Курсова работа по УЧР


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ "

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Управление на човешките ресурси и управление на персонала

Изготвил: Иълдъз Севдетова Салиева
Специалност: МТМ
Група: 9Б
Фак.№101039

Същност и управление на човешките ресурси.
Основният ресурс на фирмата са хората. Парите имат значение, но хората които работят в организацията имат по-голямо значение. Ако искаме да сме прагматични по отношение на хората трябва да ги разглеждаме като инвестиция. За набирането и поддържането им трябват средства и затова е необходимо да се осигури възвръщаемост на разходите. Стойността им се повишава, когато повишат ефективността на работата и способността си да поемат по-голяма отговорност. Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на фирмата. То е насочено към осигуряване, запазване и развитие на човешките ресурси в организацията. Управлението на човешките ресурси е понятие, което е придобило популярност най-напред в САЩ. До 80-те години в Европа в оборот е понятието управление на персонала, което се е приемало като алтернатива на американското наименование. Системите по управление на персонала и система по управление на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.

- Управление на човешките ресурси в значително по-голяма степен представлява само по себе си интегрирана дейност на линейните мениджъри.

- Управлението на персонала се опитва да влияе на линейните мениджъри.

Стратегическата природа на управлението на човешки ресурси е също отличителен белег, на което обръщат внимание редица автори, по същество отхвърлящи идеята за това, че традиционното управление на персонала не е свързано със стратегическата област на бизнеса. Следователно най-голямо различие между двата подхода се заключава в по-голямата ориентация на управление на човешките ресурси към мениджмънта и бизнеса. Ако се сравнят модела на управлението на човешки ресурси с модела на управление на персонала, то те имат повече сходства, отколкото различия. Концепции, като:
- стратегическа интеграция;
- управление на културата;
- привързаност на персонала;

всеобщо качество и инвестиция в развитието на човешкия капитал се явяват съществени съставящи модели на управление на човешките ресурси. Този модел съответствува на методите за водене на бизнеса и управлението на ресурсите в съвременните условия за съществуване на всяка компания.

Набиране и подбор на персонала оценка и квалификация.

Управлението на човешките ресурси както много други организациионни дейности е процес, който протича във времето. Промените във външната среда, вътрешните фактори и стратегиите довеждат до необходимостта системата за управление на човешките ресурси да бъде гъвкава и адаптивна.

- С набиране на персонала - се цели да се осигури организацията с работна сила чрез с привличане на потенциални служители по начин, осигуряващ бързо и ефективно набиране с отчитане на разходите, които ще се направят.

- Целите на подбора - да се определи кои от тези, които са дошли, са най-подходящи да изпълнят изискванията, предявявани от организацията. На тази основа съществуват различия и специфичност в използваните правила и процедури при набирането и подбора на персонала в организацията.
Основните принципи при ефективното предлагане на работа са следните:
- Да дава кратко, но точно описание на свободните места
- Да дава детайли за съществените изисквания към персонала
- Да дава предпоставка за някои личностни качества
- Да установява основните условия на труда, особено заплатата за позицията
- Да се посочва към кого да се обърне кандидатът за повече информация
- Да представя важната информация в привлекателна форма

Управлението на човешките ресурси се занимава с проблемите, свързани с броя, уменията, компетенциите и слабите страни на работната сила в момента промените й в бъдеще за постигане на определи цели в бъдеще. Това се лимитира от стратегията на фирмата, която определя насоката на развитието, тъй като това развитие се нуждае от компетентни кадри.

Обучение, развитие, ориентация и оценка на персонала

Човешките ресурси изискват голямо внимание от страна на управлението на организацията, за да се реализират всички потенциални възможности в работата. Така мотивацията, лидерството, комуникацията, заплащането и обучението са въпросите, които са обект на дейностите на ръководството. Повечето от организациите имат разработени позитивни правила за обучение и развитие, с които се цели поддържането на главните умения на персонала в организацията, в други - не само умения, но и определена степен на мотивация, осигуряваща възможност за израстването. Потребността от обучението е свързана със знанията на служителите. На обучение се подлагат, както хората заети с по-прости работи така и заетите с по-сложни работи.
- Ориентацията - тази важна стъпка включва процеса на интегриране на новоназначените служители в организацията. Тук се включват такива формални процедури като запознаването на новопостъпилите с правилата и политиката на организация, а така също и редица неформални дейности за социализирането им в колектива.
Стимулирането, чрез него работниците трябва да бъдат възнаграждавани за добрата си работа и доброто поведение. Това е същността на системата за стимулиране. Тук се използват методи като: издигане във фирмата, похвали и прочие. Оценяването на кадрите, от гледна точка на определени критерии и цели. Важните моменти тук са обратна връзка със съответният служител и препоръка за подобряване на работата в бъдеще. Освобождаване поради динамичният характер на управлението на човешки ресурси в организациите постоянно постъпват и напускат кадри. В проце на съществува и развитие на фирмата ръководителите трябва да използват всички етапи на управлението на човешки ресурси, за да поддържат постоянно високо ниво за задоволяване потребностите от квалифициран персонал. Това обаче трябва да става, чрез умело балансиране. Внимателното избиране на кадри има предимства спрямо това, че новите работници могат да започнат веднага работа показвайки високи резултати още в самото начало. Това позволява на компаниите да дават високи заплати на новоназначените, които са утвърдили своите умения.

Заплащане труда на персоналаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.