Kурсова задача по дисциплината "Прогнозиране и планиране"


Категория на документа: Икономика
Курсова задача
по дисциплината
Прогнозиране и планиране

Изготвили:
Факултетен №
Десислава Петкова
121110573
Танелия Колева
121110575


От позицията на конкретен тип икономическа система - организация, ще определим процесите и явленията, които са обект на планиране, от една страна, и тези, които са обект на прогнозиране, от друга страна.

Конкретната организация, която ще разгледаме е фитнес "Енерджи", гр. Стара Загора.

Отрасълът, в който работи избраната организация е този на услугите и по-точно в сферата на спортните услуги. "Енерджи" предлага соларни услуги; фитнес, кардио и бодибилдинг услуги, чрез осигуряване на висококвалифицирана помощ от фитнес инструктор. Фитнес залата е оборудвана с необходимата професионална техника, разделена на 2 зали - мъжка и женска, всяка от тях с отделна съблекалня, баня и тоалетна за по-голям комфорт на клиентите. "Енерджи" предлага още изработване на индивидуални програми, съобразени с личните предпочитания, нужди и изисквания на клиента. Също така фитнесът предлага студени протеинови шейкове и други разхладителни и ободряващи напитки.

Пазарът, на който организацията предлага услугите си, по географски признак е регионален - фитнесът се намира в гр. Стара Загора и е устремен да привлича клиенти от този регион. Освен това предлаганите услуги са насочени предимно към хора, отделящи значително време за активен спорт (един-два пъти в седмицата), разполагащи със среден доход и трениращи в зали.

Пазарите, свързани с производствените фактори са следните:
* Пазарът на недвижимо имущество за наемането на сграда, в която да се помещава фитнес залата;
* Пазарът на стоки и по-конкретно фитнес оборудване.

За да финансира дейността си, организацията разчита на вътрешни източници (реализираните приходи от печалби) и на външни източници (краткосрочен банков заем), а инвестициите, които прави са разходите за закупуване на оборудване и за наем на сградата.

Процесите, които са обект на прогнозиране са свързани с обкръжаващата среда на предприятието.
* Макро среда - фактори от околната среда, които са от значение за функционирането на организацията, но са извън нейния контрол. Те не се влияят, не са управлявани от организацията, но нейното ръководство непременно трябва да се съобразява с тях, ако иска да постигне набелязаните цели. Задачата на маркетинга е да изследва въпросните фактори най-подробно и в резултат да представи на ръководството на организацията системата от ограничителни условия за нейното функциониране. Oбхваща елементите, които влияят върху маркетинговата дейност на фирмата в по-широк план и опосредствано. Такива елементи са:
Икономически - заетостта и безработицата, жизнения стандарт, брутен вътрешен продукт, лихвени проценти, равнището на инфлацията и др. През последните години тези фактори оказват неблагоприятно влияние за бизнеса. Инфлацията се е повишила значително. Безработицата е нараснала, което води до нисък жизнен стандарт и намалена платежоспособност.
Политически - обхваща политиката на правителството, законодателството на страната и др. Държавното регулиране е особено важен компонент, тъй като той очертава рамката, в която организацията осъществява своята дейност. Политическата ситуация в държавата през последните три-четири години може да се определи като нестабилна и несигурна поради честите рокади и смени на министри в кабинета, напускането на депутати от различни парламентарни групи и промени на ключови държавни постове. Това неминуемо дава отражение върху бизнеса в страната, който не би могъл да функционира безпроблемно в подобна обстановка.
Социални - включва брой на населението, възрастова и полова структура, изменение в ценностната система и др. През последните години в България процентът на застаряващото население нараства, а раждаемостта е намалена. Неблагоприятно влияние оказват още и засилените миграционни процеси в страната.

Пазарът се състои от хора с различни потребности, различни покупателни възможности, различни предпочитания и различен начин за вземане на решения за покупка, за това е необходимо да се проучат демографските фактори, които оказват влияние върху пазара. Това проучване ще ни даде информация за броя на живеещите в района на фирмата, средната възраст на населението, пола и др. Демографското проучване е необходимо, за да се оценят възможностите за продажба на услугата на даден пазар.
Екологични - зависи от международното и националното законодателство в областта на опазването и защитата на околната среда, от международни и национални институции в същата област, от стратегиите за устойчиво развитие и др. Конкретни процеси, свързани с опазването на околната среда са разделното събиране на отпадъците, рециклирането и пестенето на енергия.
Технологични - развитието на технологичния процес оказва влияние върху създаването на нови суровини и материали, нови енергийни източници, нови производствени технологии и др. Все повече се развиват и технологиите свързани с фитнес услугите, оборудването и съоръженията за улесняване на клиентите. Най-голям напредък има във внедряването на компютърните технологии - използване на специален софтуер и системи за интернет резервации, плащане по интернет, заплащане с пост терминал и др.
Заключение: От гледна точка на прогнозирането и планирането относно макросредата могат да се правят единствено прогнози. Тя не е обект на планиране от ръководството на организацията, тъй като тя не може да влияе върху нейните елементи.

Конкретната организация може да прогнозира на база демографската структура посещаемоста на своята фитнес зала (разпределението между мъже и жени; млади и по- възрастни посетители и т.н), а също и степента на заинтересованост относно физическата активност и спорт от населението. Прогнози ще се изготвят и при евентуални промени в законодателството, които пряко влияят именно на този вид бизнес. Обект на прогнози би могла да бъде и степента на изменение и иновации във фитнес оборудването.
* Микро среда -Основната цел на всяка фирма е получаването на печалба. Основната задача на системата за управление чрез маркетинг е да осигури производството на стоки, привлекателни от гледна точка на целевите пазари. Но успехът на ръководството зависи и от дейността на останалите подразделения на фирмата, и от действието на посредниците й, конкурентите и различните контактни аудитории. Управляващите по маркетинг не могат да се ограничат само върху нуждите на целевия пазар. Те трябва да отчитат всички фактори на микросредата.

Микросредата се формира от частта на елементите на маркетинговата среда, която има непосредствено отношение към възможностите на предприятието да обслужва своите клиенти. Доколкото в основата на всяка маркетингова концепция стои грижата за задоволяване на конкретните нужди на целевия потребител, първи неин елемент са потребителите, в частност клиентите на предприятието.

Възможността за обслужване на клиентите от своя страна се определя пряко от действията на неговите доставчици, маркетингови посредници и конкуренти. Освен това предприятието се развива в обкръжението на сили, които проявяват реален или потенциален интерес към него. Със своите действия те може да подкрепят усилията му по обслужване на клиентите, но може и да се противопоставят. Това са т.нар. контактни аудитории. Oбхваща елементите, с които организацията е в непосредствен контакт и си влияние пряко. Такива са:
Потребители - най-важният елемент с пряко въздействие. Потребителите са тези, които до известна степен определят показатели като количество, качество и цена. Ако те са доволни и закупуват предлаганата услуга, това означава приходи за фирмата. Освен това цел на организацията не е само задоволяване на съществуващите потребности, а и създаването на нови такива. За това се налага да се направи анализ на потребителите, включващ решенията за покупка, мотивация и очаквания, ниво на разпознаване на марката и др.
Конкуренти - конкуриращите се производители представляват вторият основен фактор, който влияе сериозно върху поведението на конкретните потребители. Съобразяването с влиянието на този фактор налага да се решат няколко основни проблема. Преди всичко трябва да се определи видът на конкурентните отношения- пазари със свободна конкуренция (съвършени пазари) или пазари със ограничена конкуренция (несъвършени пазари). След това се пристъпва към разработването на процеса на анализ на конкурентите и накрая се дава оценка на конкурентните предимства на самата фирма.
Доставчици - доставчиците имат реалната възможност да влияят съществено върху отношенията между производителите и техните потребители. При избора на доставчици е необходимо да се проучат задълбочено техните технологични възможности и икономическото им състояние, в частност- финансовите резултати от тяхната дейност. Важно е да се подберат такива доставчици, които дават конкурентни предимства на фирмата и с които може да поддържа делови връзки за продължителен период от време.
Маркетингови посредници - осигуряват връзките на фирмата с нейните доставчици и пазара. Избора на определен посредник се решава в процеса на избора на определен канал за реализация и зависи от специализацията при осъществяване на необходимите функции.
Контактни аудитории - всяка група, проявяваща реален или потенциален интерес към фирмата, оказва влияние на нейната способност да постига определени цели. Контактната аудитория може или да способства, или да противодейства на усилията на фирмата за обслужване на пазарите.
Заключение: Тези елементи също са обект на прогнозиране. Спрямо тях конкретната организация може да прогнозира търсенето на предлаганата услуга, обема на продажбите си, приходите и разходите си.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kурсова задача по дисциплината "Прогнозиране и планиране" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.