Курсова работа по бизнес икономика


Категория на документа: Икономика


= -------------------------------------------------------(ф.10)

Средногодишна стойност на ДМА
Показателят за скоростта на обращаемост показва каква е частта на извършения оборот от дълготрайни материални активи за съответния отчетен период от пълния оборот на стойността на дълготрайните материални активи през целия амортизационен срок.
3.Оборотен капитал - краткотрайни активи. Управление на оборотния капитал.

Оборотният капитал губи напълно потребителната си стойност и изцяло пренася своята стойност върху стойността на готовия продукт само в рамките на един кръгооборот или практически за период по-малко от една година. Много често в теорията и практиката оборотния капитал се отъждествява с краткотрайните активи. Управлението на оборотния капитал включва контрол върху инвестициите в краткотрайни активи, както и определяне на политиката при финансиране на краткотрайните активи. Тези активи са необходимо условие за осъществяването на всеки производствен процес, тъй като от една страна обхващат разнообразните предмети на труда, а от друга страна паричните ресурси за финансиране на текущата производствена дейност.

Финансирането на краткотрайните активи може да става както от дългосрочни източници (собствен капитал и дългосрочни банкови креди), така и чрез краткосрочни задължения. Краткосрочните задължения са тези източници на финансиране, които са дължими в рамките на една година - например краткосрочни банкови заеми, задължения към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване, към бюджета.

В зависимост от начина на финансиране различаваме два вида оборотен капитал:

Нетен оборотен капитал (НОК) - тази част от капитала, която се покрива за сметка на краткосрочно инвестирания капитал, т.е. величината му се определя като разлика между стойността на краткотрайните активи и краткосрочните задължения. Краткосрочните задължения включат краткосрочните пасиви и финансиранията за текущата дейност.

НОК = КА-КЗ, където КА - краткотрайни активи; КЗ - краткосрочни задължения. (ф.11)

Коефициентът на финансиране на краткотрайните активи показва каква част от краткотрайните активи е формирана от собствени оборотни средства. Той влияе върху оценката на финансовата автономност на предприятието.
Коефициент на финансиране на краткотрайните активи
Нетен оборотен капитал
= --------------------------------------------
Сумата на краткотрайните активи (ф.12)
Брутният оборотен капитал (БОК) - представлява сумата от НОК и краткосрочните задължения, т.е. БОК представлява общата сума на краткотрайните активи: БОК = НОК + КЗ (ф.13).

Управлението на оборотния капитал влияе както върху рентабилността, така и върху ликвидността на фирмата. Ръководството на бизнес организацията трябва непрекъснато да отчита величината на капитала, вложен в краткотрайни активи с цел поддържане на оптимална ликвидност. Финансовите средства и вземания са по-бързо ликвидни в сравнение с материалните запаси и с тях може да се осигури платежоспособност при критични ситуации в текущата производствено-стопанска дейност. От една страна, фирмата ще се стреми да сведе до необходимия минимум финансовия ресурс, инвестиран в краткотрайните активи, които са недоходоносни, от друга страна, фирмата трябва да осигури такова равнище на краткотрайните активи, при което не е застрашена непрекъснатостта на стопанската дейност. Намаляването на средната наличност на краткотрайните активи има за резултат намаляване на общата потребност от капитал, което при равни други условия означава увеличаване на рентабилността. Същевременно се намаляват краткосрочните задължения, което увеличава ликвидността. Управлението на оборотния капитал е ефективно, когато бизнес организацията реализира тактическите си цели с минимална сумарна величина и ускорява обращаемостта му, т.е. фирмата реализира целите си с минимална величина на капитала.

Оборотният капитал на фирмата преминава през всички фази на кръгооборота и същевременно се намира във всяка от тези фази, осигурявайки непрекъснатостта на кръгооборота.

В своето непрекъснато движение всеки кръгооборот на краткотрайни активи при над нулева норма на рентабилност осигурява на техния собственик определена печалба, поради което той е заинтересован да ускорява тяхната обращаемост, с което се увеличава и масата на печалбата. Колкото по-висока е скоростта на оборота (повече кръгооборота) на тези активи, токова по-висока е платежоспособността на фирмата, нейната гъвкавост в конкурентната борба.

Скоростта на оборота на оборотните средства зависи от величината на отделните им елементи и времето, през което тя се задържа във всяка фаза на производствения цикъл. Времетраенето на престоя във всяка фаза зависи от специфичните условия на производството (ниво на техниката, технологичните процеси) и условията на пазара (видът на пазара, силата на конкуренцията и др.). В зависимост от спецификата на тези условия се използват и различни начини за ускоряване обращаемостта на краткотрайните активи в отделните фази. Колкото по-малка част от текущите средства се задържат в материални запаси, незавършено производство, готова продукция на склад и повече в пари, толкова по-малка ще бъде потребността на предприятието от заемни средства, по-малък ще бъде размера на платената лихва за текущи заеми, т.е. при равни други условия ще бъде по-голяма и неговата печалба. В бизнеса е известно правилото:"Печелившият собственик прави пари от ефективното управление на своето имущество, а не от притежаването му.

Съществува система от показатели за оценка на обращаемостта на активите като цяло и показатели за обращаемостта и ефективното използване на отделни структурни елементи на краткотрайните активи. Към обобщаващите показатели отнасяме:
* Коеф. на обращаемост на КА= (ф.14)

Този показател отразява броя обороти на краткотрайните активи за определен период (обикновено една година), както и обемът на продажбите, реализиран с 1 лв. краткотрайни активи.
* Коефициент на натовареност (Кн) - този показател е реципрочен на коефициента на обращаемост. Показва колко единици краткотрайни активи са ангажирани в реализирането на единица продажби.
* Продължителност на кръгооборота на оборотния капитал в дни (Кд) - изразява продължителността на кръгооборота на оборотния капитал в дни през съответния период (Дп) - Кд = КА х Дп / П (ф.15), където П е и, КА е среден размер на краткотрайните активи.

Икономическото значение на по-доброто управление на оборотните средства се изразява в това, че предприятието може да произведе и реализира за отчетния период същия обем продукция с по-малък обем оборотни средства или със същия обем оборотни средства да произведе допълнително количество продукция.
4.Общи сведения за бизнес организацията.

За прилагането на практика на изброените показатели и коефициенти ще разгледам годишния финансов отчет на "Торготерм" АД.

"Торготерм" АД е публично акционерно дружество със седалище в град Кюстендил, основано през 1965 г. като предприятие за производство на професионално кухненско оборудване. От 2006г. "Торготерм" е дъщерно дружество на "Металкомплектинженеринг" АД София, което е и мажоритарен собственик. Основната дейност на "Торготерм" е съсредоточена в две основни направления. Първото, от които е проектиране, производство, търговия и сервиз на професионално кухненско оборудване, предназначено за заведения за обществено хранене - ресторанти, барове, столове, детски кухни и др. Изделията се произвеждат от неръждаема стомана сертифицирана за производство на хранителни продукти. Второто направление, в което работи "Торготерм" е производство на електрически табла, шкафове, навеси, пултове и надстройки от неръждаема стомана. Продукция и от двата основни типа се изнася във Франция, Испания, Италия и други страни. Износът достига 80% от продажбите.

Благодарение на съвременния си технологичен парк, в който са включени лазерни комплекси, листообработващи центри и други машини с цифрово управление, "Торготерм" прилага гъвкави технологии и изпълнява поръчкови изделия.

Основният капитал на дружеството е в размер на 195 хил.лв, както следва: акции придобити от юридически лица (156 950 бр.) в размер на 156950 лева, акции притежание на индивидуални участници (893 бр.) в размер на 30374 лева, акции собственост на Министерство на икономиката (7676 бр.) в размер на 7676 лева.

Приходи по категории и дейности
2010 год.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по бизнес икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.