Курсова работа по иконометрия


Категория на документа: Икономика


a. Dependent Variable: Размер на стипендиите, лв.
b. Predictors: (Constant), Среден успех от дипломата, Оценка по физика от дипломата, Оценка по математика от дипломата


Проверка за значимост на отделните регресионни коефициенти чрез F-критерия на Фишер:

Таблица 3
Характеристики на отделните независими променливи,регресионни коефициенти, стандартизирани регресионни коефициенти и др.
Параметри
Beta
Стандартна грешка на Beta
tемп.
p-level
Оценка по математика от дипломата
0,181
0,138
1,31
0,206
Оценка по физика от дипломата
0,119
0,092
1,29
0,213
Среден успех от дипломата
0,724
0,144
5,01
0,000127

На първо място дефинираме хипотезите.
Нулевата хипотеза гласи, че оцененият регресионен коефициент е статистически незначим.Алтернативната хипотеза пък гласи, че оцененият регресионен коефициент е статистически значим.
След това приемаме равнище на значимост α=0,05.
Избираме Т-критерия на Стюдент и след това сравняваме емпиричната с теоретичната стойност.
- за Оценка по математика (Estimate at math) получаваме tемп. = 1,31, tтеор. ( α / 2 = 0,025, v = 16 ) = 2,12
tемп. < tтеор. следователно приемаме нулевата хипотеза, тоест оцененият регресионен коефициент е статистически незначим.

- за Оценка по физика (Estimate at physics) получаваме tемп. = 1,29, tтеор. ( α / 2 = 0,025, v = 16 ) = 2,12
tемп. < tтеор. следователно приемаме нулевата хипотеза, тоест оцененият регресионен коефициент е статистически незначим.

- за Среден успех от дипломата (Average grade of the diploma) получаваме tемп. = 5,01, tтеор. ( α / 2 = 0,025, v = 16 ) = 2,12
tемп. > tтеор следователно приемаме алтернативната хипотеза, тоест оцененият регресионен коефициент е статистически значим.

Проверка за хетероскедастичност
Проверката за хетероскедастичност преминава през следните етапи.
На първо място дефинираме хипотезите.
Нулевата хипотеза гласи, че в моделът е налице хомоскедастичност, тоест σ12 = σ22 = σ32....= σn2.
Алтернативната хипотеза гласи, че в моделът е налице хетероскедастичност, т.е. σ12 σ22 σ32.... σn2.
На следвашия етап избираме риск за грешка от първи род α=0,05.
След това избираме критерий за проверка на хетероскедастичността.

а) Критерий на Уайт (първи вариант)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.