Курсова работа по Бизнес комуникации и връзки с обществеността (БКВО) на тема "Планиране на кампания по PR"


Категория на документа: Икономика
РУ ,,Ангел Кънчев"
Факултет ,,Бизнес и мениджмънт"

Курсова задача

На тема:''Планиране на кампания по PR"
По дисциплината:"Бизнес комуникации и връзки с обществеността."

Русе Проверил...........
2013 (гл.ас В.Гачевска)

Изходна ситуация:

Общината в гр.Русе е подготвила двугодишен проект за изграждане на детска плошадка.

Най-важните обекти в него са :
∙Голяма площ в централна градска част;
∙Две зелени зони в близост до центъра.

Финансирането на проекта e осигурено от: държавна субсидия; средства от програмата PHARE; средства от общинския инвестиционен фонд; проект Красива България за зелените зони но това перо няма да е достатъчно недостигащите средства могат да се наберат от местния бизнес и от гражданството.

Изпълнението на проекта в различните му етапи ще бъде съпроводено от редица промени в транспортния режим на отделните градски зони. Особено засегнати ще бъдат жителите на два квартала около транспортния възел, които ще трябва да ползват обиколни транспортни маршрути и да понасят неудобствата на мащабните строителни дейности.

Общинското ръководство на Русе желае да получи разбиране и подкрепа от гражданството.Проведените широки предварителни консултации с общински съветници показват, че проектът ще бъде одобрен от Общинския съвет.

Каква програма по ПР е нужна на Община Русе?

Предлагаме планирането на кампанията да започне с анализ на изходната ситуация и на проблема, с който Общината трябва да се справи. За да бъдат дефинирани целите на кампанията, е необходимо конкретизиране на ситуацията, което може да се постигне чрез SWOT и PEST анализ.
SWOT анализът ще идентифицира вътрешната (силни и слаби страни) и външната (възможности и заплахи за организацията) среда.
PEST анализът ще покаже спецификата на външното обкръжение преди всичко в икономически и социален аспект.

SWOT анализ

Вътрешна среда:

силни страни:
∙създаване и поддържане на социална отговорност в организацията ;одобрение от Общината.
слаби страни:

∙промяна на транспортния режим на отделните градски зони ; неудобство за гражданите заради строителните дейности.

Външна среда:

възможности: осигурено финансиране от : държавна субсидия, средства от програма FARE ; средства от общински инвестиционен фонд.

заплахи: недостатъчно финансиране за зелените площи от проект" Красива България ".

PEST анализ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по Бизнес комуникации и връзки с обществеността (БКВО) на тема "Планиране на кампания по PR" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.