Контрол на материалните запаси


Категория на документа: Икономика


 Контрол на материалните запаси
1. Актуалност, обекти, задачи, източници на информация за контрол на материалните запаси
Актуалността на контрола се определя от:
* важно значение на МЗ за търговията и производствената дейност;
* факта, че МЗ формират себестойността на продукта и са съществени разходи за всяко едно производство и бизнес;
* суровинния проблем за страната и налагането на ресурсно-спестяващи производства и технологии с цел пълноценно използване на суровините и материалите;
* ликвидността и привлекателността на МЗ предразполага за злоупотреби с тях както от МОЛ, така също и от трети лица;
* разнообразните по характер нарушения:
* значителни по обем липси от МЗ;
* злоупотреби с ползване на ДК и източване на ДДС;
* преразходи и технологичен брак.
Обекти на контрола на МЗ:
> организацията и състоянието на снабдяването със суровини и материали;
> процесите на: договаряне, доставка, придобиване чрез дарение, апорт, потребление; бракуване; потребление / влагане/ преоценка.
> Наличност, съхраняване и опазване на суровините и материалите;
> Организация на синтетичното и аналитично отчитане на суровините и МЗ.
Задачи на контрола се свеждат до:
* документални и материални проверки на доставянето и заприхождаването на суровините и материалите,
* оптимизиране на доставките, запасите и обема от МЗ необходими за нормално протичане на производствената дейност;
* провеждане на инвентаризации с цел: определяне на наличностите, качеството (гаранционен срок, срок на годност), правилното съхраняване и опазване;
* съдействие за вярно и точно формиране на разходите за суровини и материали (себестойността) за законното отразяване на информацията за тях в ОПР, за коректно определяне на сфр и ДФР и съответните данъчни задължения по ЗКПО, ЗДДС, ЗА;
* оказване на методическа помощ на финансово-счетоводните отдели, отделите - логистика, снабдяване за правилното оперативно отчитане на суровините и материалите и организация на синтетичното и особено за аналитично отчитане;
* компетентно въздействие в резултат на установени нарушения, липси и некоректност при данъчните задължения.
Източници на информация:
* План за организация на дейността на отдел снабдяване и доставки;
* Договори за доставка на суровини и материали;
* Фактури, складови разписки;
* Спецификации; пътни листи, митнически документи;застрахователни полици;
* Лабораторно свидетелство, Сертификат за качество;
* Лимитни карти; искания
* Актове за различия или протоколи при рекламация;
* Таблици за признаване на фири, Компенсационен лист, Акт за наличност, Равносметки за движение на МЗ;
* Заповеди; Инвентаризационни описи, Сравнителна ведомост, Декларация;
* Актове за брак; Ликвидационна сметка
* Дневници за покупки и продажби;
* ГФО - баланс, ОПР, приложения;
* Счетоводна политика : текуща оценка, преоценки, метод на изписване; залежали МЗ;
* Синтетични и аналитични сметки от гр. 30; 60;
* ДД по ЗКПО; ЗДДС и ЗА.
Субекти на контрола:
* вътрешен- финансов, за качеството, сигурност и съхранение;
* Външен - РИООСВ; санитарен контрол; потребителски контрол;НАП; НФО;ДФИ; СП, митнически контрол.
• Способи на контрола: инвентаризация, лабораторен анализ; експертизи; документални проверки - извадка; насрещни проверки; аритметична, логически анализ, контролни замервания и др.
2. Контрол върху организацията на снабдяването и придобиване на суровини и материали, заплащани в брой
Цел на контрола: ефективна и икономична организация на доставката на суровини и материални запаси и целесъобразно изразходване на паричните средства при покупка на МЗ.
Проверява се следното:
* Статут на отдел доставки и неговото позициониране в управленската структура на предприятието:
* длъжностни лица - числен състав;образователен ценз;професионални качества и доколко те съответстват на предмета на дейност и структурата на дружеството; свидетелства за съдимост;
* Организация на дейността на отдела - номенклатурата от суровини и материали; Минимален брой доставки; Отдалеченост на доставчици; Производствена програма.
* разчети и анализидоколко организацията на снабдяването с МЗ гарантира нормален производствен процес
За целта се прави:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол на материалните запаси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.