Курсова работа по управление


Категория на документа: ИкономикаТехнологично развитие:

Технологичната среда е динамична. Бързото навлизане на нови технологии води до бързо морално остаряване, което налага необходимостта от бързо възвръщане на направените инвестиции.

1.3.3.SWOT - анализ.

Целта на SWOT анализа е определянето в каква степен стратегията използва благоприятните случаи, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда.

* силни страни на "Руал 03"ООД:

- висококачествени суровини
- лоялност и коректност към всички клиенти;
- засилено старание и усърдие от страна на персонала;
- във фирмата се отделя голямо внимание на всеки продукт с цел осигуряване на максимално качество;
- технологичните условия за производство са на добро ниво;

* слаби страни на "Руал 03"ООД:

- недостатъчна осведоменост към марката
- слаба иновационна политика;
- малък пазарен дял;

* възможности:

- поддържане на висококачествен продукт
- "Руал 03" е фирма, която се ползва с добро име в града и е предпочитана от много организации и граждани;
- възможност за отделяне на парични средства за маркетинг и реклама

* заплахи:

- наличието на множество конкурентни фирми в отрасъла. Oткриват се нови фирми със същата дейност, които са потенциална заплаха за отнемане на клиенти;
- недостатъчно добре изградена политика за защита от риска от промени в микросредата;
- липса на гъвкавост на цената спрямо краткосрочните промени на пазара;

1.4. Изводи от направения анализ на вътрешната и външната среда.

"Руал 03" ООД е стопанска организация с ясно изградена организационна структура. Управителят държи на стриктност и квалифицираност на персонала, работещи със съвременни машини и съоражения. Дружеството разполага с известна самостоятелност по подготовката на сключване на една сделка, но неговите действия са активно контролирани от управителя. Той планира, организира и ръководи дейността на фирмата. Комуникацията между отделните сътрудници е главно вербална и се осъществява с или без използването на технически средства. Стилът на ръководене на "Руал03" ООД е демократичен- позволява се творчество и инициатива на сътрудниците.

2. Практическа част.

2.1.Подобряване на ръководната дейност в управлението на предприятието.
От направения анализ ясно се вижда, че с най-голямо значение за възходящо развитие на мениджмънта на предприятие "Руал 03" ООД би имало внедряване на система за управление на отделните модули на самото предприятие. Въз основа на направения подробен анализ на управлението на "Руал 03" ООД се установиха разнородни проблеми, отасящи се до следните видове мениджмънт:
* Общосистемен;
* Производствен;
* Мениджмънт на човешките ресурси;
* Стратегически;
* Иновационен;
* Мениджмънт на маркетинга;
* Финансов мениджмънт;
* Мениджмънт на качеството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.