Контрол върху обществените поръчки


Категория на документа: ИкономикаКОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I. ...................................................................................................................... 12
Теоретични основи на контрола, като функция на управлението. Моделът
КОСО - съвременна концепция за вътрешен контрол ........................................... 12
ГЛАВА ІІ ..................................................................................................................... 27
Обществени поръчки същност и управление .......................................................... 27
ГЛАВА ІІІ .................................................................................................................... 45
Модел на контролно въздействие при управлението на обществените поръчки 45
ГЛАВА ІV .................................................................................................................... 54
Външен контрол при обществените поръчки .......................................................... 54
Заключение .................................................................................................................. 60
III. Насоки за бъдеща изследователска работа по темата ....................................... 61
IV. Справка за основните приноси в дисертационния труд ................................... 62
V. Публикации по дисертационния труд .................................................................. 62

3
І. Обща характеристика на дисертационния труд
1. Актуалност на изследваната проблематика
Настоящата разработка е посветена на изследване на връзката между
контрола като една от основните функции на управлението и обществените
поръчки, които се явяват конкретен способ за постигане на добро финансово
управление.
Обществената поръчка е относително ново явление за нашата страна. То
се появява в средата на 90-те години с приемането на Закона за възлагане на
държавни и общински поръчки. Началото на същинското развитие в най-новата
ни история в тази област започва през м. март 2004 г. с приемането на закон, в
който са транспонирани приложимите европейските директиви. Обществените
поръчки са неразривно свързани с управлението на публичните средства. По
тази причина, въпросите относно тяхната регламентация и законосъобразното
им възлагане са от първостепенно значение за икономиката на страната.
С присъединяването ни към Европейския съюз (ЕС), националният пазар
стана част от интегрирания вътрешен пазар на Общността. Ежегодно около 18 на
сто от БВП на ЕС се разходва чрез сключени договори за обществени поръчки.
За България този процент е около 10% от БВП на страната. Цитираните данни
очертават мащабите и значимостта на обществените поръчки за всички
публични политики.
Настъпилата глобална икономическа криза, изправи Общността пред
редица предизвикателства и показа, че в повечето случаи икономическите
събития изпреварват политическите. Сближаването и увеличаването на
взаимната зависимост на икономиките на държавите-членки доведе до
необходимостта от по-добро координиране на политиките в еврозоната. За
преодоляване на негативните последици от кризата се наложи набелязването на
спешни мерки. Те са отразени в редица стратегически документи на ЕС, в които
обществените поръчки играят важна роля. На тях са посветени различни по
обхват и тематика проучвания1

и изследвания2
. Всички те са насочени към
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху обществените поръчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.