Конспект с развити теми по финансов контрол


Категория на документа: Икономика
Теми за държавен изпит

Финансов контрол

ТЕМА 1 Същност на социалния контрол и основни закономерности в неговото развитие

1. Същност на контрола като обществено отношение

Появата на контролът е свързана с най-ранните дни на човешката съзнателност.

Вътрешната относителна устойчивост на контрола като социално явление определя характера на конкретните форми, както и усъвършенстването на конкретните форми внася ново съдържание в същността на контрола. Независимо от етапите на обществено развитие, контролът винаги проявява своето относително постоянство.

Съществуват множество определения за същността на контрола, които в преобладаващите случаи той се разглежда като функция на управлението, като организация в системата на държавата.

В първообраза се при контролът могат да се откроява две страни - субект, в лицето на колектива и обект - отношението на отделните лица към начина на производство и разпределение. Това е свързано с опазването, съхраняването на колективната собственост, с установяването на определен ред и изисквания, които всеки член на обществото е длъжен да спазва.

В следващите етапи на обществено субектът на контрол все по-ярко се индивидуализира, превръща се във функция на специално създадени институции. При производствените отношения обектът и субектът на контрол отново изразяват определени обществени отношения, но в кръга на притежаваната собственост. Размерът на притежаваната собственост определя правото на контрол, а следователно и неговата организация и форми на въздействие.

Заслужават внимание социалните характеристики на контрола, които се свеждат до въздействието, което контролът оказва върху поведението на личността в естествената среда на нейното обкръжение. Важно е да се отбележи, че манипулацията няма нищо общо с усъвършенстването на човешкото поведение.

Контролът е обществено отношение, елемент на множество обществени отношения в човешкото общество, критично обществено отношение, което се проявява в съответствие с достигнатата степен на развитие и усъвършенстване на неговата социална среда. Съдържанието на контрола се определя от непосредствената връзка и непрекъснатото взаимодействие между обекта и субекта, от техните проявления в различните форми на обществено управление, от развитието на социалната среда, от нейното съвършенство се определя и поведението на субекта към обекта, вътрешните механизми на въздействие и взаимодействие. Контролът съдейства да се усъвършенстват обществените отношения, да се укрепват социалните структури, защитава интересите на всички, насочвайки своето въздействие върху поведението на личността, на групата личности, обединени в постигането на определена цел. Контролът е междуличностно отношение, което утвърждава обществените норми и правила за поведение.

Под въздействието на контрола отделната личност изгражда свои вътрешни критерии и норми за поведение, все повече съизмерва своето поведение с общоприетите норми и правила. Когато личността е превърнала в свой вътрешен механизъм навика да се спазват общоприетите норми и правила, контролът не е необходим. В това се заключва същността му като обществено отношение.

Контролът е междуличностно, обществено отношение, което на различни етапи на общественото развитие, както и при различни условия се осъществява от специални институции, специализирани звена или като функция, произтичаща от размера на притежаваната собственост. Контролът се проявява като въздействие върху поведението на личността, върху колектива или групата от личности, което намира израз в изискванията за спазване на общоприети и санкционирани норми и правила за поведение. Контролното въздействие утвърждава обществените норми и правила за поведение, съдейства те да се превърнат в личностен мотив на поведение, във вътрешен критерий за социална принадлежност. Изследванията на учени психолози доказват обективния характер на несъответствието между вътрешни убеждения, собствени критерии и норми за поведение с външните въздействия и влияния.

2. Същност на контрола като управленска функция

2.1. Обща характеристика на контролната функция

Социалното управление непрекъснато се стреми да усъвършенства своя начин на действие, за да направлява избраните функции и да се постигне крайната цел. Самият характер на управленските функции определя възможността на всяка структура да поставя целите, да организира тяхното изпълнение, да проверява и регулира поведението на отделните подсистеми. Структурата по необходимост съдържа контролната функция, онзи елемент от общото понятие за регулираност, който определя поведението на системата и нейната възможност да се развива в поставените параметри, да постига целта.

Контролната функция е уникална управленска функция. Тя може да въздейства върху останалите функции на управление.

Контролната функция като процес се проявява чрез пет основни елемента: оценка на нормата за поведение на дадена система; определяне на очакваното състояние на системите; измерване и установяване на фактическото състояние на системите; анализ на факторите, предизвикали отклоненията; съставяне на коригираща програма. Така контролът реализира обратна връзка в системата за управление, определя отношението между целта, фактическото състояние и качеството на системата, възможностите за нейното настройване към желаното състояние.

2.2. Оценка на нормата на системата

Нормата е решение за параметрите, в които ще се развива системата, нейната цел и целите на всяка подсистема, на всеки елемент и процес. Контролната функция се проявява не само, за да определи изпълнението на нормата, но и да оцени качеството на взетото решение.

Две важни изисквания на контрола:

- контролът се проявява по отношение реалността на избраната норма, нейната правилна структурна подреденост за времето и пространството, нейната пригоденост към възможностите на системата, съответствията с най-добрите постижения в други системи. Динамичното развитие на обществото и приложението на нови подходи при неговото управление обективно изискват избор на точни критерии за оценка на нормата във всички нейни разклонения във времето и пространството

- контролът оценява наличието на количествени и качествени измерения в нормата, точните характеристики на контролираните параметри. С наличните количествени и качествени характеристики е възможно да се извършат съпоставките от фактическото изпълнение на взетото решение. Оценката на нормата още в етапа на нейното "проектиране", приемане и дефиниране е най-важният момент от съществуването на контрола като значима част от системата за управление на обществото.

Контролът върху правилният избор на нормата в дадена система има важна роля за развитието на обществото. За личността или за колектива нормата е критерий за поведение. Погрешно е да се мисли, че всяка норма се налага бързо и лесно без съпротива от страна на личностите и групите. Отделната личност винаги оценява и преценява своите интереси към определена норма и често не възприема норми против своите разбирания.

2.3. Установяване на очакваното състояние на систематаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конспект с развити теми по финансов контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.