Курсова работа по търговски мениджмънт


Категория на документа: Икономика


- разработване, създаване и използване на нови суровини и материали

- усъвършенстване сложността на произвежданите изделия

* Социално-икономически фактори :

- усъвършенстване системата на нормиране и заплащане на труда

- повишаване мотивацията на персонала

- подобряване квалификацията на персонала

- повишаване равнището на образование

- подобряване условията на труда

* Организационно-управленски фактори :

- усъвършенстване формите на обществена организация и разделение на труда

- подобряване организацията на производството, труда и управлението, действащи в предприятието

- намаляване текучеството на кадрите

- създаване на необходимите условия за спазване на дисциплина

- непрекъснатост и ритмичност на производствения процес

* Природно-географски фактори - те се отнасят най-вече до предприятията и фирмите в отраслите миннодобивната промишленост, енергетиката, хранително-вкусовата, циментовата и т.н. Тук се включват :

- наличие на подземни богатства

- количество, мощност на пластовете и качество на рудните и нерудни изкопаеми, въглища, нефт, газ и др.

- местоположение и възможности за открит добив

- качество на почвите

- климат и условия за повишаване на добивите

- наличие на водни източици

Познаването на тези фактори е основна предпоставка за повишаване производителността на труда и ефективността от цялата дейност на предприятията в националната икономика.

Фактори, които влияят върху производителността на труда :

* Стил на управление - основен фактор за постигане на по-висока производителност на труда. Умението да водиш хората към постигането на целите на организацията е едно от най-ценните качества на съвременния лидер. Лидерът знае как да мотивира и ангажира хората с изпълнението на задачите. По този начин той влияе върху отношението на хората към работата. Когато служителите са вътрешно удовлетворени от работата, която вършат те имат положително отношение към работата и работно място и са лоялни към работодателя си. Тогава самите те започват да се стремят да повишат своята производителност, което води до повишаване на общата производителност на организацията. Но за да се постигне това определяща е ролята на ръководителя. Ако попаднем на ръководител, който успява да ни зарази със своя ентусиазъм и вяра в успеха, ние ще сме готови да го последваме. Защото по този начин и ние ще успеем.

* Инвестиции в иновации - инвестициите повишават производителността на труда, когато фирмите инвестират в нови и/или по-добри машини, оборудване ,структури, които дават възможност на персонала да произвежда повече. Едва ли е необходимо да говорим за разликата в производителността оране с коне и с трактор. Вярно необходимо е наличието на обучен човек, който да управлява трактора, но тук по-скоро се обръща внимание на необходимостта от инвестиции в технологиите повишаващи производителността. Инвестициите изискват много средства и всяка организация определя в зависимост от наличните финансови ресурси към какво да ги насочи. Но едва ли закупуването на скъп служебен автомобил би повлиял положително на производителността на организацията.

* Обучения - наличието на опитни и квалифицирани служители е мечтан вариант за всеки ръководител, но в практиката за съжаление трудно постижим.Обучение на хората в организацията е неизбежен спътник в процеса на постигане на по-висока производителност на труда. Възможно е да разполагате принципно с опитни кадри, но не и с опит в спецификата на вашето производство или да сте закупили ново оборудване, което е различно от до момента използваното. Персоналът трябва да притежава адекватни за дейността познания, коитонепрекъснато да развива. А това може да се получи, чрез обучения и практика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по търговски мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.