Курсова работа по теория на финансовия контрол


Категория на документа: Икономика


Икономически университет- Варна
Дисциплина: Теория на финансовия контрол

Курсова работа

Тема: Задачи, видове и субекти на съдебно- счетоводните експертизи

Изготвил: ........................................................................
Гр....., фак.№......, редовно обучение, зимен семестър

Гр. Варна
29.11.2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Наредба № 1461 - чл. 1, чл. 2, чл. 3;
2. Задачи на съдебно- счетоводните експертизи;
3. Видове съдебно- счетоводни експертизи;
4. Субекти на съдебно- счетоводните експертизи;

Съгласно Наредба № 1461 За съдебно- счетоводните и финансово- икономическите експертизи, глава първа, чл. 1 "Съдебно- счетоводната и финансово- икономическата експертиза е способ за установяване по документи на факти и обстоятелства по счетоводно, отчетно, финансово- икономическо и финансово- контролно естество, въз основа на които се дават заключения от значение за решаването на финансово-начетни, граждански, арбитражни дела и предварителни производства". Съгл. Чл. 2 "Когато за изясняване на някои обстоятелства по предварителното производство или делото, имащо за предмет акт за начет, трудов спор, неизпълнение на договор, последвано от вреди, пропуснати ползи, неустойки и др., са необходими специални знания из областта на счетоводната отчетност и финансовата дейност, финансовия контрол и договорните задължения, изразени в счетоводството, съдът, арбитражът или органът на предварителното производство назначава съдебно-счетоводна или финансово- икономическа експертиза". Чл. 3. "Съдебно- счетоводните и финансово-икономическите експертизи се извършват само от окръжните служби за съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи при Министерството на финансите".

Експертизата се извършва по специален начин от независими лица, които са експерти в съответната област. Наричат се още "вещи лица" .
Задачите които могат да се поставят пред съдебно- счетоводната експертиза могат да се сведат до:
-Установяване на причините за неправомерно използване и изразходване на материали, суровини, горива, енергия, готова продукция, парични средства.
-Установяване дали правилно са оценени възникналите и оспорени липси на материали, суровини, дълготрайни материални активи, парични средства и други ценности, както и конкретизиране на мястото и времето на тяхното възникване.
-Установяване на характера на излишъците от дадени активи- място на възникване, време на поява, размер, причини за възникване.
-Оценка на методите на счетоводството в предприятието и състоянието на организацията.
-Установяване на причините за нарушаване на процедури в данъчното и административното производство.
-Конкретизиране на причините за отклоненията, допуснати при извършената данъчна проверка- характерът им, влиянието им върху крайните изводи, представени в ревизионните документи.
-Установяване на причините, характера и механизмите на извършените неправомерни действия и отклонения от нормативните актове.
-Определяне на правилната оценка на активите на предприятия намиращи се в несъстоятелност, при приватизационни сделки, фалити.
-Констатиране на на негативното отражение на извършените нарушения върху икономиката.
-Определяне на виновните лица, въз основа на информацията съдържаща се в счетоводните документи и регистри, предоставена на компетентните органи.
Видове експертизи според момента на възлагането им:
-Когато съдът за първи път иска помощ от вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси в дадена ситуация, говорим на първоначална експертиза.
-Когато лицето назначено от съда не е успяло достатъчно конкретно и изчерпателно да отговори на съответните въпроси повдигнати от съда се назначава т.нар допълнителна експертиза. В тези случаи от вещото лице се иска да отговори на допълнителни въпроси свързани с първоначалното заключение.
-Съществува и т.нар повторна експертиза. Тя се възлага тогава когато, заключението е оспорено от страните в съдебното производство или когато същото е неоснователно и няма доказателства за неговата правилност. Повторната експертиза най- често се възлага на друго вещо лице, компетентно в същата научна област.

Видове експертизи според броя на специалистите:

Според това дали заключението и отговорите на въпросите на които се търси решение, са поставени на едно или повече вещи лица, експертизите биват еднолични и колективни.
-Когато експертизата и нейното изпълнение са поставени на един експерт в съответната област тя се нарича еднолична. В границите на едно производство могат да бъдат поставени няколко на брой единични експертизи на вещи лица от различни научни области.
-Когато експертизата е поставена на две или повече лица, експерти в дадена област се нарича колективна експертиза. Няма задължително посочено законово ограничение на броя на вещите лица, които могат да работят по дадена експертиза.

Видове съдебно-счетоводни експертизи, според това колко области на познанието и науката обхваща експертното заключение:

Експертизите биват: еднородни- когато за решаването на възложените от съда задачи се използват знания от една научна област, а когато за решаването на съответните въпроси се черпят знания от различни области на науката, експертизите са комплексни.
Видове експертизи според областта на познание в която трябва да са компетентни експертите, на които е поставена задача за изготвяне на експертното заключение:

Според областта на познание, в която съдът търси участието на експертите се определя и самият вид на експертизите. Независимо от това дали се касае за експертиза, назначена в хода на производството по гражданско, наказателно, административно, търговско дело, експертните заключения не се различават. Главно и определящо за вида на експертизата, не е характерът на делото, а областта на познание, в която трябва да са компетентни експертите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по теория на финансовия контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.