Курсова работа по управление


Категория на документа: ИкономикаЗадачи на стопанската организация:

Основна задача на фирмата е служителите да притежават знания и умения в дадената област, креативно мислене, стремеж да вземат правилни решения и да израстват професионално. "Руал 03" ООД има задачи свързани с непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите продукти и даване гаранция на клиента за качеството на работа. Още една от основните задачи на компанията е сплотяването на екипите, което да спомогне за постигане на по-добри резултати, които приближават компанията към постигането на мисията и целите й.

Технология:

Технологичната среда е динамична. Бързото навлизане на нови технологии води до бързо морално остаряване, което налага необходимостта от бързо възвръщане на направените инвестиции. "Руал 03" непрекъснато подобрява своята технология. Със стремежа за водеща компания в производство на дограми, преградни стени и фасади не спира работа за подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Сътрудници:

Социалната среда, в която работи фирмата съществено влияе върху търсенето. Продуктите са предпочитани от по-големи фирми, които могат да отделят средства за големи инвестиции, а що се отнася до индивидуалните потребители, те са по-малък процент в дела на клиентите на фирмата. Също така " Руал 03" ООД обслужва потребностти на персонала си като му предлага добра работна среда и обстановка, в която всеки работещ да е защитен. Всички тези предпоставки допринасят за израстването на "Руал 03" ООД. За усъвършенстване на персонала фирмата предлага на своите служители обучения, чрез които те повишават своята квалификация. Успехът на организацията зависи от всички участници в нея.

Организационна структура:

В предприятието работят общо 23 човека. От тях пряко в производствения процес, извършващ се в цеха - изработка на дограми и фасади, са заети 16 човека. Към тях се включва производствения /работници в цеха и монтажници/ и помощния персонал. Останалите са: счетоводител, секретар - администратор, началник цех и управителя.( фуг. 1.1)

Собственик


Управител


Счетоводител

Администратор


Началник цех


монтажници

Работници в цех
Помощен персонал


Фиг.1.1. Организационна структура на "Руал 03" ООД

1.3. Външна среда на стопанската организация

1.3.1.Анализ на факторите на външната среда с пряко въздействие

Потребители:

Потребителите са основен фактор от външната среда с пряко въздействие, влияещ върху икономическото състояние и перспективите за развитието на всяка бизнес организация. За да може да запази пазарния сегмент от потребители фирмата трябва да отчита непрекъснато измененията в техните вкусове и предпочитания, потребности от нови услуги и др. и да бъде достатъчно гъвкава, за да може да отреагира преди своите конкуренти.

Основни клиенти на "Руал 03" ООД са по-крупни строителни фирми и архитектурни бюра /Приложение 2/. По важни от които са:

- "Иркон" ООД - гр. София;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.