Контрол върху обществените поръчки


Категория на документа: Икономика


КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Контролът върху обществените поръчки заема важно място и е от изключително значение в дейността на контролните органи.Той се базира на постановките на Закона за обществените поръчки. Целта е чрез съвкупността от проверки, анализи и наблюдения да се констатират всички случаи на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на средства при осъществяване на обществени поръчки.В настоящия доклад ще се разгледа обхватът и редът за осъществяването на контролните процедури и резултатите от тях, ще бъдат посочени цифрови данни от извършени инспекции от компетентните органи и предложат мерки за отстраняване на недостатъците. Контролът върху обществените поръчки се осъществява от Агенцията за обществените поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. Целта на докладът е да посочат слабостите при възлагането на обществените поръчки, възможностите за подобряване на контрола в тази област, които биха довели до ограничаване нарушенията на действащите нормативни актове.
В Закона за обществените поръчки се посочват принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.Съгласно този закон при възлагането на обществени поръчки трябва да се спазват следните принципи:
- публичност и прозрачност;
- свободна и лоялна конкуренция;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Обекти на обществени поръчки съгласно закона могат да бъдат:
* доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
* изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж; изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
* инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
* доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
* доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
* строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
* строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.

Съгласно ЗОП на предварителен контрол от АОП подлежат следните процедури за обществени поръчки с европейско финансиране:
> за строителство на стойност равна или по-висока от 2 400 000лв'
> за доставка или услуга на стойност равна или по висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а , ал.2 от ЗОП - 9 779 000 лв. - за строителство; 254 254 лв. - за доставки, конкурс за проект; 391 160 лв - телекомуникационни услуги както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
Предварителният контрол се осъществява в съответствие със следните принципи:
> обективност и безпристрастност;
> недопускане и предотвратяване на конфликт на интереси;
> документално отчитане на резултатите;
> независимост на възложителя при вземане на решения във връзка с обществената поръчка и отговорност относно резултата от нейното възлагане;
> независимост на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;
> право на решение на управляващия орган на съответната програма или междинното звено да не одобри разходите за възложената обществена поръчка в рамките на съответния проект.
Възложителите на обществени поръчки, които са бенефициенти или представляват бенефициенти на средства от европейските фондове, предоставят на управляващите органи на съответните програми или междинните звена списък на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. Списъкът следва да съдържа данни за планираните обществени поръчки:
> обект и предмет;
> прогнозна стойност;
> предполагаем краен срок за изготвяне на документация за участие, описателен документ или конкурсна програма;
> друга информация, посочена от управляващия орган на съответната програма или междинното звено.

Съгласно ЗОП се реализират 2 етапа на контрол - преди откриване на процедурата и след обявяването й в Регистъра на обществените поръчки.
Предварителният контрол започва с получаване от управляващия орган на съответната програма или междинното звено на изпратените от възложителя проекти на:
* решение за откриване на процедура;
* обявление или покана за участие;
* документация, описателен документ или конкурсна програма
На първия етап се прави проверка за съответствие с изискванията на ЗОП на проекта на обявлението за обществена поръчка, а в случаите на ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на състезателен диалог и на проекта на решението за откриване.При реализирането на предварителен контрол на проверка подлежи и методиката, когато офертите се оценяват по критерий "икономически най-изгодна оферта".За постигане на бързина и оперативност е възприето обменът на информация във връзка с осъществяването му да се извършва по електронен път. В обхвата на проверките от Агенцията по обществените1

поръчки се включват проектите на горепосочените документи като целта е да се установи съответствие на съдържанието с изискванията на Закона за обществените поръчки.За направените констатации агенцията изготвя доклад, който ще съдържа препоръки за отстраняване на евентуално установени нарушения.Този доклад се предоставя на управляващия орган на съответната програма или междинното звено.
Управляващият орган на съответната програма или междинното звено трябва да изпрати на хартиен носител и по електронен път проектите на документите до Агенцията по обществени поръчки и до външните експерти, които да изготвят докладите. Външните експерти следва да имат квалификация в областта на обществените поръчки, които подлежат на предварителен контрол.Документите се изпращат, придружени с писмо, което съдържа най-малко следната информация: наименование на възложителя ; обект и предмет на поръчката ; вид на процедурата ; прогнозна стойност на поръчката ; оперативната програма, която предоставя финансирането ; критерий за оценка на офертите ; изброяване на прикачените файлове ; име и длъжност на лицето, което изпраща документите , както и датата и номер на заповедта , с която е упълномощено да извърши това. Посочването на прогнозната стойност на поръчката в обявлението се изисква задължително.Тя следва да е указана в лева или в евро.Изисква се визираното електронно писмо да е подписано с електронен подпис.
При осъществяване на предварителния контрол обменът на информация между възложителя, Агенцията по обществени поръчки и външните експерти се извършва чрез управляващия орган на съответната програма или междинното звено.
Вторият етап на контрола започва след публикуване на решението и обявлението в Регистъра за обществените поръчки.Той се състои в преглед и оценка доколко обявлението, а в посочените случаи решението за откриване и методиката за оценка на офертите са съобразени с направените препоръки от първия етап.Когато те не са взети предвид, възложителят може да изпрати до Агенцията по обществените поръчки писмени мотиви.Те следва да се опишат в документа "Информация за предварителен контрол" .В същия документ се съдържа методиката за оценка на офертите, ако е избран критерият икономически най-изгодна оферта, и прогнозната стойност на поръчката и на всяка от обособените позиции, когато е приложимо.Документите за откриване на процедурата се изпращат в Регистъра за обществените поръчки по реда на Правилника за прилагане на ЗОП.Документът "Информация за предварителен контрол" се вгражда в обявлението по описания начин и се изпаща с него.
Срокът, в рамките на който докладите трябва да бъдат изпратени на управляващия орган на съответната програма или междинното звено е съобразен със сложността на предмета и с обема на обществената поръчка и не може да бъде по-кратък от 10 работни дни считано от датата на получаване на проектите на документи от АОП и от външния експерт.След получаването им в АОП се изготвя окончателен доклад за законосъобразност.Той се подписва електронно и независимо от съдържанието му се изпраща по електронна поща на контролните органи - Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, и на управляващия орган на съответната програма.На възложителя докладът се изпраща на електронната поща, посочена за кореспонденция в обявлението.
Важна особеност е, че при ускорените процедури (ограничена и на договаряне с обявление) не се предвижда втори етап.В случаите контролът завършва със становището за съответствие на проектите на документи с изискванията на ЗОП.
Следва да се има предвид, че всеки етап от контрола се извършва еднократно.Това означава, че проектите на документи за откриване на процедури, по които е осъществен първия етап на предварителен контрол, не подлежат отново на проверка.Те се проверяват повторно след публикуване в Регистъра за обществени поръчки на обявлението и на решението за откриване.
При осъществяването на контролна дейност върху обществените поръчки се констатират нередности именно по организирането на процедурите за провеждане на обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение.
Данните от докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция дават информация за констатираните нарушения в областта на обществените поръчки през 2012г. и 2013г. Инспекторите са установили нарушения за 8.9 млрд. лв., свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки у нас през 2012 година. Били са проучени общо 2446 поръчки за 9.86 млрд. лв. Интересен факт е, че от общата стойност се отличава една значителна обществена поръчка - за избор на изпълнител за изграждане на АЕЦ "Белене". Процедурата е била за около 7.8 млрд. лв. Така се оказва, че парите за всички други 2445 поръчки възлизат на 2.04 млрд. лв. През този период срещу 58 длъжностни лица са изготвени 53 акта за начет за вреди за близо 2.2 млн. лв.
През четвъртото тримесечие на 2013г. АДФИ е констатирала проблемни обществени поръчки за над 115 млн. лв. Инспекторите са открили 174 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за посочената сума и виновно причинени вреди за 162 682 лв. В рамките на последното тримесечие на миналата година са съставени 971 акта за установяване на административно нарушение и 1 акт за начет - за работата на варненската дирекция на Държавния резерв. Там установените вреди са за 14 471 лв.
Основен проблем се явява липсата на прозрачност при формиране на държавната поръчка - най-високо ниво на слабости се наблюдават именно в този период на държавните поръчки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху обществените поръчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.