Курсова работа по икономически и социални политики на ЕС на тема "Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС"


Категория на документа: Икономика


Това се казва в анализ на BUSINESSEUROPE за състоянието на европейските пазари на труда. В документа, озаглавен "Тласкане на Европа към заетост", се посочва значимостта на реформите на трудовия пазар за връщането на Европа към пътя на растежа и заетостта.

"За да се подобри здравето на пациента, първо е необходимо да се определи правилната диагноза. В случая, нужен е анализ на слабостите в дълбочина и набелязване на спешни мерки за реформи", казва в уводната си статия към изследването президентът на BUSINESSEUROPE Юрген Туман.

Сред ключовите мерки, които BUSINESSEUROPE препоръчва, са:
- Въвеждане на нови форми на договорни отношения между работници и работодатели, позволяващи по-голяма гъвкавост на наемането на работна сила;
- Подобряване на системите за договаряне на работните заплати;
- Преминаване към по-активни политики на трудовия пазар, успоредно с реформи на системите за социално осигуряване;
- Актуализиране на уменията на работната сила с цел покриване изискванията на пазара на труда;
- Разработване на инструменти за валидиране на знания и умения, придобити по неформален път;
- Подобряване качеството и приложимостта на квалификационните курсове, в т.ч. качеството на преподавателите;
- Създаване на класация на университетите на база пригодността на студентите за ефективно включване в трудовия пазар;
- Намаляване на бюрокрацията с цел насърчаване на предприятията за предоставяне на места за стажуване;
- Стимули за увеличаване привлекателността на професионалното образование и обучение, и др..

Категории на пазара на труда в ЕС (2011 г.)

- Население на ЕС - 504 млн. души;
- Население 15 + - 417 млн. души;
- Заети лица - 217,2 млн. души;
- Безработни лица - 23 млн. души;
- Икономическо неактивно население - 177,6 млн. души.

В резултат на икономическата и финансовата криза, нивото на заетост в ЕС-27 непрекъснато намалява. През последното десетилетие заетостта в ЕС изостава от тази в САЩ и Япония с по няколко процентни пункта.

Според статистиката на Евростат най-високото равнище на безработица през 2011 г. е било
отчетено в Испания - 21,7%. Непосредствено след Испания се нарежда другата "проблемна" икономика на ЕС-27 - Гърция с 17,7% безработица на годишна база. На челните места се намират страните от Балтийския региони и т.нар. група на "прасенцата" (Средиземноморските страни-Португалия, Италия, Гърция и Испания). Средното равнище на безработица в ЕС-27 през 2011 г. е било 9,6%. Безработицата в България е била 11,2%, тоест над средното равнище за ЕС-27. С най-ниски стойности на безработицата са били Австрия, Германия, Холандия и Люксембург.

В допълнение към данните за безработицата в ЕС-27 през 2011 г. са представени и данните за дългосрочната безработица като дял от цялата безработица за съответните страни. Рекордьор в тази статистика е била Словакия - с 67,8% дял на дългосрочната безработица от общата безработица от 13,5% за 2011 г. След нея непосредствено се подрежда Ирландия (59,4%) и страните от Балтийския регион - Естония (56,8%), Латвия (54,6%) и Литва (51,9%). В тази група се намира и България (56,2%). Между впрочем, проблемът с дългосрочната безработица се оказва доста голям и в страни като Гърция (49,6%), Белгия (48,3%), Португалия (48,2%) и дори Германия (48%).

През март 2011 г. равнището на безработица в ЕС-27 възлиза на 9.5%, което съответства на 22,828 млн. души без работа. Това ниво е съпоставимо с равнищата в САЩ, но по притеснителен е фактът, че в ЕС е по-голям процентът на продължително безработните. Делът на хората в дългосрочна безработица от всички безработни в ЕС-27 достигна през третото тримесечие на 2010 г. 19,4% и тенденцията е да се увеличава във всички възрастови групи. Сред най-засегнатите групи е тази на младежите (15-25 г.), чиято безработица в някои от страните на ЕС достига над 40% по време на рецесията. За съжаление, в това отношение прогнозите не сочат към значителни подобрения и през следващите години.

Флексикюрити

На равнище Европейски съюз един от важните документи е "Лисабонската стратегия за икономически растеж и заетост" приета през 2000 г.. В този документ е посочено, че равнището на заетост на Европейския съюз трябва да достигне 70% през 2010 г.. Тази цел обаче не е постигната поради няколко причини. На първо място, ЕС преминава през две разширения - през 2004 г. и през 2007 г.; и на второ място, през 2008-2009 г. почти всички страни навлизат в много голяма икономическа криза.

През 2006 г. е публикувана "Зелена книга" на Европейската комисия за нуждата от модернизация на трудовото право, а през 2007 г. се публикува Комуникация на Европейската комисия относно виждането "флексикюрити".

Терминът "флексикюрити" се използва за първи път от Премиера на Дания - Пол Расмунсен в началото на 90-те години. По това време Правителството на Дания разглежда "флексикюрити" като "златен триъгълник" със следните три страни:

- гъвкавост на пазара на труда;

- социална сигурност;

- активни политики на пазара на труда с произтичащите от тях права и задължения за безработните.

От икономическа гледна точка "флексикюрити" е интегрирана стратегия, която има за цел да подобрява гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Тази стратегия е формирана на базата на четири компонента:

- гъвкави и надеждни договорни отношения;

- усъвършенствани стратегии за учене през целия живот;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по икономически и социални политики на ЕС на тема "Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.