Контролни процедури при лицензирането на банковите институции


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

КОНТРОЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДИСЦИПЛИНА: КОНТРОЛ В БАНКОВИТЕ И НЕБАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ

Студент: Проверил: доц. Емил Асенов
Григор Василев Найденов
Факултетен номер 1265455
Спец. Счетоводство и контрол, 3 семестъра,
Образователно - квалификационна степен - магистър

Законът за кредитните институции е вторият основен нормативен акт, който се отнася до регулирането на дейността на банковата система в България. Този специализиран закон установява всички параметри и изисквания към банките по отношение на тяхното създаване, функциониране и случаите на тяхното закриване.
Първият закон, с който се въвежда отново двустепенната структура на банковата система след 1990 г., е Законът за банките и кредитното дело. С него се възстановяват след прекъсване от 45 години търговските банки и се поставя основата за бъдещото развитие на законовата база, регулираща дейността им. Той е приет през 1992 г. и както всички други закони претърпява множество изменения и допълнения, за да достигне до ЗБ (Закон за банките), обнародван в ДВ, бр. 52 от 01.07.1997 г. Традицията на многократни изменения и допълнения продължава и при него, за да се достигне до настоящия Закон за кредитните институции, който отразява промените в банковото дело, свързани с приемането на България в Европейския съюз.
Формирането на контролни процедури се прилага като
конкретен начин на действие по отношение на обектите и на различните степени, в
които се появяват критичните точки на отклоненията. Разнообразието от форми в
контрола е голямо и в това се проявяват качествата на въздействието, но все пак са
познати три основни форми, които обединяват характеристиките на комплекса от т.
нар. конкретни, съвременни и т.нар. форми на контрол.

Критерий за определянето на основните форми е времето, в което се намират
контролираните процеси или обекти на контрола. Състоянията на подготовка,
протичане и завършване на процесите определят и основните форми на контролното
въздействие като предварителен, текущ и последващ контрол.
Контролният процес много често протича заедно с производствените процеси,
той е съчетан с тях. Всяка следваща операция в дадено производство е контролна по
отношение на предходната. В банковата система контролните процедури са част от
операциите на банковия служител. Всяка операция трябва да има контролируеми
признаци и критични точки на отклонения в тях. Възможността да се контролира
всяка операция, навреме да се отстраняват отклоненията в нейните параметри е условие за обща устойчивост на системата.

Законът за кредитните институции урежда условията и реда за лицензирането,
осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с
цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите
на вложителите.
Според Закона за кредитните институции Банкова институция е юридическо лице,
което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и
предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката
може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:
1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и
кредитни писма),
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролни процедури при лицензирането на банковите институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.