Курсова работа по финансов контрол


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА

НА ТЕМА: СИСТЕМА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАЖНЕН КОНТРОЛ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ - СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ОЦЕНКА НА ВРЕДИТЕ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол.

1. Мерки за отстраняване на нарушенията.

2. Търсене на отговорности.

3. Проверка на изпълнението

II. Имуществена отговорност - същност, видове и оценка на вредите.

1. Същност на имуществената отговорност.

2. Видове имуществена отговорност.

3. Оценка на вредите.

III. Имуществената отговорност в дейността но ДФИ.

I. Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол.

Независимо в какво са опредметени осъществените контролни процедури (одити, инспекции, ревизии и др.), се разработват и формулират констатации за различни отрицателни отклонения, слабости и нарушения. Определят се конкретните размери на причинените вреди, неправомерно реализираните доходи, неплатените или платени в по-малки размери данъци, осигуровки, мита, акцизи, незаконосъобразно ползван данъчен кредит. Перифразирано, констативността (установителността) е само едната страна на контролния процес. Тя се явява предпоставка и организационно условие за осъществяване на последващ комплекс от действия, насочени към регулиране, отстраняване и предотвратяване на нарушенията и вредите, причинени на собствениците на капитала, на държавата, на републиканския и на местните бюджети. С основание регулирането се разглежда като процес на реализация на резултатите от осъществения контрол.

Системата за въздействие изпълнява конкретни задачи и реализира определени цели, по-съществените от които са1:
* отстаняване на допуснатите слабости и нарушения;
* възстановяване вредите на ощетените;
* предприемане на подходящи мерки за ликвидиране на причините и факторите, обуславящи отрицателните отклонения.

Изпълнението на задачите и реализацията на целите се обуславят от наличието на следните характеристики, които системата от въздействия трябва да притежава:
1. законност, т.е. да бъде законово регламентирана, да се прилага в съответствие с изискванията на тази нормативна уредба;
2. действеност, т.е. да води до реално възстановяване на причинените вреди и преодоляване на отрицателните отклонения;
3. репресивност, т.е. да се търси отговорност и да се налагат санкции, адекватни на характера и размера на нарушението, на степента на вината от съответното физическо или юридическо лице;
4. възпитателен характер, т.е. да се формира такова поведение и нагласа сред стопанските и нестопанските субекти, а така също и в обществото, че слабостите и нарушенията в националното стопанство да са познаваеми и на минимални нива;
5. оперативност, т.е. да се реагира своевременно на констатираните нарушения и незабавно в рамките на оптималните срокове да се възсатновяват причинените вреди и реализираните незаконни доходи.

Основните елементи, които се включват в системата за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол са: мерки за отстраняване на нарушенията; търсене на отговарност и налагане на санкции; проверка на изпълнението.

1. Мерки за отстраняване на нарушенията:

Мерките за отстраняване и преодоляване на слабостите и нарушенията се предписват от различни субекти на финансово-икономическия контрол. Те са нормативно уредени с действащото законодателство. Проявяват се в различни форми като2:
1. Разпореждания (писмени указания) до ръководителите на проверяваните организации или лица, за преустановяване извършеното нарушение или за отстраняване на вредните последици. Указанията трябва да бъдат изпълними, реалистични, персонифицирани и срочни и имат задължителен характер,затова се издават със заповед
2. Предложения пред компетентни органи за спиране на действия, водещи до нарушения или до причиняване на вреди на проверяваните организации илица.
3. Предложения пред компетентни органи за отмяна на незаконни актове на ръководителите на проверяваните организации и лица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансов контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.