Консултантски проект по разработване на продукти (рекреативен-ваканционен туризъм) в конкретни дестинации (в помощ на туроператори)


Категория на документа: Икономика


 В тази курсова работа ще разгледам рекреационния или още ваканционен туризъм и неговото значение за устойчивото развитие на туризма като цяло. В резултат на това ще се проследи съставянето и ораганизирането на консултантски проект за разработването на продукти в конкретни дестинации в тази област.
Какво е рекреативен/ваканционен туризъм?

Целта на пътуванията и упражняваните по време на тях туристически дейности са силно зависими от основните туристически потребности на участниците в тях. В този смисъл туризмът може да се раздели на два основни вида - рекреативен и познавателен. От тук можем да кажем няколко думи за първия като част от темата. Този вид туризъм се осъществява предимно през големите ваканционни периоди, които в държавите от Западна Европа, САЩ, Канада и др. са два: летен и зимен. Туристическите пътувания през тези периоди основно са свързани с активния отдих, необходим за възстановяването на психо-физическите сили на човека, на неговата обща и специфична работоспособност. Именно поради това той е известен и като рекреативен туризъм. Рекреативните дейности по време на ваканционния туризъм много често се съчетават с познавателните, когато в районите на пребиваване изобилстват природни и антропогенни /създадени от човека/ ресурси.
Изпълнение на консултантски проект

Работата на консултанта обикновено се определя от потребността от създаване и реализация на проект. Основните изасквания са: първо, да се записва и контролира времето, изполсвано от консултанта за всички проекти; второ, да се планира и контролира разпределението на расурсите; трето, да се създаде график за изпълнение на дейността на проекта. За извършване на целите на проекто-предложнието трябва внимателно планиране и ръководене на проектните дейности. Планът по изпълнение на консултантския проект трябва да показва какви дейности ще се реализират, кага ще се реализират и какви са необходимите ресурсиза него.

Видове консултантски проекти

В зависимост това колко лесно се поддават на планиране проектите могат да се разделят на две категории, прикоито необходимото време е предсказуемо:
- Стандартни консултантски услуги - при тях се използва продуктово-ориентираният подход. Клиентът купува стандартни услуги, които се различават незначително по обемна използваното време за тяхното изпълнение. Това могат да бъдат - създаване на продукти и проекти за дестинации, съставяне на документи за предаване на права бърху продукти и ускуги и др. Стандартните услуги са преблизително еднакви и в повечето случаи не се налага ново планиране.
- "утъпкани пътеки" - това са стандартни подходи, съответстващи на условията на клиента. Те са по-незначителни на брой.
- "движение по неизвестни маршрути" - по голямата част от консултантската дейност се извъшва на базата на този подход. Той предвижда разработването на нови проекти, също трябва да бъде планиран.
Планиране на проекта
Съществуват три основни етапа в изпълнението му:
1. Подготвителен етап:
- Запознаване със спецификата на дейността;
- Скючване на договор;
- Организиране на дейността.
2. Изпълнение:
- Събиране на необходимите консултантски данни
- Анализ на събраната информация
- Диагностичен процес
- Дейности по реализиране на консултантския проект
3. Финален етап:
- Приемане-предаване по реализацията на консултантския проект
- Приключване или продължаване на договора
- Проключване на дейността по проекта.

Брандиране на дестинация

Чрез избора си на дестнация за която да се изработи проект, ние я браздираме или разработваме. Но пред този избор или пред това брандиране, стоят няколко препядствия:
- Дестинациите не са просто продукт, но комбинират продукти, съдържащи микс от различни компоненти (микс от дестинации). Тези, които избират дестинацията имат малък контрол върху микса от дестинации в нея.
- Различен е обхвата от организации и партньори, замесени в процеса на избор. И често съществува липсата на достатъчно капитал за изработване и въвеждане на бранда.
- Може да се усетят политически влияния.

Разработването на бранд на дестинация е сложен и дълъг процес. Целта при разработването е да се наложи дадена дестинация, като се използват нейните уникални качества и индивидуалности. Брандът може да се представи образно като сложен персонаж с голям брой черти на характера. Той е идентичността на дестинацията в нейното многообразие. Успешно налагане на бранда на туристическия пазар изисква да се използват разнообразните му атрибути
При разработването на бранд могат да се откроят следните етапи (при всеки етап, трябва да се даде отговор на конкретни въпроси):
- етап на оценка - какво представлява дестинацията, какъв е нейният облик; проучване и овладяване на целевия пазар; как се възприема дестинацията от потенциалните потребители и от местното население;
- анализ и въвеждане на основните предимства - с какво ще бъде известна дестинацията в бъдеще, кои са уникалностите и превъзходствата, които ще бъдат подчертани чрез бранда; как ще се позиционира на пазара;
- разработване на идеята на бранда - как брандът ще се обвърже с дейностите на територията на дестинацията;
- създаване на лого и слоган - как може да се изкаже най-точно и кратко идеята на бранда;
- разработване на комуникационна стратегия - как да се даде живот на бранда;
- създаване на партньорство за налагане на бранда - как да се осигури възприемане и подкрепа на бранда от всички заинтересовани страни;
- актуализиране съобразно промените в търсенето - как да се поддържа актуален бранд на пазара;

Доскоро брандът също следваше познатите вариантите на жизнен цикъл, но в по съвременното общество на многообразие от медии и интернет, евтин транспорт, огромни възможности за избор, повишено благосъстояние, нараснали очаквания, разнообразни интереси, както и ангажираност по различни въпроси, отношението към отделните дестинации и очакванията на туристите се променят изключително бързо. По тази причина дестинаците трябва непрекъснато да адаптират своя продукт към променящите се условия, но също да адаптират своя имидж и позиционирането си в умовете както на потенциалните, така и на лоялните си клиенти. Това предполага да се следят тенденциите и променящите се възможности и заплахи, за да се реагира изпреварващо. Промененото отношение към света на голямата от туристите и ангажираността им към екологичните и социални проблеми на планетата са фактор, които принуждава много дестинации да преориентират своята продуктова политика именно към гореспоменатите концепции. Това в никакъв случай не намаляват възможностите за постигане на добри икономически резултати.

Рекреационно- туристически ресурси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Консултантски проект по разработване на продукти (рекреативен-ваканционен туризъм) в конкретни дестинации (в помощ на туроператори) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.