, дефектни или брак.
Стандартизацията на качеството се установява на 4 основни принципа? Системност, повтаряемост, вариантност, взаймозаменяемост.

Целите по тяхната същност? Цели-състояния, цели-ориентири,

Задачи за определяне производителността на труда и обема произведена продукция
Производителността на труда изразява стойността на продукцията, която се създава за 1 човекочас.
1 задача - изчислете произведената продукция в предприятие Х в стойност, както и производителността на труда, като знаете следните данни за предприятието: произведена готова продукция - 38560лв. Полуфабрикати реализирани в предприятия Y i Z на стойност 6800лв. Брак - 1250лв. Изразходвани предмети на труда - 20140лв. Дълготрайни активи - 1150 лв. Средносписъчен брой на персонала - 56 души, като всеки един работник средно е отработил 196 дена при 8 часов работен ден.

Решения
Брака не се включва. 196*8*56 = 87808 човекочаса
Готова продукция в лева - 38560+6800 = 45360
Продукция за човекочас = 45360/87808 = 0,52 лв/час

Зад 2. Да се определи обемът на произведената продукция в предприятието, ако е известно че материалните разходи са 1280 000лв. И материалопоглъщаемостта на продукцията е 57 ст. 1280000 / 0,57 = 2245614лв.

Зад3. стойността на ДА на предприятие 15 800 000 лв. А материалните разходи са 18 850 000 лв. Часовата производителност на един работник е 2,05 лв, а продукцията на 1лв. Дълготрайни активи е 1,19 стотинки. Да се определи обема на произведенета продукция и продукцията в човекочасове. Обема - 15 800 000*1.19 = 18802000лв. готова продукция. 18802000/2.05 = 9 171 707,3 човекочасове.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.