Контрол в социалното осигуряване


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 1 - КОНТРОЛ В СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ:
1. Контрол - Вид обществено отношение м/у обекта и субекта на контрола, което възниква по повод спазване на изискванията на определена соц. норма. Контролът е вид обективно отношение. Може да се реализира м/у две групи и в зависимост от това се различават два вида контрол:
1/ Формален - изпълнява се от държ. институции;
2/ Неформален - възниква при неформални соц. норми - морал, етнически, поведенчески и др.
Контролът заема мястото на обратната връзка в системата на управление.

2. Субект на контрола - обществена институция, която е придобила правото да упражнява контролна функция. Напр., в с-мата на социалното осигуряване субектът е държавата.

3. Обект на контрола - опр. соц. група, която подлежи на проверка по повод изпълнението на изискванията на опр. соц. норма. Обектът зависи от конкретните изисквания на социалната норма. Типични обекти са:
- Фирмите (ЮЛ, като осн. структурна единица на икономиката);
- ФЛ - самоосигуряващите се и тези, които получават суми по граждански договри;
- Неперсонифицираните дружества;
- Търговските представителства и др.

4. Етапи на контролния процес:
1/ Опр. изискванията на нормата, която ще бъде проверявана;
2/ Опр. на очакваното състояние по отношение на критичните точки;
3/ Установяване на фактическото състояние;
4/ Съпоставка м/у изискванията на нормата и фактическото състояние. Класификация;
5/ Ранжиране;
6/ Изготвяне на доклад и коригираща програма с препоръки и механизми за налагане на санкции.

II. ОСГУРИТЕЛНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ към 2011 г. - Тристълбова или изградена от Три подсистеми.
> I Подсистема - Задължително държавно обществено осигуряване (ЗДОО);
> II Подсистема - Задължително допълнително пенсионно осигуряване (ЗДПО) отнася се само за родените след 01.01.1960 г.;
> III Подсистема - Доброволно обществено осигуряване (ДОО) - реализира се чрез доп. пенсионно осигуряване, доп. здравно осигуряване и др. Тази подсистема е изградена на принципа на свободното изразяване на волята на участниците в нея. Организацията и е представена от Осигурителни дружества и Осигурителни фондове. Тук държавата няма място за контрол. Той се осъществява от КФН, която следи дали се спазва нормативната уредба, според която се забраняват рискови инвестиции - позволяват се до 10% в акции и до 50% в ДЦК.
Универсални осигурителни фондове - функционират на принципа на натрупване на осиг. вноски и управлението им чрез инвестирането им в отделни области на икономиката. Инвестицията се капитализира и води до печалба, която е собственост на участниците във фонда. Парични средства от доброволни осиг. вноски + капитализирана печалба се разпределят м/у участниците по т.нар индивидуални партиди. Тези средства са лични и се наследяват.
> Система на Здравно и Животозастраховане - не е осигурителна с-ма.
Данък - задължително, определено със закон данъчно вземане, което няма връзка с насрещната престация.
Такса - може да бъде държавна или местна. Срещу нея се получава определена услуга и таксата е нейната цена. Тя е предварително определена от държавата или общината и не се регулира пазарно.
Задължителни осигурителни вноски - опр. суми, които се акумулират в осиг. фондове и посредством, които се придобива право след настъпването на опр. възраст да се получават конкретни плащания. С-мата работи с бъдещ предиод на изплащане и т.нар солидарност м/у поколенията - работещите днес издържат пенсионерите днес.

ТЕМА 2 - ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА С-МА

I. ПРИНЦИПИ НА ЗДОО:
1. Принцип на задължителност - С-мата е задължителна, защото е опр. като такава с нормативен акт - КСО;
2. Принцип на участие на лицата полагащи труд и реализиращи доход - това участие е пряко. Лицата, които не полагат труд или не получават доходи от труд, а дрги - пасивни доходи, не участват в пряко в ЗО С-ма;
3. Разходо-покриващ принцип - показва, че размерът на осиг. плащания е поставен в зависимост от продължителността на съответното състояние (напр. изплащане на пенсия);
4. Принцип на всеобщност - С-мата е всеобща, заради броя на лицата, които обхваща пряко и косвено) и заради големия брой осигурителни събития. Колкото по-всеобхватна е една с-ма, толкова по-малко са нейните възможности.
5. Принцип на солидарност м/у поколенията - вноските събирани от сегашното поколение отиват за иплащане на пенсиите на предишни;
6. Фондова организация на паричните средства - предвижда входящи парични потоци в съотв. фондове, които се формират на основата на осиг. вноски и изходящи пар. потоци, които обезпечават осигурителните плащания. Има 4 фонда:
* Фонд Пенсии
* Фонд Общо заболяване и майчинство
* Фонд Трудова злополука и професионална болест
* Фонд Безработица
- Фонд ГВРС
- Фонд Професионален - средства за по-ранното пенсиониране на лицата от 1 и 2 категория труд;
- Фонд Здравно осигуряване.
7. Трипартитен принцип на организация на системата - Държавата + Представители на работниците (Синдикати) + Представители на работодателите. Те управляват равнопоставено (паритет).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол в социалното осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.