Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: ИкономикаОсновни фактори за повишаване ефективността на ДМА
Екстензивни фактори - свързани главно с увеличаване броя на машините, съораженията и оборудването, които се въвеждат в действие или с увеличаване времето на тяхното ползване.
Интензивни фактори п изразяват повишаване степента на използване на ДМА на предприятието в единица време.
Има положителни и отрицателни фактори - целта е да се използва тяхната насоченост. Екстензивни фактори - тези положителни въздействия могат да се постигнат по следния начин - нарастване на броя на действащите машини, намаляване времето за доставка, намаляване времето за монтаж и използване, намаляване престоите по субективни причини, повишаване ритмичността на доставката на суровините и материалите. Относно положителното влияние на интензивните фактори може да се постигне чрез нарастване на натоварването, оборотите, чрез внедряване на съвременна високопроизводителна техника и технология, чрез повишаване на мотивацията и квалификацията на персонала.
В заключение, когато трябва да определим кое е по-добре - отговора е свързан с интензивно нарастване на производителността, а не по време и брой машини.

Краткотрайни активи на предприятието

ДМА участват многократно, а КА участва еднократно и пренасят изведнъж стойността си (веществено и стойностно) в стойността на готовата продукция. Те са постоянно в движение и извършват определен кръгооборот и оборот. Започват в парична форма, минават в производствена форма, към стоки. Вземания - от стоки отново в парична форма. Оборот - промяна на вида на краткотрайните активи. Кръгоборота е многократен акт. Представляват имуществени ценности и имуществени права.
Към имуществените ценности влизат:
1. Материалните запаси - суровини, материали, полуфабрикати, резервни части;
2. Незавършено производство по работни места и извън работните места
3. Готовата продукция е в склад, на път, на отговорно пазене;
4. Разходи за бъдещи периоди - вземания от предприятия, присъдени вземания, от съучастия;
Състав и структура на краткотрайните активи
Количественото съотношение от различните елементи от състава на КА на предприятието, изразено в проценти, отразяващо връзки и зависимости между тях.
1. Обща функционална структура - количественото съотношение между структурните елементи.
2. В групата - съотношението на различните елементи в групата - различна величина, различни отрасли и фирми, влияе се от много фактори, техника, технология, организация на производството, характер на продукцията;

Материални запаси
Заемат голям относителен дял в структурата на КА.
1. Текущ запас - количество, чрез което се осигурява захранване на производството в интервал от време между две поредни доставки
2. Гранционен запас - създава се за осигуряване на производствотои с материали в случай на нарушаване нанормалния ход в снабдяването
3. Подготвителен запас

Оценка на мтериалните запаси
1. По цена на придобиване
2. По себестойност
3. По справедлива цена

Методи за текущо оценяване на материалните запаси
1. Метод първа входяща, първа изходяща цена -
2. Метод последна входяща, първа изходяща -
3. Средна претеглена цена -
4. Конкретно определена цена по доставени партиди -

УПР 5

Тест 1 - До 19 тема, 11.11.11

23.12 втори тест

На 4 групи
20 въпроса - 15 отворени и 5 затворени, 2 задачи

2 определения за предприятието

Характеристика на транспортно, търговско, строително, туристическо предприятие - На всяка група по 1

Да начертаем организационна структура на управление - класически 3 - линейна, линейно-щабна, функционална, 2 по-нови - матрична. Предимства и недостатъци за класическите видове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.