Курсова работа по иконометрия


Категория на документа: Икономика


1
,950a
,903
,885
9,433
2,524
a. Predictors: (Constant), Среден успех от дипломата, Оценка по физика от дипломата, Оценка по математика от дипломата
b. Dependent Variable: Размер на стипендиите, лв.

Представени са някои обобщаващи оценки на корелационните коефициенти.Към тях се отнасят: множествен корелационен коефициент (R=0,950), коефициент на детерминация (R2=0,903), стандартна грешка на оценката (S=9,433).

- Въз основа на тези оценки се проверява хипотезата за адекватност на оценявания регресионен модел чрез F-критерия на Фишер:
На първо място дефинираме хипотезите.
Нулевата хипотеза гласи, че регресионният модел не е адекватен. Алтернативната гласи, че регресионният модел е адекватен.
На следващ етап приемаме равнище на значимост α=0,05.
След това се сравняват се емпиричната с теабличната характеристика
Fтеор. ( α=0,05, v1 = 3, v2 = 16 )
Fемп. = 49,806 Fтеор. = 3,24 => Fемп. > Fтеор. => отхвърляме нулевата и приемаме алтернативната хипотеза, тоест регресионният модел е адекватен.
Решение може да се вземе и чрез граничното равнище на значимост.Сравнява се възприетото еталонно равнище на значимост (α=0,05) и изчисленото гранично равнище на значимост (α=0,000).Възприетото равнище на значимост е по-голямо от граничното, следователно приемаме алтернативната хипотеза.

Таблица 2

Обобщаващи характеристики за източниците на вариацията в зависимата променлива

Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
13296,225
3
4432,075
49,806
,000b

Residual
1423,775
16
88,986Total
14720,000
19


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.