Курсова работа по макроикономика


Категория на документа: Икономика


РУ "Ангел Кънчев"
Факултет Бизнес и мениджмънт
Специалност:Стопанско управление

Курсова работа
По
Макроикономика

На тема:
Преглед на инфлацията в България през
периода 2006-2003 год.

Изготвил:Михаела Райкова Проверил:
Курс:Втори гл. ас. Ал. Косулиев
Фак.№095113
Инфлацията е основен дял от макроикономиката. Тя е показател за състоянието и развитието на икономиката на всяка страна в даден момент. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите, която се изразява в повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите. Макроикономиката разглежда инфлацията като сложно многофакторно явление, което се обославя от фактори, породени както от търсенето, така и от предлагането. В зависимост от размера си тя се класифицира на: умерена, галопираща и хиперинфлация. С увеличаване на инфлацията се обезценяват парите, преразпределя се БВП, настъпват безрадици в паричното обръщение и платежните отношения. Изобщо инфлацията е явление, което влияе неблагоприятно върху икономика на всяка страната. Всички тези неблагоприятни последици налагат активна борба срещу нея. В макроикономиката се използват няколко основни механизма за ограничаване на инфлацията. При тежки икономически кризи, когата е на мице хиперинфлация, се прибягва до нулификация на парите. Според други, основата при провеждане на антиинфлационна политика е контрол върху заплатите и цените. Тази мярка е съпроводена от 2 подхода - на социалното договаряне и японския подход. Друго решение за ограничаване на инфлацията е метода на "скъпите пари". Това е ефикасно решение за борба с инфлацията, което обаче трябва да се прилага с голяма прицизност.

Провеждането на правилна икономическа политика налага нуждата от
измерване на инфлацията. В макроикономиката съществуват 2 основни измерителя на инфлацията. Това са индексът на потребителските стоки (CPI) и индексът на производствените стоки (PPI). Влиянието на инфлацията в макроикономиката се определя от това дали тя е предвидена или балансирана. В зависимост от това дали инфлацията е предвидена или е балансирана, са възможни загуба или печалба за кредитори или длъжници.

От особено важно значение за нас, е как се развива инфлацията в България
през последните години. В последното десетилетие икономиката на нашата страна бележи спад, съпроводен с динамично развитие на инфлацията през различните години. Бумът на инфлацията достигна през зимата на 1996/1997 год., когато се постигна хиперинфлация. Тази инфлация се отразява крайно неблагоприятно за макроикономиката на страната ни. В резултат на това са взети спешни мерки за борба и ограничаване на инфлацията. Сключени са споразумения с Международния валутен фонд и Световната банка за оказвана на икономическа помощ на страната ни.

Общата натрупана инфлация от началото на 2006 г. до 2009 г. е 2,5 %.
Базисната инфлация през 2006 г. е ниска. За периода януари-септември нейната стойност е отрицателна (-0,4%). За периода от въвеждане на паричния съвет, инфлацията при неконтролираните цени е относително ниска, с изключение на годините, в които е на лице действието на външните и вътрешните фактори, доказващи отрицателно влияние върху предлагането.

За периода януари-септември 2006 г. цените на хранителните стоки спада
с 3,2 %. По-ниското равнище на цените при пресните продукти през 2006 г. се дължи на по-голямото предлагане. За периода от началото на годината до септември цените на производител при нефтопродуктите се увеличиха с 8,7%, а потребителските цени на течните горива с 1,6%. За периода януари-септември цените на пазарните нехранителни стоки се повишиха с 1,4%, а на пазаните услуги - с 2,7%

От началото на 2006 г. до септември административните цени се повишиха
с 13,5%, а приносът им в общата инфлация е 2,9 процентни пункта. Това съществено увеличение на цените се дължи преди всичко на въведените в началото на годината нови акцизни ставки при цигарите. С цел да намали инфлационния натиск в средносрочен период, който се очаква да дойде от процеса на хармонизация на акцизните ставки с тези на ЕС, правителството взе решение да въведе акциз при цигарите, първоначално планирани за 2008 г., през 2006 г. Това въведе до значително поскъпване на цигарите, като натрупано увеличение в техните цени е 74,8%, приносът им в общата инфлация е 2,7 процентни пункта. В началото на годината бяха въведени нови акцизи в спиртните напитки и течните горива.

Принципно присъединяването на страната ни към ЕС не доведе до
ускоряване на инфлацията. В първите години от присъединяването на България към ЕС продължипроцесът на хармонизация на акцизите и на корекции в административните страни, които оказаха еднократно въздействие за повиаването на общата инфлация. Програмата на министерството на финансите (МФ) за постепенно увеличаване на акцизните ставки до достигане на минималните за общността, в периода 2007-2009 показа увеличение на акцизите при течните горива и въвеждане акцизи при въглищата и електроенергията. Общото отражение при годишната инфлация през този период се изчислява съответно на - 0,5, 04, 03 процентни пункта.
Общите ефекти представят сумата от приносите на директният ефект върху ИПЦ и ефекта, идващ от цените на производителите, който оказва косвено влияние върху потребителските цени. Тези приноси могат да се определят катопесимистичен вариант. При благоприятна конюктура на международните пазари на енергийни суровини може да очакваме и по-слаб инфлационен пинос на хармонизацията на акцизните ставки.

Таблица. Инфлация в периода 2006-2009 г.

2006
2007
2008
2009

в края на година-
та
Средно-
годиш-
на
В края на година-
та
Средно-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.