Курсова работа по бизнес икономика


Категория на документа: Икономика


СК/ОК
33%
32%
ПК/ОК
67%
68%
Най-голям дял в сумата на общия капитал заема привлечения капитал. Като за текущата година, в сравнение с изминалата година, привлечения капитал е увеличил стойността си.
* коефициент за финансова автономност (Ф.2)
Кфа = 0,49 за 2011г. Кфа = 0,46 за 2010г.

Този коефициент характеризира степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал. В счетоводния баланс задълженията към кредиторите са посочени като дългосрочни и краткосрочни пасиви, които обхващат неуредените разчети към доставчиците, към банките кредитори, към клиентите, предоставили аванси срещу бъдещи продажби, към персонала, към държавния и общинските бюджети за начислени и невнесени данъци, към осигурителните фондове за начислени, но невнесени социални и здравни осигурителни вноски, приходите за бъдещи периоди и други. В случая коефициентът на финансова автономност е под единица и е налице превишаване на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието.
* коефициент за задлъжнялост на фирмата (ф.3)
Кз =2,05 за 2011г. Кз = 2,15 за 2010г.

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател обикновено е под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът е по-голям от единица, толкова независимостта на предприятието от външни източници на средства е по-голяма. При изследването и на този показател е необходимо да се съпоставят повече от два отчетни периода, за да се проследи в динамика коефициентът на задлъжнялост и финансова автономност на предприятието и да се отчете показаната тенденция - положителна или отрицателна, т.е. дали със собствен капитал могат да се покрият пасивите и с каква надеждност. Невинаги наличието на задлъжнялост може да се оцени като негативен показател. Ако предприятието умело използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение на договорени срокове или не нарушава навременното плащане на дължими данъци и други вноски в бюджета и платените лихви не се отразяват крайно отрицателно върху финансовия резултат, може да се направи изводът, че е повишена рентабилността на собствения капитал.

От стойността на коефициента се вижда намаляване на задлъжнялостта на фирмата.
* рентабилност на дълготрайните активи
2011г. Р=7% 2010г. Р=4% Увеличава се рентабилността на ДА.
* коефициент на натоварване на дълготрайните активи Кн (ф.6)
2011г. Кн =1,81 2010г. Кн =1,43 С този коефициент се характеризира отдаването на дълготрайните активи, т.е. размера на произведената продукция или продажбите, постигнат с всеки лев, вложен в тях. Стремежът на фирмата е да повишават този показател. В случая това е изпълнено.
* коефициент на поглъщаемост на дълготрайните активи(ф.7) - той е реципрочната стойност на коефициента на натоварване. Целта е намаляване на този коефициент.
* коефициент на финансиране на дълготрайните активи(ф.8)
Кфда = 3,78 за 2011г. Кфда = 3,18

* време на обращаемост на дълготрайните активи (ф.9)
За 2011г. времето за обращаемост е 3477 дни, а за 2010г. - 4350 дни. Наблюдава се забързване на обращаемостта.
* скоростта на обращаемост е реципрочна на времето на обращаемост на дълготрайните активи(ф.10)
* нетен оборотен капитал (ф.11)
НОК =3033 за 2011г. НОК =2620 за 2010г.
Нетният оборотен капитал е ориентир за способността на фирмата да заплати краткосрочни задължения като в случая тази способност се подобрява.
* коефициентът на финансиране на краткотрайните активи(ф.12)
За 2011 година този коефициент е 0,46, а за 2010 е 0,45. Налице е повишаване на коефициента, което означава, че краткотрайните активи се финансират за сметка на собствения капитал и се повишава финансовата автономност на бизнес организацията.
* коефициент на обращаемост на краткотрайните активи или производствените запаси(ф.14)
За 2011г. коефициентът е със стойност 1,17, а за 2010 година - 1,21. Показва стойността на реализираната продукция на 1 лев краткотрайни активи.

Разгледания показател заедно с коефициента на натоварване на краткотрайните активи характеризират фактическото и очакваното използване на краткотрайните активи. Важността на използването на активите ли запасите се определя от факта, че недостатъчното им използване води до излишък и се третира като нерационална стопанска политика или неефективно управление на материално-техническото снабдяване.

За по-доброто си развитие фирмата трябва да увеличи собствения си капитал, като с това ще се подобри коефициента й за финансова автономност и ще бъде по-надеждна за инвеститорите и кредиторите. Също така трябва да се намали задлъжнялостта на акционерното дружество.
6. Приложения. - Годишен финансов отчет на "Торготерм" АД за периода, приключващ на 31 декември 2011 г.
7. Източници на информация.
* Бизнес икономика, изд. Софттрейд, Д. Дончев и др.
* Счетоводство на предприятието, изд. ГорексПрес, В. Божков, Г. Илиев, С. Петрова
* http://www.referati.org/
* http://svyat.com/
* http://www.pomagalo.com/
* http://torgoterm-bg.com/?cid=2

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по бизнес икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.