Конкурентни позиции на предприятие


Категория на документа: Икономика10. Логистични дейности съпътстващи реализацията на продукцията на "Родина-Попово"ООД

Осъществяването на външно-търговската сделка е свързана с наличието на по-висок риск отколкото вътрешно-търговската сделка за покупко-продажба. Той е свързан с разнородността на преките и непреки участници, тяхното включване в сделката по различно време и различно място, зависимостта от международното обкръжение. Подготовката, сключването и реализацията на външно-търговската сделка се осъществява в активно действащи условия за формирането и въздействието на различни видове рискове - производствен, технологичен, търговски, валутен, кредитен, транспортен. Логиката предполага избора на пазар за осъществяване на конкретна сделка да се движи в изучени и максимално степен гарантирани условия. Изборът на контрагент същата логика на обосновка на конкретните действия, както и избор на пазар. При избора на пазар и контрагенти особено значение има характера на стоката, възможностите на самия производител и износител.

Обект на представената външнотърговска сделка за покупко-продажба е износ на дамски панталони от синтетични влакна модел есен-зима 2004/2005г. Субекти по сделката са "Родина-Попово"ООД и Tribal sportswear Inc. Бизнес контактите между двете страни датират от 1994г., като по настоящем българската фирма се явява основен доставчик на модели дамски панталони за канадската фирма. Tribal sportswear Inc. е с основен предмет на дейност производство и търговия със спортни облекла, като във връзка с разширяване на дейността тя се насочва и към търговията с дамски облекла.

Във връзка с произведената нова серия модели дамски панталони есен-зима 2004/2005г. "Родина-Попово"ООД изпраща оферта до Tribal sportswear Inc., в която оферта българската фирма дава информация за произведената нова серия дамски панталони със съответните характеристики на модела. Към офертата "Родина-Попово"ООД изпраща и каталог, в който по-подробно е дадена информация за цветовата гама и размерите на произведената серия дамски панталони. В отговор на изпратената оферта канадската фирма изпраща писмо, с което уведомява "Родина-Попово"ООД за проявения от нейна страна интерес към отправената оферта. Изпълнителният директор на българската фирма отправя покана за преговори при лична среща за уточняване на условията за покупко-продажба. В резултат на проведената среща е уточнен размера на поръчката за доставка на дамски панталони по цвят и размери, уточнени са сроковете на плащане, условията на доставка. Страните се договарят условието на доставка да бъде франко склада на "Родина-Попово"ООД, т.е. с предаване на стоката от склада на българската фирма износител на съответния превозвач - в случая AS&FI Trans Spedition- се прехвърлят всички рискове за стоката на вносителя-Tribal sportswear Inc.

Конкретните документи описващи износната операция са следните:

1. Износителят съставя Invoice фактура, в която се посочват видовете групи изнасяна продукция, бройките, които се експедират, единичната цена във валута, общата стойност на целия износ. Фактурата съдържа още данни за изпращача, за получателя, номера на банковата сметка на износителя

2. Изготвя се CMR/ международна товарителница на транспортната организация извършила превоза/, която съдържа информация за превозваните групи изделия, бройки и тегло в килограми.

3. Изготвя се контейнерен манифест/опаковъчен лист на товарните единици/. В него са изброени съдържанието на конкретните товарни контейнери или други транспортни единици.

4. Изготвя се и митническа декларация за износа, наричан Единен административен документ/ЕАД/. В този документ се посочва тарифния код на изделието, наименованието му, бройките от него, код на митническия режим.

Така съставените документи, които удостоверяват и съпровождат износа на продукцията за Tribal sportswear Inc. се представят в митническото учреждение за обработка и извършване на митнически контрол. Когато продукцията е напуснала страната граничната митница връща един екземпляр от ЕАД чрез митническото бюро, което е обработило документите.

11. Възможности за иновации в продуктите на "Родина-Попово"ООД

През 2002г. "Родина-Попово"ООД извърши цялостно преоборудване на цеха за производство, внедри нови производствени машини, модернизира склада за съхранение на готовите облекла, реконструира административната сграда на фирмата. Необходимите финансови средства бяха осигурени единствено от реализираната печалба на фирмата от предходни години. Понастоящем фирмата е инвестирала значителна сума финансови средства във връзка с проучването на модните тенденции и потребителските предпочитания на международните пазари на дамски облекла с цел определяне на основните характеристики на потребителите, техните виждания относно характера на промените, които следва да настъпят в произвежданите модели дамски облекла-панталони, сака, рокли и др. Иновационната дейност на фирмата е от голямо значение за нейното бъдещо развитие, за разширяването на нейните пазари и за успешната реализация на външнотърговската й стратегия.

Изводите, които могат да се направят във връзка с установяване на конкурентните предимства на "Родина-Попово"ООД са:

Заключение

В резултат на направения анализ може да направим извода, че външноикономическата стратегия на "Родина-Попово"ООД е насочена към разширяване на пазара на фирмата и задържане на пазарните позиции на съществуващите пазари. Във връзка с бъдещото членство на България в ЕС и промените, които ще бъдат предизвикани ще наложат модифициране на ценовата стратегия на "Родина-Попово"ООД. Все по-голямо влияние при определяне на цените на българската фирма при реализацията на продукцията й на международните пазари ще оказват редица фактори като - равнището на конкуренция за съответната стокова група на международния пазар, платежоспособността на населението, потребителските навици и предпочитания.

Правилно формулираната и избрана ценова стратегия от "Родина-Попово"ООД е едно от условията за цялостна реализация на избраната външнотърговската стратегия на фирмата при реализация на продукцията на международния пазар, и именно поради това на разработването на дадена ценова стратегия за съответен международен пазар следва да се гледа като на един изключително важен и сложен въпрос, от който не само зависи реализацията на продукцията, но и цялостното бъдещо икономическо развитие на дружеството.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкурентни позиции на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.