Кризи и конфликти


Категория на документа: Икономика


КРИЗИ И КОНФЛИКТИ

СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
1. Фактори, обуславящи характера на кризата и военния конфликт.
2. Характеристика, динамика и ескалация на кризи.
3.Процедури по управление на кризи.
4. Рискови фактори и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи.
5. Историческият опит от кризата в Косово.
6.Система за ранно предупреждение за възникване на кризи и конфликт.
7.Информационно осигуряване на управлението на кризи.
8.Работа на националния ситуационен център.

9.Организация на управлението на кризи.
10.Национална система за управление на кризи.
11.Планиране управлението на кризи.
12.Кризисен менижмънт.
13Вземане на решение при управление на кризи.
14.Организиране на взаимодействието при управление на кризи.
15.Форми и способи за действие при провеждане на кризисни ситуации
16.Обучение в управление на кризи.
17. Медии и кризи.
18.Управление на кризи в световен и европейски мащаб.
19.Използване на БА при разрешаване на кризи.
20.Държавна агенция” Гражданска защита” и управлението на кризи.
21.Организация на видовете осигурявания при бедствия.
22.Министерство на Вътрешните работи и управлението на кризи.
23.Министерство на Външните работи и управлението на кризи.
24.Кризи в бизнеса.
25. Водене на преговори.
26.Същност и класификация на военните конфликти
27. Причини за зараждане и етапи на развитие на военните конфликта
28. Пътища и средства за разрешаване на военните конфликт
ЗКЛЮЧЕНИЕ

УВОД
В началото на 90-те години световното развитие навлезе в качествено нова фаза. Старата политическа система се разпадна. Един дълъг период на блоково и идеологическо противопоставяне приключи. Изгражда се нова система на междудържавни отношения и философия на общуване между страни и народи. Все по-голямо значение придобива диалогът и правото, общочовешките ценности и икономическата взаимообвързаност като база за сближаване и сътрудничество. Всичко това определя нов климат и нови критерии в международната политика, крайъгълен камък на която е съхранението и развитието на човечеството.
В същото време над човечеството надвисват сериозни проблеми с глобален обхват, произтичащи от противоречията на световното развитие. Редица фактори оказват дестабилизиращо влияние върху международната сигурност, в това число и съпер-ничеството между самостоятелни държави и центрове на сила, проблемите на изостаналостта, контрастите на източноевропейската действителност с останалата част от Европа, непредсказуемите процеси в отделни страни и райони. Това позволява да се поро-дят нови кризисни ситуации и сблъсъци на историческа и геополитическа основа.
Нови амбиции за господство и влияние се появяват във вид на национализъм и шовинизъм, на фундаменталистки идеологии и религиозен фанатизъм. В сложната взаимозависима система на отношенията нарасна ролята на вътрешните проблеми на отделната страна, които играят все по-голяма роля както за нейната собствена сигурност, така и за международната сигурност като цяло.
Главните проблеми на сигурността през 21 век ще бъдат обусловени от регионална нестабилност и неустойчиво развитие, появата и изострянето на конфликти с етнически и религиозен генезис и свързаните с това форми на тероризъм, както и глобализацията на организираната престъпност.
Това води до проявление на кризи с различна степен на интензивност, които могат да имат значителни негативни последствия върху цялостната инфраструктура на отделна държава или регион и дори за световния мир и стабилност.
В подкрепа на това е изказването на един от бившите министри на отбраната на САЩ Макнамара – “Няма вече военна стратегия има само управление на кризи”, от което следва че решението за управление на кризи е едно от трите висши политически решения. Първото е да се печелят избор, второто е да се управлява за постигане на целите и третото е да се управлява при положение на криза.
В така очертаните условия на преход от една към друга международна система за сигурност въпросите за кризите и военните конфликти придобиват водеща актуалност. Предизвикателството, че живеем в криза обуславя острата необходимост от преосмисляне на съществуващите възгледи за различните кризисни ситуации, кризите и военните конфликти. Прецизното дефиниране на понятията "криза" и "конфликт", изясняването на механизма на противоречията, които стават техни движещи сили, изследването на причините за възникването, характера и същността им, класификацията на съвременните конфликти по определени научни критерии, анализът на отделните фази на развитие на военнополитическата криза и военния конфликт, механизмите за тяхното управление, методите и средствата за тяхното разрешаване стават ключови елементи при създаването на съвременна теория за кризите и конфликтите.
Особено актуални са тези проблеми за Балканите, регион който е кризисен и конфликтен и където съществува потенциална заплаха от възникването на други такива. Актуалността на проблемите се засилва и от факта, че националната сигурност на Бъл-гария зависи в голяма степен, отколкото в миналото от регионални фактори, които понастоящем са в по-голямата си част неблагоприятни.
В съответствие с концепцията за национална сигурност на Република България системата за национална сигурност гарантира способността на държавните, правителствените и местните органи безпрепятствено да упражняват правомощията си, да приемат суверенни решения за защита на националните интереси при гарантиране на териториалната цялост на страната и запазване националния суверенитет, осъществяване на конституционно управление и нормалното функциониране на демократичната политическа система, пазарната икономика и гражданското общество както и за защита на гражданските права и свободи и имуществото на гражданите от всякакви посегателства и насилие.

1. Фактори, обуславящи характера на кризата и военния конфликт.
Факторите, които определят характера на военнополитическа криза и военния конфликт са обективни величини. В тяхното въздействие има определена закономерност В едни случаи те оказват положително, в други отрицателно влияние. Това до голяма степен зависи от условията, в които действуват тези фактори, а също така и от възможностите на държавното и военното ръководства да ги използуват с най-голяма ефективност. В едни условия въздействието на някои фактори може да има решаващо значение за развитието на кризата и характера на военния конфликт, а в други условия тяхното влияние да намалява за сметка на други фактори,
Независимо от това, определено трябва да се каже, че решаващо значение за развитието на кризата и характера на конфликта имат фактори като: характера на военно-политическата обстановка; икономическия; военнотехническия; духовния; физикогеографския; демографския, както и състоянието на военната наука. (Приложение № 1)
Характерът на военнополитическата обстановка е един от факторите, оказващи съществено влияние върху военнополитическите кризи и военните конфликти. Тя като съотношение и противопоставяне на военнополитическите сили в конкретен исторически момент, оказва влияние върху такива съществени черти като: целите на кризата и конфликта; използуваните сили и средства за овладяване на кризата и водене на военния конфликт; количеството на използуваните сили и средства; размаха на операциите; способите за водене на операциите и конфликта (войната) като цяло.
Достатъчно е да се направи макар и кратък анализ на военнополитическата обстановка в годините след Втората световна война, за да се открои ярко нейното влияние върху характера на войната.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кризи и конфликти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.