Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика


* Кога
* Защо
* Как

Приема се, че ако текстът отговаря на тези 5-6 основни въпроса - Кой? Какво? Кога? Къде? Защо? Как? - читателят/зрителят/слушателят би трябвало да е що-годе информиран след края му. Конструкциите може да са различни според случая и търсеното внушение.
* Кой предава съобщението?-Комуникатор
* Какво се предава?- Съобщение
* Как се предава?-Канал
* На кого се предава? - Аудитория,събеседник
* Защо се предава? - Цел,ефективност
Форми на общуването:
- Формална (чрез предварително изготвен правилник на поведение, съобразен с правилата и нормите на поведение в обществото);
- Неформална (междуличностно общуване - приятелски групи по интереси, интелектуални и фен клубове и др.).
Страни на общуването
* Комуникативна - процес на обмяна на информацията
* Интерактивна - характеризира взаимодействието между хората
* Перцептивна - процес на междуличностно възприемане
Нива на комуникация
* Действителна комуникация
* Метакомуникация
Комуникационни канали:
- Непосредствени - зрителни, слухови, допирни, аудиовизуални, електронни;
- Технически опосредствени .

Според С.Алексиева като процес на непрекъснато взаимодействие между хората, общуването е съвкупност от сложни личностни отношения, където се установяват връзки, търси се разбиране, възникват конфликти и др.Общуването се развива в определена система от обществени отношения, в една реално съществуваща среда, която влияе на индивидите в качеството им и на обекти, и на субекти в процеса на взаимодействието им. В рамките на съществуващата социална среда, която е съвкупност от обективните и субективните елементи и фактори на обществения живот, комуникацията като процес на общуване осъществява обмен на идеи, факти, емоции и др. между индивидите.( Алексиева, С., Бизнес комуникации, С., 2011) Според авторката това общуване е възможно когато хората се информират, обменят знания, споделят опит, чувства и преживявания.

Видове комуникации

В зависимост от избраната среда, която обединява начина на общуване със служителите и мениджърите на организацията и акцентира върху комуникациите с клиентите и общността.

1. В зависимост от избраната среда - вътрешна и външна комуникация
1.1. Вътрешната комуникация е входяща и изходяща - взаимоотношенията и контактите вътре в дадена организация или компания,
1.2. Входяща - комуникация която върви от управленската част към изпълнителния състав на всяко следващо ниво.
1.3. Изходяща комуникация- обратна връзка за свършената работа - носител на информация какво става в по-долните етажи,
1.4. хоризонтална комуникация - между хора еднакви по ранг които може да не са в една сфера но с еднакъв статут-за решаване на проблеми, за разработване на задачи, иновации.
1.5. Външни комуникации също са два вида изходящи и входящи.
1.5.1. Изходящи това са връзките с всички външни контрагенти- дистрибутори, общини, болници, училища и др.
1.5.2. Входящите са всички контакти на външните публики с нас.

2. В зависимост от използваните средства: вербални, невербални, писмени (епистоларни) и телефонни.
2.1. Вербалните ( СЛОВЕСНИ) се делят на две групи - речеви и писмени
2.2. Невербалната също е два вида - физическа (символна) и телесна
Физическата тя няма езикови бариери- забранителни, указателни знаци, табели, символи и знаци. Спестява много труд да се обясняват различни изисквания за съхранение на здравето и безопасността.

Телесната комуникация - според изследвания това което казваме и това което се възприема от комуникационния партньор 7% са от думите, 38% на гласа и 55% на езика на тялото.

3. В зависимост от броя на участниците в комуникацията

3.1. Междуличностна - най-малко двама участници, но понякога се присъединяват и наблюдатели, свидетели и др.;

3.2. Групова - група от хора или група от хора и един човек;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.