Кредит - необходимост и същност


Категория на документа: Икономика


https://www.ferratum.bg/

РЕФЕРАТ

на тема:

"Същност и необходимост от кредита"

Съдържание

1. Възникване и необходимост от кредита 2
2. Същност на кредита 4
3. Характеристика на кредита като икономическа категория 6

Възникване и необходимост от кредита

Кредитът се явява една от най-сложните икономочески категории. Първите сведения за кредита датират от преди 3000 години и се свързват с Асирия, Вавилон и Египет. Историята на кредита започва от дълбоката древност, когато е съществувала натуралната размяна на стоки между производителите им. Кредитът е получил широко разпространение в икономиката на средновековна Европа: в икономическата литература има сведения за развитието на търговския кредит още в 12 век. Търговците по това време регулярно пътешествали от пазар на пазар купувайки и продавайки стоки и формирайки кредитни отношения. За удобство търговците от Италия започнали да оставят свои постоянни агенти на пазарите и тържищата. Използвали контракти за валутни операции, т.е.ползвали документ, който позволявал превод на пари от едно място на друго място, способствало усъвършенстването на търговските отношения базирайки се на кредита. Много примери за търговия чрез кредити може да се намерят в Англия през 13 век-при търговията с вино, зърно, кожи. Той се прилага между участници в търговската размяна на стоки, които поддържат директни взаимоотношения помежду си. Предоставя се под формата на реален стоков капитал на купувача-клиент, който се задължава да изплати след определен период от време дължимата сума, заедно с лихвата. Типично за този вид кредитиране е, че то се отпуска в стокова форма, което се получава когато се осъществява продажба на стоки с отлагане на самото плащане във времето. Тази схема на работа играе важна роля в съвременната икономика.

Въпреки това, в сравнение с банковия кредит, ролята на търговското кредитиране е по-малка. Банковият кредит е другата основна форма на заемане на парични средства, зародила се в древността и продължаваща да има съществено значение и в съвременния икономически живот. От историческа гледна точка, той възниква значително по-късно от търговския кредит, заедно с възникването и развитието на банките, като кредитни институции. Банковият кредит представлява от една страна парична сума, която банката предоставя за определен срок и с определени условия, а от друга страна - определена технология за удовлетворяване на финансовите потребности на вземащия кредита.

Като икономическа категория, кредитът е определен вид обществени отношения, които са обусловени от движението на стойности, на основата на възвръщаемостта. С негова помощ стопанските и личните потребности се задоволяват по-бързо. Фирмите - кредитоискатели, за сметка на заемането на допълнителни стойности имат възможност да увеличат ресурсите си, стопанската си дейност и да постигнат по-бързо поставените си стопански цели. Кредитът е фунадамент на съвременната икономика. Използва се от големи и малки фирми в различните отрасли на икономиката, така и от държавата и отделни граждани.
Основната икономическа предпоставка, която обуславя появата и развитието на кредитните отношения е кръгооборота и оборота на капитала. От парична форма на капитала, преминава в производствена форма, след това в стокова и след реализацията на продукцията отново в парична форма, със съответно увеличение на доходността под формата на печалба, т.е. кръгооборотът и оборотът се възобновяват, те са непрекъснати. В процеса на движение на капитала могат да възникнат редица неравномерности. Тези неравномерности могат да доведът до това, че едни фирми формират свободни парични ресурси, а при други има недостиг на парични средства. Тук е заложена възможността от възникване на кредитни отношения. Основни предпоставки за превръщането на тези възможности в реалност са:

1. Съвпадение /взаимност/ на интересите между кредитора и заемополучателя.

2. Участниците в кредитната сделка - кредиторът и кредитополучателя - трябва да са самостоятелни юридически субекти, които да могат да гарантират материално задълженията, произтичащи от икономическите връзки.
Кредиторите са длъжни да определят кредитоспособността на фирмата, която иска кредит, в съответствие с изискванията за възвращаемост.

Същност на кредита

В ежедневната практика кредитът често се възприема като сума пари. На пръв поглед това изглежда така, тъй като в съвременната практика по-голямата част от заемите са във вид на пари. Същността на парите и кредита като икономически категории не се изразява в определена парична сума, а се основава на техните характеристики като икономически /стойностни/ отношения. Когато се сравняват не трябва да се има предвид тяхната натурално - веществена форма, а икономическата им страна. Основните различия между парите и кредита се изразяват в следното:

Първо - различните участници в кредитните и паричните взаимоотношения. Парите като всеобщ еквивалент се превръщат в такива, в резултат от отношенията на покупко-продажбите между продавачите и купувачите. При кредита - участниците в сделката са кредитор и кредитополучател, между които възникват нови и особени отношения, изграждени върху основата на възмездното /възвръщаемото/ движение на стойността. При кредита стойностите /парите, заемния капитал/ преминават от кредитора в длъжника и след определен период от време отново се връщат при своя притежател /кредитор/. Важна характеристика на кредита е отсрочката на плащането. Стойностите /парите/ се прехвърлят за временно ползване и се връщат при кредитора след определен срок от време /обикновено нараснали с платената лихва/.

Второ - различие между кредитът и парите има в отсрочването на плащането на една или друга стока и услуга. В този случай и кредита и парите изпълняват функцията средство за плащане. Парите обаче изпълняват акта на разсроченото плащане на датата на падежа, докато плащанията в кредитната сделка са елемент на движение на стойности, основани на принципа на възвращаемостта. Като икономическа категория кредитът проявява същността си не в плащането при изтичането на срока, а в обстоятелството, че има отсрочка на плащането.

Трето - кредитът и парите се различават и по тяхната потребителна стойност. Потребителната стойност на парите, като всеобщ еквивалент се изразява в тяхната способност да се превръщат в стоки и услуги от всякакъв вид. Потребителната стойност на кредита, е получаването на стойности за определено време.

От съществено значение за разкриването на същността на кредита е доверието. Като се изхожда от думите от които произхожда, от латинската дума creditum от credo /credere/, която означава вярвам, доверявам, давам на заем и латинската дума credit - означаваща вярва и френската дума creditor - означаваща давам на вяра, продавам на вяра, то доверието може да се определи като същностна характеристика на кредитните отношения. Доверието характеризира кредита, но не изразява неговата специфика.
От кредита трябва да се разграничат и Финансите. Понятието финанси обхваща формирането на личен бюджет и неговото изразходване. За разлика от кредита, възникват преди всичко от разпределителните отношения, а не от преразпределителните процеси. Те водят до смяна на собственика на предаваните стойности.

Усложнения настъпват не само при съпоставянето на парите с кредита, но и когато парите са вложени непосредствено в банката. Счита се, че субект, който е вложил пари в банка на влог или срочен депозит, е кредитирал тази институция. При изтичане на срока на заема, банката е длъжна да върне парите на техния собственик и плати съответно възнаграждение във вид на лихва. Кредитът и заемът са тъждествени понятия, с едни и същи свойства.
Подобни са ситуациите на сходство с кредита ис банковите гарнации и поръчителства. В законодателствата на някои страни тези сделки се смятат за идентични с кредита. Но кредитът от една страна и банковите гаранции и поръчителства от друга, изразяват различни отношения и нямат основание да се отъждествяват. В тези случаи движението на парите не е от кредитора към длъжника, а от гаранта или поръчителя, към първоначалния кредитор.

Характеристика на кредита като икономическа категория

Методологически аспект за изясняване на същността на кредита

В реалния живот на повърхноста на икономическите процеси, кредитът се появява като временно заемане на стоки или парични средства. Но само вещното разбиране за кредита не е достатъчно.
Като икономическа категория кредитът трябва да се разглежда като определен вид вътрешни отношения. Кредитът е взаимоотношение, което изразява икономически връзки и зависимости свързани с движението на стойността.
 


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кредит - необходимост и същност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.