Корпоративна сигурност - заплахи от фалит на фирма


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ " ИКОНИМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

СПЕЦИАЛНОСТ " ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
КУРСОВА РАБОТА

по

Корпоративната сигурност

НА ТЕМА:

"Фалитът на общинската охранителна
фирма "Егида"

Изготвена от: Проверил :

Гр. София

Април 2013г.

Съдържание :

Увод 3

1.Описание на дейността на Егида 5

2. Анализ на проблемите на корпоративната сигурност на Егида 6

3Анализ на проблема с фалита на " Егида " 9

4.Оценка на алтернативите 10

5.Предложение за решение. 12

6.Заключение 14

Използвани литература 15

Увод
Бизнесът е дейност, свързана с поемането на много рискове, обезпечаване с ресурси, работа , изгода и печалба. Бизнесът изисква търговски усет, много добро познаване на пазара и икономическите условия на работа, лекота в прилагането на основните принципи и методи на икономическото управление.

В основата на съществуването на един бизнес (респективно една фирма) стои целта,мотивацията за започване на съответната дейност, спецификата на организацията,отличителните белези, по които фирмата ще се отличава от останалите фирми, работещи в същата област, а също така и средствата, чрез които тя ще намери своето място на пазара. Въпросът за корпоративната сигурност е изключително актуален в контекста на съвременното състояние на глобалната хиперконкуренция.Колкото по-голямо е едно предприятие,колкото по-широкомащабна е дейността на корпорацията, толкова по-сложен и отговорен е въпросът за осигуряването на нейната сигурност.В цялостното овладяване на риск се съдържат две измерения:през цялото време организацията трябва да умее да се учи от собствените си грешки и от обратната връзка с публиките тя непрекъснато трябва да наблюдава и контролира бизнес обкръжението си и активно да разиграва сценарии за ситуации, в които организацията може да попадне при евентуален риск.За да функционираправилно всяка фирма се нуждае от добре разработени вътрешни правилаи ефективна система за комуникация между управляващи и изпълнители. Управленската структура и най-вече органът за управление са "стълбът" върху който се опира целият бизнес. Органът за управление поема отговорността за вземане на финансови, творчески, административни икономически и други решения. Успехът на фирмата зависи до голяма степен от начина на прилагане на основните управленски функции: организация, планиране, ръководене, координация, регулиране и контрол.Много по-трудно е да се предвидят рискове, които се съдържат в начина на управление, в щатната политика, в поддържането на организационните връзки, в организационната култура или в оценките и етиката на дейността. Още по-трудно е да се изработи алгоритъм, с който да пресметнем влиянието на оказалите се погрешни персонални и управленски решения и който бихме могли да използваме като аргумент, когато планираме дейността на организацията.Често такива решения, в които се съдържат рискове, се вземат независимо едни от други. Това са решения, свързани с маркетинга и удовлетворението на клиента, от една страна решения, засягащи служителите и вътрешните структури решения, засягащи бъдещето на цялата организация През последните години опасностите от рискове започват да се предвиждат и когато се планира дейността на организацията, овладяването на риска се превръща във все по-важна дейност.

Когато една организация успява, тя се чувства сигурна и защитена и не следи критичните сигнали на бизнес средата така активно като организация имала неуспех. За последната е важно да следи изявленията и поведението на клиентите, спонсорите и другите участници в публичното пространство, тъй като тя възприема тяхната подкрепа като предпоставка за успех.
Затова пък една голяма, солидна фирма се отдава по-лесно на онова погрешно чувство за сигурност, че е неуязвима и способна със силата на своето влияние да заглуши критични гласове. Много икономически загуби на крупни компании се дължат на подценяване на влиянието на публичността, на високомерие и надменност.

Обект на изследването в тази разработка е фалита на общинската охранителна фирма Егида и последствията за българската икономика.
Предметът на изследване е проблема с ролята на корпоративния контрол при функциониране на фирми от ранга на Егида

Целта на настоящото изследване е изяснаване на причините за фалит и пазарен неуспехСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративна сигурност - заплахи от фалит на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.