Критични фактори за ефективно ръководство


Категория на документа: Икономика


ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФАКУЛТЕТ
ПО
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Е С Е

Тема:

" Критични фактори за ефективното ръководство "

Студент: Мария Николаева Кисьова
Фак. №: 1308452012
Учебна дисциплина: Основи на управлението

Преподавател: проф. Иван Иванов
Специалност: Маркетинг І-ви курс.

Пловдив, 2013

" Критични фактори за ефективното ръководство "

Ръководството като цяло е функция, без която управлението на една фирма или предприятие не би могло да съществува. Целта на ръководството е осъществяването на определени организационни цели, с помоща на персонала, който е подчинен на ръководството. За да бъде ефективно едно ръководство, трябва да бъдат изпълнени следните характеристики: персоналът да бъде мотивиран за изпълнението на целите, ръководителя трябва да въздейства за получаването на ефективна работа и да формира ефективни групи.

Но в някой случай тези критерии не са изпълнени, от което следва, че създаването на ефективно ръководство е невъзможно. Причините за това са редица фактори, едни от който са тези на външната среда. Те оказват силно влияние върху ръководството, защотото независят от членовете на организацията. Факторите на външната среда са променливи и сложни и за това един ръководител трябва да следи тези измения и да се опита да предотврати отрицателното действие на външните условия върху дейноста на организацията. За да бъде ефективно ръководството, даден ръководител не трябва да пренебрегва условията на външната среда. От една страна тя може да бъде с положително действие, но и от друга с отрицателно въздействие върху ръководството. Например, влошаването на икономическата среда влияе неблагоприятно върху ръководството. Тогава инфлацията се повишава, разходите на дадена организация се увеличават и развитието както на икономиката, така и на ръководството на дадена организация са в застой. А от тук следва, че щом една организация не се развива, и нейното ръководство няма как да бъде ефективно. Освен икономическите фактори има и други, които действат неблагоприятно за ефективното ръководство. Така например, отрицателен фактор е нестабилноста на държавата. Тази нестабилност води до слаба икономика, която не може да предлага добри условия за успеха на дадена организация, от което следва, че тази организация не може да бъде управлявана ефективно. Успешното управление, също се влияе и от технологичните условия на външната среда. Трябва да се въвеждат нови технологии, в зависимост от възможностите, който притежава дадена организация и най-вече да се стреми да постигне технологичен прогрес.

Мотивацията на персоналът е много важно условие за постигане на ефективно управление. Ако един ръководител непознава интересите и потребностите на своя персонал, той няма как да ги мотивира да изпълнят целите на организацията. Той не трябва да пренебрегва хората и техните цели, защото така няма да може да използва техния труд. Ръководителят трябва да ги стимулира, като им предлага подходяща среда и условия да реализират свойте умения, да могат да се развиват, както в полза за тяхната специализация, така и за усъвършенстване на фирмата. Ако един ръководител не знае условията, които мотивират персонала да работи ефективно, първо няма да съществува хармония между ръководителя и подчинените му, и второ няма да се осъществи ефективно ръководство. Мотивацията е важно условие, което всеки един управляващ трябва да използва, ако иска да постигне желаните цели. Мениджърът трябва да стимулира свойте подчинени, за да може да извлече най-ползотворното от техните умения и качества. Защото без помоща на хората не може да има успешно управление и не може да съществува фирма, в която има само ръководство без персонал. Мениджърът не трябва да пренебрегва нуждите на персонала, той трябва да им дава свобода на мислене и действие, да им позволява свободно да се развиват и усъвършенстват в своята дейност. Така те ще работят много по-ефективно и ще спомагат за успеха на фирмата. Хората са тези, които изграждат фирмата, те развиват нейния потенциал. Всеки индивид или група от организацията притежава нужните умения и функции, които трябва да бъдат стимулирани за да могат да се използват качествено и да бъдат оценени. Персоналът е най-важната част за фирмата, без него няма развитие, няма и просперитет. За това всеки един ръководител, трябва да оценява качествата на своя персонал и да ги стимулира, с цел да развие уменията им и да направи труда им още по-ефективен. Така ще се получи ефективно ръководство.

Освен за мотивацията, ръководителят не трябва да забравя и за въздействието за работа. Той не трябва да се отнася с пренебрежение и незаинтересованост към своята работа, защото така въздейства на подчинените си. За да бъде ефективно едно ръководство, ръководителя трябва да се вълнува както за неговата работа, така и за тази на подчинените си. Той не трябва да спира да въздейства за развитието на ефективния труд, за да не загуби постигнатите резултати. Ако мениджърът не се интересува от свойте задължения, първо той няма как да накара и стимулира персонала да работи качествено, и второ няма как той да работи ефективно и съответно на управлява ефективно. Поведението на ръководителя до голяма степен определя поведението на персонала, както и развитието на организацията. За осъществяване на по-добра работа той може да въздейства и с властта, която притежава. Ръководителят трябва да бъде уверен в своята работа, да подкрепя изявите на подченените си и да помага за тяхното развитие. Управляващият не трябва да оставя работата в застой, тоя трябва да бъде решителен и упорит, да не изоставя задълженията си, да не пренебрегва нуждите на персонала. За това ефективното ръководство се нуждае от ефективен труд.

За да бъде успешно едно ръководство тбявда да има и ефективни групи. Задачата за формиране на ефективните групи е на ръководителя. Той трябва да подбере определени хора с подходящи умения и функции, които да имат общи интереси и подходи на работа и да изпълняват качествено и отговорно възложените им задължения. Създаването на ефективна група е трудна и прецизна задача, защото първо мениджъра трябва да познава подчинените си, да знае техните функционални качества, потребности и цели, за да може когато те са в една група, да могат с общи усилия да постигнат определените цели. Хората в тази група се стремят както да постигнат и задоволят свойте нужди и цели, така и тези на организацията. Те си взаимодействат както помежду си , така и с ръководителя, което води до получаването на взаимовлияние, което от своя страна влияе на ефективното ръководство. Мениджърът не трябва да изоставя формираните групи, той трябва да им предоставя условия за действие, защото именно те са ключа към успеха на дадена организация. Ефективната работа на дадена група влияе пряко на ефективното ръководство. Много е важно отношението но ръководителя, отнасящо се до доверието му спрямо групата. Ако няма доверие в работата на индивидите от групата и не е сигурен в качествата им, те немогат да осъществяват желаните цели. Колкото по-ефективна е една група, толкова по-лесно се откриват пътища за развитие на организацията. Ръководителят е този, който със своите функции и умения, ще прецени до колко е нужна и полезна тази група. Ако липсва групова насоченост, няма разбирателство между индивидите от групата и не са задовалени техните нужди, тази група си превръща в неефективна. А това от своя страна води до неефективно управление и непостигнати цели.

Ефективното ръководство като цяло е сложен, но и много важен процес, свързан с главните цели на дадена организация. За постигването му се изисква както време, така и качествени работници и работодатели. Всички те не трябва да омаловажават уменията и усилията си, който притежават, не трябва да се подценяват и да не пренебрегват развитието на функцийте си. Те са хората, които движат фирмата. Ефективното ръководство се опира на базата за постигане на високи резултати. То е ключа към постигане на организационните цели и към усъвършенстване и развитие на фирмата. Без това ръководство една фирма няма смисъл да съществува. То определя пътя на реализация на дадена организация. Ефективното ръководство гарантира сигурност както за специализацията на индивидите от организацията, така и за успешното издигане на организацията в обществото и в сферата, в която се развива. То се явява, като стимул и силна опора на дадена фирма. Управлението не трябва да се подценява като една обикновена функция, защото тя е изпълнена с различни моменти и специфики, които не всеки ръководител може до изпълнява. Има много положителни, но и много критични фактори за ефективното ръководство, но като цяло то е неизменна част, присъстваща във всяка една успешно прогресирала и продължаваща да се усъвършенства фирма.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критични фактори за ефективно ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.