Курсова работа по макроикономика


Категория на документа: ИкономикаЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:
"ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА" СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

КУРСОВА РАБОТА
ПО
"М A К Р О И К О Н О М И К А"

ИЗГОТВИЛ:
ФН:

ПРОВЕРИЛ: ДОЦ. Д-Р СТАТИ СТАТЕВ

ГЛ. АС. СТЕЛА РАЛЕВА

_____________________________________________________________________
СОФИЯ
2013
1. През 70-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни се характеризират с инфлация и със значително намаляване на равнището на съвкупното производство. Как можете да обясните тази ситуация от гл. т. на модела на макроикономическо равновесие "съвкупно търсене-съвкупно предлагане". Илюстрирайте графично. Посочете кои фактори могат да предизвикат подобни промени в икономиката. Какво според Вас може да направи правителството в такава ситуация с цел да стимулира съвкупното производство? Каква е икономическата цена, която трябва да се плати, ако се предприемат тези мерки?
В посочените години имаме намаляване на равнището на съвкупното производство. Наблюдава се висока инфлация /постоянно и цялостно покачване на паричните цени, спад в покупателната способност на парите/, намаляване заетостта на ресурсите и повишаване равнището на безработицата. Това влияе отрицателно на икономиката, защото е в процес на най-ниска точка в своето развитие, а икономическата активност намалява.
Тенденциите в развитието на икономическите цикли могат да се изразят графично и чрез модела за макроикономическо равновесие изразен чрез взаимодействието на съвкупното предлагане и съвкупното търсене.

Модел "AD - AS"- преодоляване и формиране на инфлационния разрив

В резултат на инфлационното повишаване на цените (p - p1) се увеличава производството (Yp - Y1).
Текущият реален продукт превишава потенциалния. Величината, с която текущия БВП превишава за кратък срок равнището на потенциалния продукт при по-високо равнище на цените от очакваното, се нарича инфлационен разрив. Пазарната икономика задействува нови механизми: в дългосрочен период цените на ресурсите се приспособяват към новото, по-високо равнище на цените на крайните продукти - те също нарастват, за да се компенсира или предотврати намаляването на реалните доходи на доставчиците на ресурси. Оскъпяването на производството предизвиква ново покачване на цените на крайните продукти (p1 - p2), но и свиване на текущото производство до равнището на потенциала (Y1 - Yp), заличаване на инфлационния разрив. Равновесието между AS и AD се установяват в т. Е2. То е и краткосрочно, и дългосрочно - очакваното равнище на цените вече съвпада с действителното, реалния БВП - с потенциалния. Това се постига чрез преместване на кривата на AS наляво, съответстващо на нивото, по-високо равнище на цените (р2). При движение от т.Е2 към т.Е3 икономическия спад се развива като рецесия. През този етап от развитието на цикъла безработицата се увеличава, а в резултат от ограниченото равнище на съвкупното производство се развиват процеси свързани с намаляване дохода на населението и намаляване равнището на потребление. Това са фактори които оказват неблагоприятно влияние върху цялостния икономически процес.
Правителството би могло да стимулира съвкупното производство чрез няколко мерки. Може да увеличи правителствените разходи, което от своя страна ще повиши нивата на съвкупното търсене, а оттам и до нарастване на производството и заетостта. Централната банка може да проведе експанзионистична парична политика, като активизира кредитната дейност на финансовите посредници и паричното предлагане нарасне. Намаляването на лихвеният процент води до желание от страна на фирмите за нови инвестиции, което е предпоставка за откриване на нови работни места, което пак от своя страна води до намаляване на безработицата. Също така данъчните облекчения водят също до нови инвестиции както на фирмите от съответната страна така и от страна на чужди инвеститори. При осъществяването на експанзивна парична политика, кривата на съвкупното предлагане е хоризонтална, това води до увеличаване на равновесното производство и на заетостта, а цените остават неизменни. Цената, която трябва да се плати е висока, защото за да се стимулира производството трябва да се намалят данъците, да се намали лихвеният процент по заемете, и т.н. за да се насърчат инвестициите . Защото само чрез инвестиции и откриване на нови работни места постепенно може да се излезне от рецесия. Това сами по себе си са благоприятни резултати, поради което би могло да се заключи, че в този случай, провежданата парична политика е благоприятна и изпълнява целите си.
Правителстовото има две алтернативи за временно провеждане на антиинфлационна политика. Едната е да провежда постепенни мерки в продължение на по-дълъг период от време. Втората е шоковата терапия, рязкото прилагане на антиинфлационните мерки. Сред икономистите няма категорична оценка за това, кой път е по-ефективен. Във всеки конкретен случай трябва да се отчита - големината на икономиката, нейното състояние, степента на участие на световните пазари, подкрепата от международните финансови организации, от социално-политическата обстановка вътре в страната.

2. Анализирайте динамиката на вноса на Република България за периода 1995 - 2011 г. Коментирайте наблюдаваните тенденции въз основа на емпирична информация за вноса на страната в млн. евро или в млн. лева. Направете характеристика на структурата на вноса по основни търговски региони и партньори като представите емпирични данни за относителните дялове в общия внос на основните търговски региони и на трите най-големи страни-вносителки. Изследвайте структурата на вноса по начин на използване, като проследите относителните дялове в общия внос на потребителските стоки, суровините и материалите, инвестиционните стоки, енергийните ресурси и другия внос. Направете анализ на по-важните структурни изменения във времето.

Вносът на Република България за периода от 1995 - 2011 г. по данни на БНБ е показан в Таблица 1, а графично е представена в Графика 1. През последните две десетилетия външната търговия на България вследствие на политическите промени и започналият в началото на 90-те години преход от планова към пазарна икономика претърпява значителни промени.

Графика 1

Наблюдавайки емперичните данни за вноса на България в абсолютно изражение се наблюдава общо пет пъти увеличение за изследвания период - от 4111,9 млн. евро на 23406,2 млн. евро. През 1996 г. вносът възлиза на 3934,5 млн. евро, което е с 4,31% по-малко в сравнение с 1995 г. (4111,9 млн. евро), а през 1997 г. вносът на България възлиза на 4306,7 млн. евро, което е увеличение с 9,46% в сравнение с този за 1996 г., макар че годините 1996 и 1997 са най-кризисните години за страната.

През 1998 г. и 1999 г. вносът се увеличава с 18,93% общо, но затова пък се отбелязва значителен ръст от 37,84% през 2000 г. А през следващата 2001 г, вносът скача с 14,72% - от 7084,9 млн. евро на 8127.8 млн. евро. През следващите три години 2002 г., 2003 г. и 2004 г. вносът се увеличава с 38,65%. През 2005 г. вносът се увеличава с 26,23%, през 2006 г. се увеличава с 25,99% в сравнение с 2005-та година. През 2007 г. увеличаването е с 18,30%. През 2008 г. вносът ни бележи своя пик - в размер на 25094,2 млн. евро. Значителният темп на растежа на вноса за този период е в резултат на членството ни в ЕС. Но след този пик, идва период и на спад. Вносът е силно засегнат през 2009 г., обемът му се свива с цели 32,75%, спрямо предходната година. През 2010 г. и 2011 г. следва процес на възстановяване на вноса. Увеличава се с 35,66% общо.

Оттук направения анализ следва, че през 2008 г. вносът е в най-пиковия си момент от 25094,2 млн. евро.

Графика 2 представя делът на растежа на вноса към отделните групи страни за 1995 г. и 2011 г.

Графика 2

Изпреварващият темп на растеж на вноса за ЕС е показателен за факта, че търговските отношения на страната с ЕС се засилват все повече в резултат на членството. Основен дял в импорта от ЕС заема вносът на суровини и материали - над 3 млрд. евро към 2011 г., при 796 млн. евро към 1995 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.