Квалификационно усъвършенстване


Категория на документа: Икономика


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Магистърска програма
Управление на човешките ресурси

КУРСОВА РАБОТА
На тема:
Квалификационно усъвършенстване

Изготвил:
Мария Стоянова Плякова

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Увод.....................стр. 3

2. Изложение..........стр. 9

3. Програмирано обучение за усвояване на знания в областта на търговията...............стр. 17

4. Заключение.................................стр. 22

5. Използвана литература................стр. 23

У В О Д

Всяка една организация, работеща в сферата на производството, търговията или услугите, осъществява своята дейност чрез хората или своя персонал. Затова от ефективността и правилното управление на персонала зависи и успеха на всяка фирма или предприятие. Особено важно в настоящия момент са икономическите и социалните промени в страната ни, да се насочи вниманието точно към човешкия ресурс първо като личности, а после и като трудов ресурс. Не случайно водещите фирми по света влагат много големи инвестиции в подготовката и повишаването квалификацията на своя персонал.

Поради тази причина няма съмнение, че управлението на персонала е един от най-важните аспекти в теорията и практиката на управлението днес.

Цели

Подобно на стратегическите и тактическите цели, персоналните цели са по - общи, дългосрочни и по - конкурентни - краткосрочни. По общи са например: осигуряване на условия за развитие на човешките ресурси, създаване и поддържане на дух на разбирателство, сътрудничество и други. Въз основа на тях се определят конкретни цели, свързани с осигуряването и поддържането на подходящ персонал, на добри отношения със синдикатите и т.н. Всичко това може да се представи най - общо чрез следната схема:

Допринася за постигане на организационните, колективните и индивидуалните цели


Създаване на благоприятни организационни предпоставки
Проектиране на трудовите процеси с оглед на хората
Изграждане на подходящи организационни структури
Усъвършенстване на управленския стил
Оказване на положително въздействие върху поведението


Осигуряване на условия за развитие
Осигуряване и поддържане на подходящ персонал
Създаване на предпоставки за усъвършенстване
Предоставяне на възможности за прогресиране


Интегриране на персонала за осъществяване на целитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Квалификационно усъвършенстване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.