Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика


* • Стегнатост
* • Уважение

*
За обезпечаване на ефективна комуникация са необходими надеждни комуникационни средства и екип с възможност да отстранява чрез технологични и нетехнологични средства проблемите в средствата за комуникация. Особено внимание трябва да се отдели на контакта с външни клиенти или организации при срив в захранващото напрежение. Затова предварително се изготвя план, провежда се обучение и се провеждат изпитания за доказване ефективността на взетите мерки.
Често пъти за готовността на една организация да обезпечи безпроблемна комуникация се наемат външни специалисти, които да проверят не само техническите средства, но и подготвеността на персонала както и съществуващите наръчници и други писмени документи, свързани със средствата за комуникация, но и да подготвят препоръки за гарантиране на ефективна комуникация.
Пренос на съобщения
Пощата е система за пренос на съобщения, при която се транспортират физически носители на информация. Частните и публични пощи се основното средство за отдалечено общуване преди появата на надеждни средства за телекомуникация през втората половина на 19 век.
Телекомуникация се нарича трансмисията на съобщения през значими разстояния с цел отдалечено общуване. В по-ранните години телекомуникациите включвали употребата на визуални сигнали като дим, оптични телеграфи, сигнални флагове, оптически хелиографи или аудио (звукови) съобщения чрез кодирано биене на барабани, хорни или силни изсвирвания например. В модерната ера на електричество и електроника телекомуникациите обикновено включват електрически средства като телеграф, телефон, далекопис (телетайп), също радиорелейни линии, оптиковлакнова комуникация и техните асоциирани електронни елементи, и/или употребата на Интернет. Телекомуникациите са основата на съвременните информационни услуги, в това число обикновени телефони, мобилни услуги, позиционни системи, компютърни мрежи, Интернет.
Комуникацията в образователната сфера
Комуникацията обхваща както технологии, така и педагогика. Обучаемите, особено възрастните, учат по-добре чрез споделяне на своя опит. Те учат докато се обучават един друг.
Техники за комуникация
За насърчаване на взаимодействието между обучаемите и споделянето на информация помежду им по време на учебен час, могат да бъдат използвани техники като:
* дискусия
* езикът на тялото (например вдигане на ръка)
* социалното присъствие
Онлайн комуникация
При онлайн комуникацията между обучаемите и споделянето на информация помежду им по време на учебен час се използват средства като:
* табло за съобщения
* чат в реално време
* "бели дъски" (white board systems)
* електронна поща и др.
При този вид комуникация в повечето случай хората нямат визуален или гласов контакт, т. е. те не могат да чуят гласа или да видят израза на лицето на човека отсреща, поради което се налага използването на различни текстови и графични съобщения, наречени емотикони, с чиято помощ да изразяват своето емоционално състояние.
Категории на онлайн комуникация
Един от ключовите критерии за категоризиране на онлайн комуникацията, е дали тя се осъществява при условие, че участниците в нея са онлайн в един и същ момент от времето, или не. По отношение на този критерий се разграничават два вида онлайн комуникация:
1. синхронна, при която участниците в нея са едновременно онлайн, и
2. асинхронна, при която това условие не е изпълнено.
При синхронната комуникация най-често се използва комбинация от:
* чат (включително и с възможност за видео и/или аудио конференция) и
* бяла дъска за писане, на която веднага се виждат изписваните от участниците съобщения.
При асинхронната комуникация най-често употребявани са дискусионните групи, таблата за съобщения и електронната поща.

3. Въведение в комуникациите. Същност. Елементи на комуникацията.
Видове комуникации. Трите "В" комуникации.

Контакт вместо контракт.
4


S t1 7
1
3
2


6
D t2 8

5

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.