Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика


* Комуникация - устно или писмено съобщение, предаване или размяна на идеи, познание. Тя е обмен на информация, която се обменя в процеса на дейността или общуването.
* Общуването се дели на 3:
* Комуникация - двете страни са активни, информацията става субективна.
* Интеракция - взаимодействие и взаимовлияние, благодарение на взаимодействието е възможна съвместната ни дейност.
* Перцепция - правилно възприемане и разбиране на партньорите в процеса на общуване.
* Социалнопсихологическите механизми, чрез които се осъществява доброто възприемане и разбиране между хората са:
* Идентификация - да се постави на мястото на другия.
* Емпатия - Емоционално откликване, съпреживяване на проблемите на партньора ни и на общуване.
* Рефлексия - знание за това кой съм аз и какво другите мислят за мен, как другите ме виждат.
* Комуникация - основен род социално информационно общуване, процес на социално взаимодействие, осъществено чрез еднопосочно или двупосочно разпространяване на информация и взаимен обмен на съобщенията.
* В крайна сметка се постига определена степен на информираност и взаимно разбиране между участниците.
* Характерни черти на комуникацията - универсална, необходима, символна, субективна, изгражда се, св.е с използването на технически ср-ва, изисква реципрочност, вид култура, самоосъзнава се, невидима.
* Бизнес комуникация - обмен на формална и неформална, вербална и невербална информация в процеса на организационната дейност, при което се гарантира изпълнението на осн.ф-ции на менидж.и едновременно с това пълноценна изява на публичната общност. Общуването м/у хората в деловата сфера с цел осъществяване на ефективни делови контакти.
* Изисквания към БК - ефективност, постигане на целта, грижа за репутацията на фирмата, отчитане на единството м/у рационални и емоционални моменти в процеса на комуникация, ситуативност, обективност-точна, пълна инф, отчитане на наличието на скрити ф-ри, научност и спазване на закона.
* Принципи на деловата комуникация - пълнота, конкретност, краткост, яснота, коректност, учтивост.
* Комуникационни модели :
* Аристотел - модел за комуникацията - говорител->аргумент->реч->слушател
* Модел на Ласуел - модел на 5 - "К" - Кой казва-какво казва-какво ср-во използва-на кого казва-какво постига
* Модел на Шенан и Уибър - Изпращач-кодиране-канал-декодиране-получател /шум/
* Модел на Винер - Изпращач-кодиране-канал-декодиране-получател/обратна връзка/
* Обобщен модел - Изпращач-кодиране-канал-декодиране-получател/обратна връзка, шум/
* 2 вида комуникация - Еднопосочна - предаване на инф.само по права линия/ Изпращач-кодиране-канал-декодиране-получател/; Двупосочна - при наличие на обратна връзка , задават се въпроси, дискутира се по даден проблем, информацията е по-ефективна, св.със загуба на време
* 3 вида обратни връзки в организацията :
* Информационна - връзката, при която потвърждаваме, че сме получили информацията и, че тя ще ни бъде полезна;
* Корекционна - връзката, при която казваме, че съобщението трябва да е коригирано, доуточнено, инф.не е правилна;
* Усилваща - получателят показва, че инф има положително въздействие, може да се продължи в същата насока

Основни елементи в процеса на комуникацията :
* Шум - всички причини, пречещи на правилното протичане на комуникационния процес

* Цели:
* Подбуждаща - влияние върху поведението на член на орг/убеждение, оценяване../
* Експресивна - изясняване и изразяване чувствата на участниците в КП
* Информационна - получаване на необх.инф.за изпълнението на упр.ф-ции
* Цел, свързана с контрол в/у изпълнението на задачите и работата
* Фази:
* изясняване на целта и стратегията -> информиране, съвместно обсъждане, даване на указания, оценяване -> преценка и подбор на хората - >избиране на подходящ начин за комуникация и стил на комуникация
* Стил: /офиц.и неофиц.стил на разговор/ определя се от степента на отвореност на правата и обратната връзка. Служи за изразяване и предаване на инф, осиг.на инф по линиите на обратната връзка, спазване на комуник.бариери.
* Видове комуникации:
* Вербални - устни /междуличностни, масови и организационни/; писмени /междуличностни комуникации-МЛК/;
* Невербални - жестове, мимики, ...
* МЛК - в основата стои речта, речево взаимодействие - м/у ръководители и подчинени, делови партньори.. 2 вида МЛК:
* 1.личностен стил - свързан с психологическите х-ки на хора. има два типа хора - с личностен стил - с точно аналитично мислене и емоционален личностен стил - емоционални хора, които говорят много, с много фрази..
* 2.от гл.т на степента на отвореност на правата и обратната връзка

* Прозорец на Джоухари:
* Зона 1. Арена - Получаваме информация, интересуваме се от мнението на др, даваме инф.
* Зона 2. Бяло петно - не се интересуваме от обратна инф,даваме инф, но не получаваме.
* Зона 3. Фасада - не даваме инф, а само получаваме.
* Зона 4. На неизвестната инф - не даваме и не получаваме инф.
* Стил А /4 зона/ - Минимална права и обратна връзка, некомуникативни хораСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.