Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: Икономика


Лекция 1 + УПР 1

През семестъра - 2 теста, отворени и затворени + задачи; ще има освобождаване

Надолу Икономика на предприятието е съкратена като ИнП

Въведение в икономиката на предприятието

Икономика на предприятието като наука
Роля и значение - в своята същност ИнП е система от икономически, управленски и други знания за създаването, изграждането, стартирането и развитието на стопанска организация, предприятие или фирма. Получаването и осигуряването на тези знания води до изпълняване на една от основните функции на учебната дисциплина. Има познавателна функция - разширяването на информационния кръгозор. Реализацията на тази функция по-нататък би довела до положителни промени, които се изразяват в осъвършенстването на управлението и повишаване на ефективността от дейността на стопанската организация и предприятие.

ИнП е една от основните икономически дисциплини и заема централно място сред икономическите науки - тези, които изучават стопанството на макроравнище.

Обект и предмет на ИнП
1. Обект - основен обект на тази научна дисциплина е предприятието, с неговите поделения, цехове и участъци, които формират неговата вътрешна среда и връзките и отношенията с други предприятия и институции, които се негова външна среда. Предприятието е самостоятелна производствена единица, юридическа личност, основна структурна и икономическа единица в националното стопанство. То разполага с необходимото имущество и кадри, на входа получава необходими ресурси, осъществява производствен процес и на изхода реализира продукция. Целта е печалба или задоволяване на определени потребности. Многообразието и качествените различия между предприятията, налагат тяхното разделяне по няколко критерия:
a. Според размера - микро, малки, средни и големи;
b. Според предмета на дейност - производствени, сервизни, търговски;
c. Според формата на собственост - индивидуални, семейни, колективни, кооперативни и публични;
d. Според юридическата форма - ограничено отговорни, неограничено отговорни и акционерни;
2. Предмет - икономически закони и закономерности, както и особеностите на тяхното проявление при стартирането и развитието на стопанската дейност в предприятието. Икономическите закони и закономерности са пряко свързани с двата полюса на предприятието - производството и потреблението. Производството преобразува ресурсите в продукти - ресурсите са всичко, което постъпва на входа на предприятието, ползва се - труд, природни дадености, капитал, всичко необходимо за да се произвежда продукт. Продуктът е на изхода на предприятието и е необходим за задоволяване потребностите на хората или за по-нататъчно производство. Потреблението е процес на задоволяване потребностите на предприятията и хората, които от своя страна купуват онова, от което се нуждаят според доходите си. В пазара става връзка между потреблението и производството - срещат се търсенето и предлагането. Пазарната сфера на икономиката има за обект предмет на отделно взето абстрактно предприятие, а конкретна икономическа структурна единица, с конкретна производствено-стопанска дейност, която осъществява икономически обособена дейност - стопански единици.

Какво, как, защо, за кого? Основни въпроси на производствената единица.
Какво? се задава относно какво се произвежда, какви количества, което се решава от потребителите, които в зависимост от своя доход и предпочитания определят търсенето на даден продукт.
Как? С какви ресурси?
От кого? По каква технология? Това е решение на производителя.
За кого? За кого са предназначени и как ще се разпределят между отделните домакинства и индивиди.
Равновесието се определя от взаимодействието между търсене и предлагане, на продуктите (услуги) на пазара. Именно в тази ниша производителя трябва да търси своето място. Икономическите участници при пазарното стопанство са тези, от които зависи как ще се реши проблемът между нарастващите потребности и ограничените ресурси. Икономическите участници са както стопанските организации, предприятия и фирми, така и отдеелните индивиди и домакинства. Тези участници от една страна осъществяват производствена дейност, а от друга потреблението на блага и ресурси. Производственото потребление е приоритет на потребителите, а личното на домакинството.

ИнП и връзката му с други икономически и управленски дисциплини
Особено внимание се обръща на връзката му с дисциплините по мениджмънт, планиране и прогнозиране, именно защото разработването на бизнес плана на предприятието, обосноваването на производствената програма, структурата и функциите на управление са невъзможни без използването на знанията по тези научни дисциплини. ИнП има връзка и с техническите науки - техническите и технологичните обновявания и внедрявание на оборудване се базира най-вече на знанията и постиженията на техническите науки.

Лекция 2

Дефиниране на предприятието - основна структурна и икономическа единица на националното стопанство.

Същност и характеристики и особености на предприятието.
Под стопанска дейност се разбира постоянно осъществявана дейност от търговец, която е негова професия за производството на определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на купувачите. Основната цел на търговеца е да получава печалба и да увеличава доходите си. По смисъла на търговския закон стопанската дейност включва: производство и продажба на стоки, собствено производство; покупка и продажба на ценни книжа, комисионни, транспортни, застрахователни, банкови, лизингови и др. Сделки; туристически, хотелиерски, информационни услуги. Стопанската дейност се осъществява от 2 стопанско-организационни форми - предприятия и фирми. Те се ползват като синоними, но между тях има разлика - фирмата е наименованието, под което търговеца упражнява занятието си и се подписва, предприятията по своята икономическа същност са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги, за реализация и задоволяване потребностите на други лица или организации. Главната цел е получаването на определена печалба. Те притежават юридически, икономически и административна самостоятелност.

Цели и принципи при изграждане и функциониране на предприятието.
1. Цели на предприятието - целта по своята същност е постигане на определен резултат или състояние. За предприятието като цяло за определен период от време. Наред с тази цел, то може да решава още социални, екологични, инфраструктурни и други проблеми и задачи, отново за реализирането на печалба. За постигането на целите на предприятието следва да се спазват определени изисквания: за реализъм и реалистичност на целта, прецизност и достъпност на формулировката, количествена измеримост, възможност за мотивация и мобилизиране на ресурсите. Цели-ориентири характеризират основните функции и задачи на предприятието, неговите поделения, мобилизират и насочват ресурсите в това направление. Те имат фундаментално значение за другиде видове цели. Цели-резултати - те дават количествена характеристика, на постигнатото от предприятието и неговите поделения за определен период от време, най-често в абсолютни показатели. Цели-състояния - дефинират определени трайни промени в основните показатели за дейността на предприятието като производствена капацитет, като производствено-реализационни разходи, качество на продуктите и услугите, динамика на ресурсите, пазарите. Като правило тяхната реализация изисква значителни инвестиции. Формулират се като промени в относителни показатели, структури и др.
2. Основни принципи - при създаването и функционирането на предприятието е необходимо да се спазват определени принципи:
a. Истинност и обективност - фирмата и предприятието трябва да бъдат реално съществуващи, със определени цели на изграждане и функциониране, наименованието да отговаря на истината и да не заблуждава, да дават точна информация за неговия притежател и правен статут.
b. Разграничаване и атрактивност - всяко ново предприятие би следвало ясно и обедително да се разграничава от съществуващите. Това разграничение е свързано с наименованието, предмета на дейност, същностните характеристика, атрактивността на предлаганите стоки;
c. Стабилност - при смяна на собственика или наименованието на предприятието, то продължава да функционира, неговият предмет на дейност, продукт или услуга, също се запазват, което е доказателство за фирмената стабилност;
d. Публичност - регистрирането на предприятието в търговския регистър гарантира неговата публичност и в него задължително се регистрират фирмата, точен адрес, предмет на дейност, собственик, лично носещи отговорността съдружници, търговски пълномощия, представителство и техния обхват.
e. Защитеност - наименованието на предприятието може да се употребява само от търговеца, който го е регистрирал. Забранени са добавки в наименованието, които са подвеждащи и могат да доведат до заблуда или измама на клиенти, на партньори.

Основни фукнции на предприятието.
Те са маркетинг, инвестиции и финансиране, производство, управление на персонала и социални функции, информационно осигуряване и мениджмънт на предприятието.
1. Маркетинг - това е функция, чрез която предприятието контактува с външната среда, т.е. с потребителя, която включва от своя страна проучванията на пазарите, дейността по пласмента на стоките и услугите, изучаване на потребностите,както и усъвършенстване на продуктовата, пласментната, ценовата политика и стимулиране продажбите на пазара.
2. Иновации и иновационна дейност - свързват се със реализиране на новите идеи и принципи в нови и усъвършенствани продукти, технологии, организационни и управленски структури на предприятието. В нови или усъвършенствани подходи, методи, начини на действия, в съответствия с изискванията на маркетинга и съвременния мениджмънт.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.