Консултантски проект по разработване на продукти (рекреативен-ваканционен туризъм) в конкретни дестинации (в помощ на туроператори)


Категория на документа: Икономика


Проектът следва изпълнението на предходен план за развитие за зона за отдих в Йоесуу, който получи инвестиция в размер на 127 800 евро, в това число за изграждане на туристически център с наблюдателна кула, паркинг за каравани, къмпинг и кей. Тези проекти са финансирани от ЕС и от Центъра за екологични инвестиции (EIC). Туристическият център е обзаведен и с помощта на програмата "Лидер" (76 694 евро).

Въпреки това е необходимо да се извършат и други дейности; и тук намира приложение Ос4. Проектът включва почистване на крайбрежната зона, поставяне на огради, пътна маркировка и пътни знаци. Необходимо е да се построят сгради за туристите (кабинки за плувци, стойки за велосипеди), канута (за наемане), а платноходката "Паула" се нуждае от поддръжка и ремонт. Трябва да се обърне внимание и на проблемите, свързани с безопасността (пожарогасители, предпазни жилетки и т.н.)

Използването на платноходката ще допринесе за популяризиране на риболовното наследство в региона, като туристите на борда ѝ ще се запознаят с традиционните начини за риболов, ще чуят истории и забавни случки и ще могат да видят местния рибарски район, езерото Въртсярв. По време на разходката с платноходка туристите ще могат да опитат пушена риба и да научат как рибата се почиства и опушва.
Основни участници

Ръководител на проекта е фондация "Въртсярв", създадена през 2000 г. с цел организиране на съвместното планиране за развитието на региона на езерото Въртсярв. Фондацията има двама души персонал -директор и координатор по туризма, а дейностите ѝ се планират от седемчленен борд, който се назначава от седемте общини, граничещи с езерото Въртсярв. Ръководител на проекта по линия на Ос 4 е директорът на фондацията Яаника Калювее.

Резултати от проекта

Проектът е допълнителен етап от общото развитие на региона Въртсярв като международно известна и конкурентоспособна туристическа дестинация. Той помага и за създаване на по-благоприятна среда за предприемачите и за повишаване на жизнения стандарт в региона.

Като цяло проектът оказва най-голямо влияние върху следните заинтересовани групи:
1. Потребители на туристически услуги в района Въртсярв и лица, които проявяват интерес към природата и културата и извличат полза от:
- по-широкия спектър от предоставени услуги;
- подобряване на качеството на предоставяните услуги;
- разработване на услуги, насочени към риболовния туризъм;
- по-добрия достъп до информация.
2. Доставчиците на услуги извличат полза от:
- новата инфраструктура, която насърчава инвестициите и предприемачеството;
- по-добрия маркетинг и подобрения имидж на региона, което насърчава и по-доброто сътрудничество между различните участници; в частност, проектът помага за създаването на основа за по-добро сътрудничество между органите на властта на седемте общини, разположени около Въртсярв, и ги улеснява при съвместното прилагане на плановете за развитие на региона.
3. Рибари

Инвестициите дават възможност на рибарите да предлагат своите услуги и продукти, тъй като проектът трябва да привлече повече туристи в района. Различните услуги и продукти са смесени и комбинирани и рибарите могат да предлагат продуктите си по време на разходката с платноходката.

Успехът на дейностите по проекта се демонстрира от факта, че броят на туристите в туристическия център на езерото Въртсярв се е увеличил от 3 990 души през 2007 г. на 7 829 през 2010 г. 70 % от туристите са естонци. Освен това 2 490 души са ползвали услугата разходка с платноходка през 2010 г. в сравнение с 2 100 души през 2007 г., а във фондация "Въртсярв" са създадени и запазени две работни места.

Проектът спечели конкурса "Неразкритите съкровища на Естония 2010 г.", тъй като е насочен към сътрудничеството и устойчивия туризъм, качеството на туристическите продукти и установената нужда от дългосрочна туристическа стратегия. През 2010 г. той получи признанието "Най-добрата европейска дестинация".

Преодоляване на препятствията: основни поуки

Проектът акцентира върху значението на процеса за успеха на предприетите дейности. Общата и съвместна работа на различни заинтересовани страни спомага за повишаването на осведомеността за потенциала на района и за развитие на колективен манталитет. Този процес отнема време и ресурси, но в крайна сметка помага на различните участващи сектори да разработят обща перспектива за развитието на туризма в района. Това сътрудничество означава, че човешките и финансовите ресурси могат да се комбинират и използват по-ефективно. То помага за разработване на по-широк спектър от услуги и за изразяване на уникалните характеристики на региона, което на свой ред допринася за успеха на маркетинговите дейности.
Бъдещи перспективи

В хода на проекта става ясно, че освен развитието на туристически продукти и инфраструктура, добрият маркетинг също е необходим за създаването на успешен туристически регион. Затова нуждата от маркетингова стратегия и план е очевидна. За информативни цели ще бъде проведено проучване, което ще събере повече информация за съществуващи и потенциални целеви групи.

Развойните дейности, инициирани от проекта, също ще се извършват и в бъдеще, а основното финансиране ще се осигурява от фондацията на езерото Въртсярв.
Приложимост на друго място

Този проект представлява добър пример как риболовната история на района (рибарите, платноходката, рибата, риболовните принадлежности и съоръжения, животът на рибарите и рибарското селище) може да създаде основа за стратегия за развитие на туризма. Въпреки това основният фактор за успеха на такова начинание е необходимостта от сътрудничество между заинтересованите страни, което може да гарантира последователно разработване и популяризиране на разнообразен продукт.

Проектът демонстрира, че с минимални средства могат да се постигнат максимални цели, ако участниците започнат с неголеми очаквания и не забравят дългосрочната цел ("големите реки водят началото си от малки поточета"). Първоначално, неголемите инвестиции за закупуването на предпазни жилетки може да са изглеждали маловажни, но те са помогнали за изпълнението на основните изисквания, което е дало възможност за изпълнение на последващи дейности. Проектът също така показва как един активен екип на проекта, който спазва необходимите процедури, може успешно да реализира даден проект и ефективно да управлява финансите му.
Разходи и финансиране

Общият размер на разходите по проекта е 24 232 евро.

Рибарската група FLAG предлага отпускане на безвъзмездна помощ в размер на 18 174 евро (75 %), а 6 058 евро (25 %) са осигурени чрез собствено финансиране от фондацията на езерото Въртсярв.

Туристическият център на езерото Въртсярв понастоящем се ръководи от фондация "Въртсярв", а приходите от търговските дейности в центъра (продажбата на сувенири, наемане на стаи, разходки с платноходката и т.н.) му помагат да се превърне в доходоносно, самостоятелно предприятие.
Информация за проектаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Консултантски проект по разработване на продукти (рекреативен-ваканционен туризъм) в конкретни дестинации (в помощ на туроператори) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.