Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество


Категория на документа: Икономика


Осигуряването с персонал се извършва посредством местните бюра по труда. Одобряването на работниците /служителите/ става чрез интервю, проведено от Управителния съвет. Според нуждите на фирмата ще се наеме следният персонал:
- управител - той ще е главният мениджър на фирмата, който сключва договори, назначава и освобождава персонал, съгласно решенията на УС. Изисква се висше образование. Заплата - 1200лв.
- главен счетоводител - занимава се с изготвяне на документацията, свързана с дейността и плащанията на фирмата. Изисква се висше образование и минимален стаж от 3г. Заплата - 900лв.
- счетоводител - подпомага работата на главния счетоводител, изготвя годишни счетоводни отчети, баланси и други документи. Изпълнява и длъжността касиер. Изисква се средно специално образование и 3г. стаж. Заплата - 800лв.
- секретарка - отговаря за кореспонденцията на фирмата, завежда входящата и изходящата информация. Изисква се средно специално образование, добра писмена култура, владеене на английски език и компютърна грамотност. Заплата - 600лв.
- шофьори /трима/ - тяхната работа се състои в превозване на готовата продукция от и до складовата база. Изисква се средно образование и шофьорска книжка, категория С. Заплата - 500лв.
- специалисти /двама/ - те ще следят свойствата на водата всеки месец. Наемат се от частна лаборатория. Изисква се средно специално образование. Хонорар - варира.
- началник-цех - следи за правилното бутилиране на водата и изпълнение на необходимите изисквания, а също и за здравословните и безопасни условия на труд. Изисква се средно образование. Заплата - 600лв.
- началник-склад - следи за товаро-разтоварните дейности и съхраняването на готовата продукция. Изисква се средно образование. Заплата - 500лв.
- общи работници /двадесет/ - работят на две смени. Следят режима на работа в производствения цех, лепят етикетите и отговарят за правилната експлоатация и поддръжка на машините и оборудването. Изисква се средно образование. Заплата - 480лв.
- охранители /двама/ - охраняват фирмените активи. Изисква се средно образование. Заплата - 400лв.

Производствените помещения отговарят на изискванията на Добрата производствена и лабораторна практика GMP, GLP.

Компанията разполага с необходимите квалифицирани кадри за осъществяване на контрол и гаранции за качество :
* Собствен лицензиран оценител за безопасност на продуктите ;
* Оценител на суровините по предварителни предложения за разработка ;
* Ръководител аналитичен и производствен контрол ;
* Ръководител входящ контрол на суровини ;
6. Мисия и цели

Мисията на фирмата се изразява в стремежа за обогатяване и усъвършенстване на един станал през последните години традиционен отрасъл, а именно бутилиране на прясна, натурална минерална вода.

Дългосрочни цели:
- фирмата да се установи като лидер на пазара
- създаване на дистрибуционна мрежа, както в северозападна България, така и в цялата страна
- увеличаване на обема на битилираната минерална дова през следващте години
- увеличаване на асортимента
- рентабилност и икономическа ефективност
- натрупване на достатъчно свободни капитали и закупуване на високотехнологични машини, оборудване и транспортни средства с цел запазване доброто качество на продукта

Краткосрочни цели:
- да се спечелят потребителите от региона
- добиване на известност
- налагане на фирмената марка
- достигане на обем на реализация до 300т. годишно
- привличане на част от клиентите на конкуренцията
- заемане на 20% от местния пазар

Заедно с постигането на поставените икономически цели, произвеждането на продукти и предлагането им на такива цени, съответстващи на потребностите и платежоспособността на клиентите, предприятието ще изпълнява и изготвената стратегия за опазване на околната среда - въздух, почви, води.

Технологичният процес е изцяло съобразен със задължителните стандарти за изграждане на екологично чисто производство, отговарящо на обществените интереси.

7. Оценка на риска

Консервирането на минерална вода е процес, който не се влияе от природните условия и географските особености на региона, които биха затруднили осъществяването на един плавен производствен цикъл. Следова-телно това води до намаляване в голяма степен на риска от икономическа неефективност и невъзможност за реализране на качествен продукт.

"Здраве" ООД предлага на пазара дистилирана минерална вода с обогатен химичен състав, подходяща за всички възрастови групи.

Бутилираната от извор Спанчевци натурална минерална вода е с ниска минерализация, мек и приятен вкус, което я прави подходяща за ежедневна употреба. Може да се използва, както за трапезни цели, така и за лечение и профилактика, а това разширява значително потребителския кръг.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.