Курсова работа по макроикономика, обществен продукт, същност и структура


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Макроикономика"

КУРСОВА РАБОТА

"Обществен продукт - същност и структура"

Разработил: Проверил:

София
Март 2014 г.

Сред основните категории на макроикономиката е общественият продукт. Тази категория се използва в системата на икономическите изчисления и международните сравнения, което определя актуалността на въпросите свързани с неговото определение и дефиниция, като при това от редица автори и школи е разглеждан общественият продукт. Да направи обща характеристика на неговата структура и понятието е цел на настоящата разработка. Обществения продукт според различни школи
Във възгледите на различните школи на икономическата наука в една национална икономика няма единство при особеностите на реално създавания продукт и разкриването на същността.
Различията започват с използването на различни термини, преминават през методите за неговото пресмятане (изчисляване) и съдържателната му характеристика и завършват с различия относно възможностите за неговата реализация.
Категориите брутен вътрешен продукт (БВП) и брутен национален продукт (БНП) използват най - често либералните школи в икономическата наука.
Най - често с категориите обществен продукт и съвкупен обществен в икономическата наука радикалните школи "оперират".
Влагайки понякога в тези термини еднозначно, а друг път - различно съдържание и едните и другите използват категориите реален и номинален продукт, краен продукт, национален доход, нетен продукт. Между възгледите на икономистите от едни и същи школи съществуват в много случаи нюанси и различия.
При отделните български автори следва да се посочи, че има разлика. Така например според С. Савов произведени в течение на даден период обикновено една година продуктът се дефинира като сумата от пазарните стойности на крайните (завършените) услуги и стоки.
Според З. Маринов "Брутният национален продукт (БНП) е сумата от пазарните стойности на всички крайни стоки и услуги, произведени в страната за определен период от време, обикновено за една година".
Те буквално съвпадат помежду си, както с постановките в други учебници за същността на обществения продукт, както личи от двете постановки. Дори не се подлагат на съмнение, след като те до такава степен са придобили "гражданственост". И въпреки това най - малкото в два пункта са уязвими.
Докато обществения продукт има стойностен и натурален израз от тези постановки излиза, че той е само стойностна величина. Толкова значими и важни са неговата структура и стойностен обем, колкото структурата на продукта и натуралният обем. От диспропорциите в неговата структура и натурален обем произтичат много от трудностите по реализацията на БНП.
Между БВП и БНП не могат да се изведат различията от същите тези постановки. За различното и общото между БВП и БНП към съществуващите обяснения и определения те са индеферентни. В своя учебник по макроикономика доц. Р. Гечев го дефинира така: "Изчислени по тяхната пазарна цена БНП изразява съвкупното производство на завършени услуги и стоки за период от една година" може би предусещайки възможната критика на едни такива определения.
От фирмите и гражданите на тази страна вън и вътре от страната за определен период от време обикновено за една година може да се обобщи: целия обем на крайния продукт (на производствените услуги и стоки) в една страна (по стойност и в натура) е брутния национален продукт.
От всички производители на територията на тази страна независимо от националната им принадлежност произведен за определен период от време (обикновено за една година) брутния вътрешен продукт (БВП) представлява целия обем на крайния продукт в една страна.
Ще получим БВП създадена от чуждите фирми на територията на страната ни и добавим частта му, ако от БНП приспаднем частта му произведена от българските фирми зад граница. И обратно ще получим БНП ако от БВП прибавим създадения продукт от нашите фирми зад граница и приспаднем създадения краен продукт на територията на страната ни от чуждите фирми.
Трябва също така да се добави, че:
- първо става дума за такъв продукт, който получават крайните потребители тоест за краен продукт. В него не влизат междинните продукти подчертават всички автори от тази гледна точка.
- второ онази част от основния капитал, която е пренесена в стойността на готовия (крайния) продукт и се е изхабила в процеса на производството т.е. последна сметка този продукт включва частта от продукта, в която амортизацията (амортизационните отчисления) и се е материализирал изразходвания през годината жив труд (по стойност и в натура).
Категориите краен продукт, съвкупен обществен продукт и обществен продукт най - често използват радикалните школи в икономическата наука. Радикалните школи считат, че само в отраслите на материалното производство се създават национален доход и съвкупен обществен продукт, докато либералните школи приемат, че във всички сфери на обществото се създава национален доход и БНП.
При дефиниране на предметното им съдържание като нетен обществен продукт, брутен обществен продукт и др. с определени нюанси при отделни икономисти, какъвто е случаят с Г. Хартман се използват и други термини за нуждите на макроикономическия анализ.
Структура на продукта
Респективно на БВП на различните структури на БНП не се отделя достатъчно внимание в общата теория на пазарната икономика. Тези структури се отнасят и за някои от съставните части на БНП, респективно на БВП, каквито несъмнено са национален доход, нетен обществен продукт и други.
Стойностната и натуралната структура на БНП (респективно на БВП) имат важно значение. Доколкото реализацията им е органически свързана със стойностния и натуралния им състав, толкова това е от особено значение.
Между частта им предназначена за лично и за производствено потребление в отделните региони (селища) на страната създадени в частния, държавния, в отделните отрасли и другите сектори на икономиката, тъй като се касае за съотношението между различните им части (на БВП и БНП) също толкова голямо е значението на икономическата, отрасловата, териториалната, социалната и другите структури на БВП и на БНП.
Като едни от най - важните фактори на ефективността и прочие извънредно важно научно - практическо и познавателно значение за промените в структурите, за потенциала на икономиката и за характера на промените в нея имат тези структури.
Своите номинални и реални измерения имат респективно БВП и БНП. Без да се е променил реално поради динамични промени в цените БНП (БВП) най - често се променя по стойност. Поради това реалният обем на БНП (БВП) се изчислява в съпоставими цени, в цени на определена базисна година. Чрез тъй наречения дефлатор най - често номиналния размер на продукт се "привежда" към реалния му размер. По различен начин се дефинира дефлаторът. Изразяващ съотношението между брутния национален продукт по цените му в предходна базисна година и текущи цени най - често той се изчислява като индекс, а в други се дефинира като коефициент.
За да се изчисли величината на реалния БНП се използва коефициентът за дефлация (или индексът) обикновено, след като е известна величината на номиналния брутен национален продукт за една или поредица от години. За анализа на тенденциите в развитието на реалната икономика това е извънредно важно, тъй като темповете за спадането или нарастването на БНП по съпоставими цени (на реалния БНП) и темповете в спадането или нарастването на БНП по текущи цени имат съвършено различно практическо и познавателно - научно значение.
Преди всичко икономическия растеж характеризират темповете характеризиращи промените в реалния БВП. В развитието на икономиката най - общо той се дефинира като относително или абсолютно нарастване на реалния БНП, на друга съставна част на БНП, като положителни изменения или на националния доход.
Тъй като той характеризира потенциала на дадена система един от най - значимите и актуални въпроси на икономическата практика и на икономическата теория е въпросът за икономическия растеж.
Интензивен и екстензивен икономически растеж са два основи типа познати на икономически растеж. Той се нарича екстензивен, когато друг икономически показател или БНП нараства за сметка на използването на допълнителни ресурси - работна сила, фондове, суровини.
Той се нарича интензивен икономически растеж, когато това нарастване е за сметка на по - ефективното използване на ресурсите - на други производствени фактори, на фондовете, на работната сила - като структурните промени в производството и организацията.
За сметка на комбинацията от интензивни и екстензивни фактори на растежа в огромния брой случаи една солидна част от икономистите считат, че БНП нараства.
Обществения продукт в системата на международните сметки и изчисляване на обществения продукт
От методите и подходите в неговата структура и динамика и абсолютния му размер за изчисляването (пресмятането) на БНП зависи съществено достоверността на промените, които настъпват в него. В различните страни и за извеждане на обобщени показатели за световната икономика като цяло или за отделни региони в света тези методи и подходи са предмет на координиране, внимателно разработване и практическа проверка в международен мащаб с оглед на съпоставимост на данните между промените му.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по макроикономика, обществен продукт, същност и структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.