Курсова работа по бизнес икономика


Категория на документа: Икономика


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика, инженеринг и индустриален мениджмънт"

КУРСОВА РАБОТА

по БИЗНЕС ИКОНОМИКА

София, 2012г.
1.Капитал на бизнес организацията. Видове капитал.

Капиталът е основата, върху която се изгражда всяка бизнес организация. Капитал - това са всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански дейности с цел получаване на печалба. Той служи за осигуряването на бизнес организацията с различни видове имущество - земя, сгради, машини, транспортни средства, суровини, материали, горива, енергия и други. Капиталът е икономическа категория, която се оценява в парична стойност, като величината му е променлива и зависи от различни вътрешни и външни фактори. Предназначението на капитала се разглежда в няколко аспекта - на първо място чрез капитала се финансира изграждането и развитието на стопанската дейност на бизнес организацията; на второ място служи за осигуряване на организацията с имущество; на трето място капиталът определя отрасловата принадлежност и големината на бизнес организацията и на четвърто място капиталът на бизнес организацията е гаранция пред кредиторите й.

Според различни фактори капиталът се разделя на няколко подвида. В зависимост от формата, в която се проявява, капиталът бива: в парична форма и във вещна форма.

Според собствеността капиталът е собствен и привлечен.

Всяка бизнес организация започва стопанска дейност с определена величина собствен капитал. Той е притежание на собствениците и показва каква част от имуществото е придобито от собствени източници. Привлеченият капитал се формира от търговски и банкови кредити, както и от отложени погасявания на задължения.

Смята се за неразумно осигуряването на капиталите на фирмата да се осъществява само за сметка на един източник. Обикновено се ползват повече източници или финансирането се диверсифицира. Това осигурява по-голяма мобилност на фирмата, възможност да посреща текущите си плащания и своевременно да извършва технологично обновление и модернизиране. Възможностите за ползване на различни източници на финансиране на фирмата се влияе от различни фактори. Капиталовата структура на бизнес организацията отразява дела на различните източници - собствени и привлечени. За ускоряване на оборота на стопанската дейност и висока ликвидност, които са гаранция за положителни резултати на фирмата, е необходимо спазването на определени пропорции между собствения и привлечения капитал. Най-често се използват отношенията: и (ф.1) , като препоръчителните стойности са : ≈ 2/3 до 1/2 и ≈ 1/3 до 1/2. Други показатели, характеризиращи капиталовата структура на бизнес организацията са коефициента за финансова автономност Кфа = (ф.2) и коефициента за задлъжнялост на фирмата Кз = (ф.3). Друг познат коефициент за оценка на капиталовата структура е гирингът: Г= (ф.4). Колкото по-висока е величината на този коефициент, талкова по-голям е финансовият риск за фирмата. Като правило в развитите страни величината на коефициента не надвишава 0,30. Това е гаранция за положителни финансови резултати на основата на рационална капиталова структура.

Друго разделение на капитала е според ролята, която изпълнява. Той се дели на основен - чрез него се изгражда базата на стопанската дейност (дълготрайни активи) и оборотен - краткотрайни активи. Функциониращия капитал трябва да бъде разграничен на основата на белега продължителност на кръгооборота, респективно на възвръщането или възпроизводството му. По този белег икономическата наука е разграничила капитала на основен и оборотен капитал.
2.Основен капитал - дълготрайни активи.

Дълготрайните активи са ресурси на организацията, които се използват многократно в дейността й и носят стопански изгоди за период по-дълъг от една година.

Дълготрайните материални и нематериални активи са най-голямата и най-съществената по икономическо значение част от дълготрайните активи на предприятието. В тези активи то е инвестирало част от основния си капитал и евентуално привлечени отвън средства - предимно под формата на дългосрочни заеми. С тях предприятието обслужва дейността си за продължителен период от време. Извършените вложения на средства, които в преобладаващата си част приемат формата и съдържанието на средства на труда, създават неговата икономическа мощ. Този вид активи запазват за повече години натурално-веществената си форма, поради което в рамките на даден отчетен период пренасят на части стойността си в състава на разходите за дейността, респективно в себестойността на продукцията, работите и услугите. Материалните и нематериалните дълготрайни активи участват продължително време в стопанската дейност на бизнес организацията, при което се изхабяват и постепенно, в някаква пропорция на това изхабяване, пренасят стойността си в себестойността на произвежданата продукция. Това пренасяне на стойността се извършва под формата на амортизационни отчисления. Целта е набиране на средства, с които съответните елементи на дълготрайните активи да бъдат закупени след тяхното изхабяване. Тук се включват още и инвестираните от предприятието средства, насочени към увеличаване и натрупване на неговите финансови резултати, а оттук - и на собствения капитал чрез лихви, ренти и други възнаграждения. Това са предимно предоставени средства на други търговски дружества под формата на съучастия, акции и дългосрочни заеми.

Ефективното използване на дълготрайните активи е гаранция за високи финансови резултати. Ефективността на дълготрайните материални и някои нематериални активи зависи от степента на тяхното използване по мощност и по време. Съществуват някои обобщаващи показатели с помощта, на които съдим за резултатното им използване.
* Рентабилност на дълготрайните активи - определя какъв обем печалба се получава от всеки лев, инвестиран в дълготрайните активи. Р = (ф.5)
* Коефициент на натоварване на дълготрайните активи Кн = (ф.6)
* Коефициент на поглъщаемост на дълготрайните активи - показва каква стойност дълготрайни активи поглъща всяка единица произведена или реализирана с тяхна помощ продукция, като е желателно този коефициент да намалява. Кп = (ф.7)

Във връзка с дълготрайните активи, основен показател за финансовата автономност на предприятието е коефициентът на тяхното финансиране с продължително и постоянно използваните средства, т.е. с основния капитал. Изчислява се по формулата:

= (ф.8), където е коефициент на финансиране на дълготрайните активи.
Коефициентът показва каква част от стойността на дълготрайните активи на предприятието (т.е. продължително функциониращите средства) се финансира за сметка на постоянния капитал.

Дълготрайните материални активи вземат участие в оборота на средствата на предприятието чрез амортизацията. Изменението в размера на амортизациите през различните отчетни периоди се отразява върху скоростта на обращаемост на дълготрайните материални активи. Именно сумата на амортизацията се явява сума на оборота на дълготрайните материални активи. Показателите за характеризиране обращаемостта са:

Времетраене на обращаемостта
Средногодишна стойност на ДМА
= ------------------------------------------------- * 360(ф.9)
Размерът на годишната амортизация


Показателят за времетраенето на обращаемостта показва времето (в дни), в продължение на което се извършва един пълен оборот на стойността на дълготрайните материални активи.

Скорост на обращаемост
Размерът на годишната амортизацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по бизнес икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.