Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество


Категория на документа: Икономика


Матрица на БКГ - продуктов анализ;
7 С анализ - анализ на организационната среда;
SWOT анализ - анализът на Силните страни на организацията, Слабите страни на предприемаческата дейност, Възможностите, които средата предлага и Заплахите, идващи от към обкръжаващата среда;
PESTEL анализ - анализ на комплексната среда;

1.Резюме

България е богата на подпочвени минерални води, а лечебните им свойства са известни още на най-древните обитатели на нашите земи. В северозападната част на страната такива извори са открити на територията на област Монтана.

Идеята за производството се основава на високия процент на заболявания сред населението от региона - бъбречно-урологични, стомашно чревни, жлъчно-чернодробни и други заболявания.

Минералната вода от извор Спанчевци, използвана за питейно балнеолечение, оказва благоприятно въздействие върху тях.

Идеята включва първоначално да се бутилират по 20т. месечно, а след набирането на достатъчно капитал, се предвижда увеличаване на обема на произвежданата продукция.

Близостта на предприятието до минералния извор съкращава транспортните разходи и улеснява дистрибуцията.
Спанчевци е едно от селищата в България, известни с лечебните си минерални извори. Именно поради тази причина сме избрали за предмет на дейност на фирмата бутилирането на минерална вода.

2. PESTEL анализ:

Политическа среда (political) - След приемане на България в Европейския съюз на 01.01.2007 г. и хармонизиране като цяло на българското законодателство с европейското,както и усвояването на евросубсидиите значително по-лесно се стартира и развива малкък или среден бизнес.
Икономическа среда - Хармонизирането на акцизните ставки с минималните равнища в ЕС допринася за повишаване на стандарта и качеството на произведената продукция която се предлага на българският пазар . От направено проучване сред населението на област Монтана беше установено, че през последните години потреблението на минерална вода се е увеличило, както сред възрастните, така и сред децата. Това от своя страна означава, че съществува икономически - изгодна пазарна ниша.

Социална среда (social) - по отношение на демографските характеристики се наблюдава тенденция на урбанизация на Северозападният регион.
Технологична среда (technological) - Водите на извор Спанчевци се характеризират като слабо минерализирани, термални и хидрокарбонатносулфатни. Те имат устойчив физико-химичен състав и свойствата им отговарят на изискванията на БДС за курортни ресурси, курортни местности, за бутилиране на натурални минерални води, за бутилиране като трапезна натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.
Екологична среда (ecological) - Към фабриката е изградена собствена пречиствателна станция за водата използвана в производството.

Внедрената функционираща система за качество БДС ЕN ISO 9001/2000 гарантира строг входящ контрол на всички суровини и материали, както и изходящ контрол на произведените продукти. Те се подлагат на пълен анализ, както текущ в процеса на производството, така и на крайния продукт.

Правна среда (Law) - В българското законодателство е поставена правната основа за развитието на индустриалните райони в страната. Принципът за устойчиво развитие и устойчиво ползване на природните ресурси е въведен в екологичното законодателство на РБългария (Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, Закон за почвите, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Закона за защита от шума в околната среда и т.н
3. 7С Анализ :

* Споделени ценности - качество, опит , сигурност , екология , комуникация с клиенти ;
* Структура - иерархична или пирамидална;
* Система - високи технологии , разработване на нови продукти ;
* Стил - лидерство ;
* Служители - висококвалифицирани кадри , с опит ;
* Стратегия - развитие на продуктите ;
* Способности - основани на опита ;

4. SWOT Анализ :

Силни страни
1.Високото качество на продуктите
2.специализиран екип
3.Спомага за увеличаване на БВП на страната
4.Предлаганите услуги са със добро съотношение качество-цена

Слаби страни
1.Конкуренция
2.Лошо качество на инфраструктурата за водоснабдяване и амортизирана и недостатъчна инфраструктура за събиране и третиране на отпадъчните води.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.