Контрол върху изпълнението на бюджета


Категория на документа: Икономика


 Контрол върху изпълнението на бюджета

1. Същност, принципи, задачи и технология на бюджетния контрол.
2. Видове бюджетен контрол.
3. Органи на бюджетен контрол и нормативна база.
- Закон за държавната финансова инспекция;
- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
- Закон за вътрешния одит в публичния сектор.
1. Същност, принципи, задачи и технология на бюджетния контрол

Задължително условие за ефективното функциониране на икономиката и финансовата система е финансовият контрол, който е съставна част на държавния контрол по управлението на социално-икономическото развитие на обществото. Бюджетният контрол , от своя страна, е съставна част на финансовия контрол и се разглежда като съвкупност от мероприятия, осъществявани от държавните органи по проверка на законността, целесъобразността и ефективността на действията при образуването, разпределението и използването на бюджетите на държавните и местните органи на властта, търсенето на резерви за увеличаване на постъпленията в бюджетите и подобряване на бюджетно-данъчната дисциплина.

Бюджетният контрол е неизменна част от бюджетния процес, който, както е известно включва следните елементи:
- избор на бюджетни цели, бюджетна политика и бюджетни приоритети;
- планиране бъдещото разпределение на ресурсите;
- контрол по изпълнението на бюджета.

Системата на бюджетния контрол може да се определи още като съвкупност от технологии, правила и институции, чрез които се осъществява контрол по изпълнението на бюджетите. От технологична гледна точка бюджетният контрол преминава през следните няколко етапи:
1. Отчитане на постигнатите резултати.
2. Извършване на сравнения и разкриване на отклоненията.
3. Анализ на регистрираните отклонения.
4. Решения във връзка с разкритите проблеми.

Всеки един от тези етапи включва комплекс от контролно-проучвателни инструменти, техники и подходи. За осъществяването на бюджетния контрол се изисква:

1. При установяването на бюджетите на отделните звена в Консолидираната фискална програма да се делегират съответните отговорности на разпоредителите с бюджет по повод управлението на бюджетните ресурси в съответното звено.

2. Развитието на информационна система, която да бъде пряко свързана с делегираните отговорности в бюджетните звена. Тази система трябва да дава информация за отчитането на разходите и за сравняването на действително извършените разходи с бюджетно разрешените такива.

Информационната система трябва да даде възможност за засилване на финансовия контрол върху бюджетните финансови потоци. Предвижда се по всяко време системата да представя точна, пълна и актуална картина на приходите и разходите, плащанията, лимитите и договорите, както за отделните бюджетни организации, така и за бюджетния сектор като цяло.

В България от януари 2000 г. се постави началото на въвеждането на новата информационна система за финансово управление (ИСФУ) в бюджетния сектор, която е един от основните и по-важни компоненти на бюджетната реформа. ИСФУ предоставя информация за нуждите на МФ и разпоредителите с бюджет.

Изграждането на тази система в България оптимизира процеса на изпълнението на консолидираната фискална програма и спомага за подобряване управлението на бюджетните ресурси. Тя дава възможност по всяко време Министерството на финансите да получава точна картина на приходите и разходите, плащанията, лимитите и договорите както за отделните бюджетни звена, така и за бюджетния сектор като цяло.

Изграждането на ефективна система на бюджетен контрол изисква съблюдаването на следните основни принципи:

1. Обезпечаване на своевременна и точна информация за нуждите на разпоредителите с бюджет и Министерството на финансите.

2. Рационално разпределение на отговорностите - нивата на отговорност трябва да бъдат ясно дефинирани с цел избягване, както на злоупотреби, така и на допълнителни ревизии и регулации. Главното правило в случая е, че лицето подписващо нареждането за осъществяване на съответния разход трябва да бъде бюджетно оторизирано и отговорно. Бюджетният разпоредител може да разрешава само такива разходи за които е отговорен.

Задачите на бюджетния контрол са:
1. Осигуряване на правилността по съставянето и изпълнението на бюджета.
2. Спазването на данъчното и бюджетното законодателство.
3. Контрол върху правилността на воденето на счетоводната отчетност.
4. Проверка на ефективността и целевото използване на бюджетните средства.
5. Подобряване на бюджетната и данъчната дисциплина.
6. Проверка на обръщаемостта на бюджетните средства в търговските банки.
7. Пресичане на незаконни решения по предоставяне на данъчни преференции, държавни дотации, субсидии и други трансфери на отделните категории платци и общини.
8. Преодоляване на разточителства и финансови злоупотреби и вземане на адекватни решения за наказание на виновните лица.
9. Провеждане на предварителна информационно- разяснителна работа с цел повишаване на бюджетно-финансовата дисциплина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху изпълнението на бюджета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.