Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика3.3. Вътрешно личностна - общуване на човек сам със себе си (автокомуникация)

3.4. Масова - получаване на съобщения (информация) от голяма аудитория. Напр. комуникация с различните видове медии.

Тъй като човекът и комуникацията са неделими, комуникативните умения, речниковата култура, изказът - това са образователни приоритети, определящи развитието на личността.
Що е бизнес комуникация?

Бизнес комуникацията е тотален обмен на формална и неформална, вербална и невербална информация, размяна на чувства и усещания в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност, при която се гарантира изпълнението на основни функции на мениджмънт и едновременно става пълноценна изява на отделните членове на трудовата общност.( http://www.referati.org/teoretichni-osnovi-na-upravlenieto-3/78459/ref/p115)

* Бизнескомуникацията е съвкупност, която включва размяната, предаването и възприемането на информация за постигане на общи цели в съвместната дейност на хората. Тя е единство на три относително самостоятелни страни - комуникативна (обмен на информация), интерактивна (взаимодействие) и перцептивна (междуличностно възприемане), т.е. бизнескомуникацията включва взаимоотношенията между двама или повече партньори в предаване на съобщение между тях. Към тези три основни фактора може да се прибави четвърти, който видоизменя комуникационния процес чрез включване на средството за разпространение на съобщението.
* Бизнес-комуникацията е комплексна функция на мениджмънт.
* Целите на комуникацията се обуславят от целите на самата организация, но основната цел е постигане на максимални резултати, осигуряване на добро позициониране на организацията пред нейните публики. Основни принципи които трябва да се спазват при бизнес комуникациите:
* Пълнота
* Краткост`
* Конкретност
* Уважение

ЕЛЕМЕНТИ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Елементи на комуникацията: комуникатор, съобщение и реципиент.
Комуникатор - това е източникът на информацията - лицето, което изпраща (предава) съобщението. В основата на изпращане на съобщението стоят цели и мотиви, които подтикват кумуникатора към действие. Мотивите могат да бъдат:
- субективни или обективни,
- явни и латентни (скрити намерения),
- разпръснати (обръщението е към повече хора) и целенасочени (получателят е точно определен по признак - напр. група от хора с еднакви интереси, пол, възраст и др.)
Съобщение. Свързва се с информацията, чрез която комуникаторът предизвиква реакции в получателя (реципиента) на съобщението. Реакциите могат да бъдат чувства, преживявания, емоции, които подтикват получателя към адекватни действия или процеси, свързани с получената информация. Същността на съобщението се състои в изготвяне и приемане.

Изготвянето предполага кодиране на информацията със символи и сигнали, които се изпращат по съответните пътища (канали за приемане на информацията - зрителен, слухов, тактилен и др.)

Приемането на информацията се свързва с нейното преобразуване (декодиране) на разбираем език.

Реципиент (получател) на съобщението. Лицето, получило информацията я подлага на преработка (декодира я) и предприема действия в посока към комуникатора.
Трите фази, в които реципиентът декодира информацията са:
- Предкомуникационна фаза - предварителната представа за самото съобщение. Реципиентът възприема онази част от съобщението, което отговаря на неговите интереси, интелектуалното му ниво, настроението в момента, т.е. той, съзнателно или не, извършва предварителен подбор.
- Комуникационна фаза - самото възприемане на информацията, свързано с нейното разбиране и формиране на представи и пораждане на емоционални нагласи.

- Следкомуникационна фаза - процесът на въздействие, водещ до натрупване на знания, формиране на умения, промени в поведението, в мненията и отношенията.

Ефективна комуникация.
Успешното функциониране на всяка организация се свързва с ефективното излъчване на послания, което е съществено условие за успеха на всеки аспект от функционирането й.
За да бъде ефективна една комуникация е необходимо да бъде съобразена с три основни принципа:
* яснота на съобщението;
* принцип на цялостност;
* принципът за използване предимствата на неформалната комуникация.
* Устна комуникация:
* The 7 C's
* Конкретност
* • Яснота
* • Учтивост
* • Правилност
* • ПълнотаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.