Курсова работа по търговски мениджмънт


Категория на документа: ИкономикаКурсова работа
На тема:

Основни фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността на труда в търговията в България

1 Увод

В настоящата курсова работа ще разгледаме основните фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността на труда в търговията и ще изследваме основните показатели, които отразяват състоянието на производителността и ефективността на труда в търговията в България.

Целта ни е да анализираме основните фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността в търговията в България и да дадем насоки за повишаване, подобряване и усъвършенстване на производителността и ефективността на търговията в България.

Първата задача е свързана с разглеждането на производителността и ефективността на труда в търговията в теоретичен план. Втората задача е свързана с проучването на производителността и ефективността на труда в България за периода 2007-2011. Третата задача е свързана с даване на някои основни насоки , чрез които може да се повиши производителността и ефективността на труда в България.

1.1 Същност и значение на производителността и ефективността на труда в търговията

Производителността и ефективността на труда са качествени категории, свързани с резултатността от неговото използване. По широка категория е ефективността на труда, която включва с себе си и производителността на труда. Производителността на труда е един от най-важните показатели, характеризиращи ефективността от използването на човешкия труд при осъществяване на търговско-стопанската дейност .Значението на производителността на труда се изразява в следните насоки:

• с повишаване на производителността на труда нараства обемът на продажбите, разширява се предлагането, намалява се цената и като цяло се повишава рентабилността..

• с повишаване на производителността на труда се намалява стойността на търговските продукти, което се дължи на икономията както на жив, така и на овеществен труд, на намаляване на разходите на работна заплата и социални осигуровки в единица продукция, на намаляване относителния дял на условно-постоянните разходи и на амортизационните отчисления.

• с повишаване на производителността на труда нараства БВП, увеличават се номиналните и реалните доходи на работещите в търговския сектор.

Повишаването на производителността на труда е основен фактор за подобряване на икономическите показатели, финансовото състояние и ефективността на търговско-стопанската дейност на страната.

Производителността на труда има четири особености:

• тя изразява продуктивността на труда, вложен пряко за създаването на съответните продукти или услуги;

• важно значение имат избраните измерители на обема на продуктите и услугите, както и за разходите на труд;

• може да бъде адресирана към отделен работник или служител, група работници или служители, всички заети в дадена организация, отрасъл и в икономиката като цяло;

• може да се влияе от странични фактори, които не са свързани с вложения труд за създаването на съответните продукти или услуги, които са най-много по отношение производителността на труда на отделния работник или служител.

Производителността на труда отразява използването на един от най-важните ресурси за всяка дейност - хората, със съответните им качества.

Различават се няколко вида производителност: "индивидуална" и "обществена", "производителност на индивидуалния труд" и "производителност на обществения труд", "производителност на конкретния и абстрактния труд".

Разширяването на понятието производителност на труда се извършва в три основни направления:

• включване в понятието и използването на т.нар. "обществен" труд, т.е. използването и на други ресурси, необходими за създаването на съответните продукти и услуги, за създаването на които също е вложен човешки труд;

• отразяване спецификата на различните видове труд (на различните категории персонал - работници, специалисти, ръководни кадри, както и на труда в отделни отрасли и дейности- индустрия, строителство, държавна администрация и т.н.), както и йерархичното равнище на системата на труда (за отделен работник или служител, за отделна организация, за отделен отрасъл, регион и за страната като цяло);

• отразяване на различията в качеството и полезността на създаваните продукти и услуги в производителността на труда на различните йерархически равнища на системата "труд".

Ефективност - представлява съотношение между полезните резултати от функционирането на системата "труд" и използваните за тяхното получаване човешки ресурси. Под ефективност на труда се разбира резултатността от труда и се измерва с размера на получените икономически и социални резултати на едно заето лице от персонала, а също на единица заангажирани средства или разходи, свързани с живия труд. Ефективността на труда е по-широко понятие от производителността на труда, то разглежда и оценява резултатността на труда не само на базата на стокооборота, но и на основата на другите икономически показатели- главно печалбата, а също брутни приходи и чиста продукция, а освен това включва не само икономическата, но и социалната ефективност от работата на заетите лица.

1.2 Фактори и резерви за повишаване производителността и ефективността на трудаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по търговски мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.