Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика


Б И З Н Е С К О М У Н И К А Ц И И

ПЪРВА ЧАСТ.
1. Въведение в комуникациите. Същност. Елементи на комуникацията.
Общуване - общителност.
Информацията. Общуването като информационен процес.
Роля и значение на бизнес комуникациите.
Делово общуване - същност, класификации.
Видове комуникации. Трите "В" комуникации.
Вербални комуникации. Речта като основно комуникативно средство. Изисквания към речта в бизнес комуникацията. Специфични методи в речта.
Говор и реч. Ораторска реч.
Убеждение чрез слово. Изкуството да се разговаря.
Умение за ефективно слушане.
Невербални комуникации.
Същност. Визуална комуникация. Лицето. Пози и жестове.
Образът като комуникация.
Тактилни аспекти на невербалната комуникация.

Вокални аспекти на невербалната комуникация
Използването на времето като невербална комуникация.
Специални аспекти на невербалната комуникация.
Проксемика.
Територия.
Комуникация на вещите.
Лични териториални зони.
Бизнес етикет.
Делова етика и култура. Междуличностно делово общуване.
Подбор на кадри. Интервю за работа.
Първи стъпки в бизнеса. Анализ на общуването " Лице в лице ".
Безупречното поведение.
Поздрав. Запознанство.
На масата.
В офиса.
На срещи.
На приеми.
Влияние и убеждаване.
Принципи на влияние. Успешни продажби. Как да кажем "да"?
Бизнес кариера.
ВТОРА ЧАСТ: ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ
Съвременни изисквания към писмените документи.
Общуване от разстояние.
ТРЕТА ЧАСТ:
Новите технологии и бизнес комуникациите.
ON-LAIN и OF-LAIN комуникации в бизнеса.
Общуване в интернет. Корпоративен WEB САЙТ.
Представяне на бизнеса. Умения за презентиране. Брифинг. Конференции, изложения, търговски панаири.
Посещение на престижни събития.

Международен бизнес етикет.

БДС и международни комуникации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.