Курсова работа по статистика


Категория на документа: Икономика
УНСС - София

Специалност: Икономика на човешки ресурси

Дисциплина: Статистика

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема: Задачи

Разработила: Лилия Коцева
ИЧР, Дистанционна форма, ФN: 1168113

01.06.2012 г.
София

Задача 6.13/стр. 161

Деканът на един факултет от Университета за национално и световно стопанство желае да установи настъпило ли е изменение в относителния дял на студентите, които получават стипендии. Той е получил информация, че за учебната 2004/2005г. от 120 анкетирани студенти 48 са получавали стипендии, а за учебната 2005/2006г. от 100 случайно подбрани студенти 33 са получавали стипендии. Има ли основание деканът да твърди, че е намалял статистически значимо делът на студентите от поверения му факултет, които получават стипендии през учебната 2005/2006 г., при риск за допускане на грешки от първи род, равен на 1%.

Решение:

Първоначално се дефинират нулевата (Н0) и алтернативната (Н1) хипотези.
* Н0: не е намалял делът на студентите, получаващи стипендия през 2005/2006г.:

* Н1: делът на студентите, получаващи стипендия през 2005/2006 г. е намалял:

По условие рискът за допускане на грешки от първи род е 1%, което означава, че равнището на значимост е α = 0.01. Критичната област е едностранна, тъй като алтернативната хипотеза е сведена до проста хипотеза.
За проверка на хипотезите ще използвам Z-характеристиката (ф-ла 6.20):

Формулата трябва да се претрансформира, тъй като:

Следователно:

При заместване с наличните данни: p1 = 40%, q1 = 60%, p2 = 33%, q2 = 67%, n1 = 120, n2 = 100 се получава:

Определям теоретичната характеристика като използвам следната таблица (стр.148):

Равнище на значимост
Едностранна критична област
Двустранна критична област
α = 0.01
2.33
2.58
α = 0.05
1.64
1.96

Теоретичната характеристика при едностранна критична област и α = 0.01 е 2.33.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.