Контролинг


Категория на документа: Икономика


24 % = 18 % + (18 % - Л) х 1

1
24 % = 18 % + 18 % - Л
24 % = 36 % - Л
Л = 12 % (лихвено бреме)

2. При съотношение 1:2 на собствен и привлечен капитал
ВСКПОД = ВА + (ВА - Л) х ПРК

СК
24 % = 18 % + (18 % - Л) х 2

1
24 % = 18 % + 36 % - 2 Л
24 % = 54 % - 2 Л
Л = 15 % (лихвено бреме)
Глава десета - Контролинг на ликвидността
Задача 1. Поради нормалната си търговска практика да получава стоки на отложено плащане хипермаркет постоянно поддържа задължения към свои доставчици в размер на 2 400 хил. лв. и налични стоки от 1 200 хил. лв. Вземания практически няма. Постоянните му източници от собствен и дългосрочно привлечен капитал са в размер на 5 000 хил. лв., а дълготрайните му активи са на стойност 6 000 хил. лв. Определете функционалната потребност на хипермаркета от парични средства:
Решение:
задължения към доставчици - 2 400 000 лв.
материални запаси - 1 200 000 лв.
собствен и дългосрочно привлечен капитал - 5 000 000 лв.
дълготрайни активи - 6 000 000 лв.
ПС = ФЧОК - ПОК
ПОК = МЗ + В - НЗ
където:
ПС - парични средства;
ФЧОК - функционален чист оборотен капитал;
ПОК - потребност от оборотен капитал;
МЗ - материални запаси;
В - вземания;
НЗ - небанкови задължения
ПОК = МЗ + В - НЗ
ПОК = 1 200 000 - 2 400 000
ПОК = 1 200 000
ПС = ФЧОК - ПОК
ПС = 6 000 000 - 5 000 000 - 1 200 000
ПС = 1 000 000 - 1 200 000
ПС = 200 000 лв. излишък
Задача 2. Предприятие има нетни приходи от продажби в размер на 1 000 хил. лв. годишно. Средните размери на краткотрайните материални активи през годината са 100 хил. лв., на небанковите задължения - 20 хил. лв., на вземанията от клиенти - 30 хил. лв. Разходите за дейността са 990 хил. лв. Определете продължителността на финансовия цикъл на предприятието.
Решение:
Финансов цикъл = Производствен цикъл + Период на оборота на вземанията от клиенти - Период на оборота на небанковите задължения
ППЦ = Ср.н. КМА х ПП

НПП
ППЦ - продължителност на производствените цикли;
Ср.н.КМА - средна наличност на краткотрайните материални активи през периода;
ПП - продължителност на периода
НПП - нетни приходи от продажби през периода;
ПОВ = Ср.р.В х ППСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.